Motorferdsel i utmark og vassdrag

Beskrivelse

Motorferdsel i utmark og vassdrag er regulert for å verne naturmiljøet og fremme trivsel. Motorferdsel til f.eks. redningstjeneste, jord- og skogbruksnæring eller kjøring til faste bosteder er det ikke nødvendig å søke om, men du må få tillatelse fra kommunen for annen type motorferdsel. Du vil ikke få tillatelse til ren turkjøring.

Du må alltid ha med kjøretillatelsen når du ferdes i utmark.

 

Søknadsskjema: Motorferdsel i utmark 

Kart over kjøretraseè skal følge med søknad. Søknaden skal sendes til postmottak@drangedal.kommune.no eller via post til Drangedal Kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal.

 

Les mer om hva søknaden skal innholde lengre ned på siden.

Målgruppe

Personer som har behov for å bruke motorkjøretøy, motorfartøy eller luftfartøy i utmark og vassdrag.

Vilkår

Vilkårene for motorferdsel i utmark og vassdrag fremgår av motorferdselloven med forskrift.

For bruk av snøscooter må du søke dersom:

 • du er fastboende og vil påta deg betalt kjøreoppdrag (kjøring mellom bilvei og hytte, kjøring av funksjonshemmede, transport av ved m.m.) – forskriftens § 5 a)
 • du er funksjonshemmet (legeattest må vedlegges) – forskriftens § 5 b)
 • du eier hytte som ligger minst 2,5 km fra bilvei og vil transportere bagasje og utstyr mellom bilvei og hytte – forskriftens § 5 c)
 • du er fastboende og driver næring som ikke er tradisjonell jord- eller skogbruksvirksomhet – forskriftens § 5 d)
 • du skal transportere ved –forskriftens § 5 e)
 • du skal arrangere gruppeturer for beboere på institusjon, pensjonister eller forflytningshemmede – forskriftens § 5 f)
 • du skal ha utkjøring og tilsyn med jervebåser eller skal kjøre ut åte og åtebuer i forbindelse med felling av jerv - forskriftens § 5b

Kommunen kan ha opprettet en lokal forskrift som fastsetter løyper for lovlig kjøring med snøscooter - loven § 4 a.

For bruk av øvrige motorkjøretøy må du søke dersom:

 • du driver næring og skal transportere materiell og utstyr – forskriftens § 5a. Virksomheten må være registrert i Enhetsregisteret.

Har du behov som ikke er dekket av punktene over, kan kommunen likevel gi tillatelse dersom du har en god grunn – forskriftens § 6.

For bruk av motorfartøy (båt, vannscooter ol.) og luftfartøy må du søke dersom:

 • du har behov som ikke er dekket av generelle retningslinjer (lovens § 4) og ev. lokal forskrift (lovens § 5). I søknaden må du oppgi bakgrunn for behovet og tidsrom du søker for. Du må sende med dokumentasjon. Se lovens § 6.

Veiledning

Søknad om dispensasjon fra det generelle kjøreforbudet må være skriftlig. Behovet ditt må være dokumentert og søknaden må inneholde alle opplysninger som kommunen trenger for å avgjøre saken.

Vedlegg som skal følge søknaden:

 • Legeattest dersom du er funksjonshemmet
 • Dokumentasjon av eierforhold dersom søknaden gjelder transport til hytte
 • Kart som viser kjøretraseen
 • Dokumentasjon ved behov som ikke er dekket av generelle retningslinjer

Du trenger ikke søke om å kjøre snøscooter dersom kommunen har fastsatt lokal forskrift som åpner for ferdsel i det området du ønsker å kjøre i.


Søknadsskjema: Motorferdsel i utmark 

Kart over kjøretraseè skal følge med søknad. Søknaden skal sendes til postmottak@drangedal.kommune.no eller via post til Drangedal Kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal.

Søknadsskjema

Søknadfrist: <p>Det er viktig at du søker i god tid, ellers kan du risikere at kommunen ikke rekker å behandle søknaden før du ønsker å kjøre.</p>

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

   Du kan også klage på plassering av løypene, dersom kommunen fastsetter egne snøscooterløyper i lokal forskrift.

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Annen informasjon

   Kjenner du reglene? Motorferdsel i utmark (Brosjyre fra Miljødirektoratet)

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Motorferdselloven § 4 a (forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag)

   Forskrift for motorkjøretøyer i utmark etc., se spesielt:

   • § 2 (motorferdsel på bar mark)
   • § 3 (motorferdsel på vinterføre)
   • § 4 (unntak for Finnmark og Troms)
   • § 5 (bruk av snøscooter)
   • § 6 (unntakstilfelle)

   Havne- og farvannsloven § 14 (Bruk av farvann)

   Småbåtloven § 40 (Bruk av vannscootere og liknende mindre fartøyer)

   Naturmangfoldloven

   Friluftsloven


   Kontaktinformasjon 

   Navn: Tina Forsnes

   Tittel: Natur- og miljørådgiver

   E-post: tina.forsnes@drangedal.kommune.no

   Søkeord

   Motorferdsel, utmark, naturforvaltning, ATV, beltebil, firhjuling, helikopter, motorbåt, scooter, skuter, løyve, sjøfly, småfly, terreng, kjøretøy, traktor, motorsykkel, motor, ferdsel, skog, fjell, vassdrag, vann, luftfartøy, transport, vei, bil, hytte, innsjø, natur, vannscooter, vannskuter, snøscooter, snøskuter, beltemotorsykkel, snowmobil, snowmobile, motorfartøy, motorkjøretøy