Oppdeling av grunneiendom (ny matrikkelenhet)

Beskrivelse

Ønsker du å dele opp eiendommen din, det vil si å skille ut tomt, må du søke kommunen om opprettelse av ny grunneiendom etter plan- og bygningsloven. Kommunen vil gjennomføre en oppmåling av eiendommen din, ved å kartlegge og beskrive grenser og rettigheter til eiendommen (oppmålingsforretning).

Resultatet danner grunnlag for registrering i matrikkelen, hvor den nye grunneiendommen blir tildelt et eget gårds- og bruksnummer. Matrikkelen er det offentlige registeret over fast eiendom, med bygninger, bosteder og adresser.

Målgruppe

Registrert eier av grunneiendom eller anleggseiendom i matrikkelen

Vilkår

 • Nabovarsling må være foretatt  
 • Delingen må tilfredsstille de aktuelle kravene i plan- og bygningsloven, f.eks. krav til vei, vann og avløp
 • Tiltaket må ikke være i strid med kommunens reguleringsplan for området

Veiledning

Ta kontakt med kommunen som vil hjelpe deg med å søke om opprettelse av ny grunneiendom.

Du må varsle naboer og gjenboere om den planlagte oppdelingen. Nabovarsel kan gis på tre måter; enten ved e-post, personlig oppmøte eller ved rekommandert sending.

Når søknaden er godkjent, sender du rekvisisjon av oppmålingsforretning til kommunen. Rekvisisjonen skal være skriftlig på skjema fastsatt av Kartverket.

Søknadfrist: <p>Søknader behandles fortløpende.</p>

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Annen informasjon

   Fradele ny eiendom (Kartverket)

   Hva er matrikkelen? (Kartverket)

   Samarbeidspartnere

   Kartverket (Eiendomsinformasjon)

   Lover

   Plan- og bygningsloven § 20-1 m (Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene)

   Plan- og bygningsloven § 21-7 (Tidsfrister med særskilte virkninger)

   Matrikkelloven kap. 3 (Vilkår for matrikulering og andre føringer som gjelder matrikkelenheter)

   Matrikkelloven kap. 7 (Oppmålingsforretning)

   Matrikkelloven § 46 (Klage)

   Matrikkelforskriften kap. 5 (Gebyr og betaling)

   Matrikkelforskriften kap. 6 (Tidsfrister og klage)


   Kontaktinformasjon

   Navn: Torbjørn Øygarden

   Tittel: Ingeniør

   Epost: torbjorn.oygarden@drangedal.kommune.no

   Søkeord

   Oppmåling, oppmålingsforretning, tomtekjøp, tomtefeste, eiendom, eiendomskjøp, eiendomssalg, eiendomsomsetning, tomtegrunn, tomteareal, areal, tomt, feste, tinglysing, grunneier, grunneiendom, arv, skifte, fradeling, fradele, oppdeling, oppdele, utskillelse, utskille, utskilling, landmåling, grense, grenseendring, grensetvist, nabo, nabotvist, nabogrense, tomtedeling, justering, oppmålingsbrev, matrikkelføring, matrikkel, matrikkelenhet, ekspropriering, ekspropriasjon, parsell, parselldeling, anleggseiendom, kartforretning, delingsforretning