Omsorgsstønad

Beskrivelse

Har du omsorg for et familiemedlem eller annen nærstående person og utfører spesielt tyngende omsorgsarbeid i hjemmet? Dersom disse oppgavene ellers ville ha vært utført av kommunen, kan du søke om omsorgsstønad for å få betalt for arbeidet du utfører.

Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten, men den enkelte omsorgsyter har ingen automatisk rett til å få omsorgsstønad. Kommunen avgjør om du skal få omsorgsstønad, og i så fall for hvor mange timer og på hvilket nivå stønaden skal ligge.

Du vil ikke få full godtgjørelse for hver time du arbeider, men omsorgsstønaden skal gjøre det økonomisk mulig for deg å fortsette med omsorgsarbeidet du utfører. Omsorgsstønad blir vanligvis tildelt for ett år av gangen og utbetalt som et fast beløp hver måned. Som omsorgsarbeider har du ikke rett på feriepenger eller sykepenger fra kommunen, men du har rett på sykepenger fra NAV fra og med 17. sykedag.

Omsorgsstønad må ikke forveksles med pleiepenger fra NAV, som er en erstatning for tapt arbeidsinntekt i forbindelse med pleie av sykt barn eller for pleie av nærstående i livets sluttfase.

Målgruppe

 • Frivillige omsorgsytere (familiemedlemmer eller andre nærstående) uten omsorgsplikt
 • Foreldre med omsorgsplikt for sine mindreårige der omsorgen er vesentlig mer omfattende enn for barn på samme alder

Vilkår

 • Den du gir omsorg til må bo hjemme.
 • Omsorgsarbeidet må være mer fysisk eller psykisk tyngende enn vanlig.
 • Søknad om hjelpestønad fra NAV må være sendt før kommunen innvilger omsorgsstønad.

Veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgsstønad. Både du eller den som mottar omsorgen kan søke.

Søknaden bør inneholde opplysninger om:

 • antall timer per måned med omsorgsarbeid
 • omsorgsarbeidet er mer fysisk eller psykisk tyngende enn vanlig
 • omsorgsarbeidet innebærer mye nattarbeid eller avbrudd i nattesøvn
 • det er behov for omsorg i perioder eller hele tiden
 • omsorgsarbeidet fører til sosial isolasjon eller mangel på ferie og fritid
 • det gjelder omsorg for mer enn én person

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

   Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

   Annen informasjon

   Omsorgsstønad (helsenorge.no)

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-6 (Kommunens ansvar overfor pårørende)

   Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)


   Kontaktinformasjon:

   Navn: Aud Elin Øygarden

   Tittel: Leder Tjenestekontoret

   E-post: tjenestekontoret@drangedal.kommune.no 

   Søkeord

   Omsorg, omsorgsoppgaver, pleie, stell, omsorgslønn, omsorgsstønad, omsorgspenger, omsorgsarbeid, økonomiske ytelser, kompensasjon, pleietrengende, pleiemottaker, omsorgstrengende, omsorgsmottaker, omsorgsyter, omsorgsgiver, omsorgsperson, omsorgsarbeider, omsorgsbehov, hjelp, bistand, hjemmearbeid, lønn