Ergoterapi

Beskrivelse

Ergoterapi skal hjelpe deg til å fungere optimalt i hverdagen når du har problemer med å utføre daglige gjøremål på grunn av alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade.

Ergoterapi er en betegnelse for behandling gjennom forskjellige former for tiltak og aktivitet og innebærer blant annet:

 • trening av daglige gjøremål og andre ferdigheter 
 • tilpassing av aktiviteter, f.eks. arbeidsvaner 
 • kompensering for tapt funksjon med tekniske hjelpemidler 
 • tilrettelegging for aktiv fungering i hjem, barnehage eller skole
 • veiledning, informasjon og undervisning 
 • tilrettelegging og endring av bolig og eller boligplanlegging

Ergoterapi kan være aktuelt i alle aldre og livsfaser.

Målgruppe

Personer som har problemer med å klare daglige gjøremål, eller står i fare for å få problemer på grunn av alder, funksjonsnedsettelse, sykdom eller skade.

Vilkår

Kommunens helse- og omsorgstjeneste vil foreta en undersøkelse og en faglig vurdering av ditt behov for ergoterapi.

Veiledning

Henvendelse til kommunens helse- og omsorgstjeneste kan være både skriftlig og muntlig, fra bruker selv, pårørende eller andre.

Kommunen kan gi veiledning om å søke om ergoterapi. Hvis andre søker på vegne av deg, må de ha fullmakt.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sendes saken til Fylkesmannen.

   Hvis du mener du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, sendes klagen videre til Fylkesmannen.

   Annen informasjon

   Samarbeidspartnere

   • Fysioterapitjenesten 
   • Omsorgsavdelingen og sykehjemmene 
   • Vaktmestertjenesten  
   • NAV Hjelpemiddelsentralen 
   • Fastleger 
   • Skoler og barnehager 
   • PPT

   Fysioterapi i Drangedal Kommune

   Myrveien 4

   3750 Drangedal

   e-post: fysioterapi@drangedal.kommune.no 

   Lover

   Ergoterapi er ikke en lovpålagt tjeneste etter helse- og omsorgstjenesteloven. Tjenesten utfyller fysioterapi og andre tjenester som ytes med rehabiliteringsformål.

   Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-2 (Kommunens ansvar for helse- og omsorgstjenester)

   Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)

   Forskrift for sykehjem m.v. § 2-1

   Forskrift om habilitering og rehabilitering

   Søkeord

   Ergoterapi, ergoterapeut, sykdom, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse, skade, tilpasning, aktiviteter, tekniske hjelpemidler, fungering, veiledning, informasjon, tilrettelegging, boligplanlegging, arbeidsplass, arbeidsvaner, fysioterapi, omsorg, hjelpemiddel, hjelpemidler