Boplikt

Beskrivelse

Konsesjonsloven regulerer og kontrollerer omsetningen av fast eiendom. Formålet er å oppnå et effektivt vern av produksjonsarealene i landbruket, og sikre eier- og bruksforhold som ivaretar hensynet til landbruket. Dette med tanke på:

 1. framtidige generasjoners behov
 2. landbruksnæringen
 3. behovet for utbyggingsgrunn
 4. hensynet til miljøet, allmenne naturverninteresser og friluftsinteresser
 5. hensynet til bosettingen.

Erverv fra slekt

Personlig boplikt oppstår ved erverv av landbrukseiendom innenfor slekten og gjelder bebygd eiendom der fulldyrket og overflatedyrket jord er mer enn 25 dekar, eller eiendom har mer enn 500 daa produktiv skog. Den lovbestemte boplikten er en forutsetning for at noen med odelsrett eller nær slekt kan erverve en landbrukseiendom konsesjonsfritt. Den som ikke kan eller vil bosette seg på eiendommen innen ett år, må søke konsesjon. For å oppfylle boplikten må den nye eieren bo der i minst fem år.

Andre erverv

Boplikt kan være et vilkår for å få konsesjon på en eiendom. Kommunen vil da vurdere om boplikten er personlig eller upersonlig 

Kommuner med 0-konsesjonsgrense (boplikt)

I kommuner med nedsatt konsesjonsgrense, kan man overta en eiendom konsesjonsfritt ved å bekrefte at eiendommen skal brukes som helårsbolig. Denne boplikten er upersonlig og kan oppfylles ved at eieren eller noen andre, er folkeregistrert som bosatt på eiendommen.

Målgruppe

 • Personer som har overtatt en landbrukseiendom med boplikt.
 • Personer som har søkt konsesjon og får boplikt som et vilkår for konsesjonen.
 • Personer som har overtatt eiendom i kommuner med nedsatt konsesjonsgrense.

Vilkår

Boplikten oppfylles ved at eieren selv bor på eiendommen. Vilkåret om at eiendommen er en reell bolig er oppfylt når eieren er registrert i Folkeregisteret som bosatt på eiendommen.

Det kan søkes om endring av boplikten på et senere tidspunkt. Kommunen vil da vurdere om det er nye forhold som gjør at boplikten kan endres.

Veiledning

Den som ikke kan eller vil bosette seg på eiendommen innen ett år, må søke konsesjon. Konsesjonssøknaden skal sendes til den kommunen der eiendommen ligger. Kommunen kan gi veiledning til utfylling av søknaden.

Søknadsskjema

Søknadfrist: <p>Søknad om utsettelse eller fritak må sendes innen ett år fra overtakelsesdato. </p>

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   • Fristen for å klage er tre uker fra du mottok vedtaket.
   • I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.
   • Send klagen til den instansen som fattet vedtaket. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, sendes klagen videre til kommunens egen klageinstans, eller til Fylkesmannen i de tilfeller dette er klageinstansen.
   • Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

   Annen informasjon

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Konsesjonsloven

   Om konsesjon og boplikt (rundskriv)


   Kontaktinformasjon

   Navn: Pål Henne

   Tittel: Rådgiver Landbruk

   E-post: paal.henne@drangedal.kommune.no   

   Søkeord

   Landbrukseiendom, landbruk, boplikt, bo- og driveplikt, eiendom, gård, overdragelse, erverv, fritak, drift, konsesjon, odel