Barnehageplass

Beskrivelse

Opptak i kommunale barnehager skjer to ganger i året, med hovedopptak fra 15. august og et supplerende opptak fra januar. Barnehagelovens § 12a gjelder, og supplerende opptak følger reglene for prioritert opptak. Søknad om plass i barnehagene skjer på eget søknadsskjema vedlagt nødvendige bekreftelser.

Målgruppe

Barn 0 til 6 år som bor eller flytter til kommunen.

Vilkår

Retten til barnehageplass gjelder kun for barnehager i den kommunen dere er bosatt.

Disse blir prioritert ved opptak:

 • Barn med nedsatt funksjonsevne.
 • Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for. 
 • Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten.

I tillegg kan barnehagene ha egne opptakskriterier.

Veiledning

Kommunen legger til rette for en samordnet opptaksprosess for å sikre likebehandling av barn og av offentlige og private barnehager. Søknad om barnehageplass fylles ut på eget skjema som er felles for alle barnehagene. Du sender ett skjema for hvert barn du søker for.

Har barnet ditt rett til prioritet, må uttalelse fra sakkyndig instans legges ved søknaden.


Søknadsfristen for hovedopptak 1. mars.
Søknadsfrist for annet opptak er 1. september.

Søknadsskjema

Søknadfrist: <p>Søknadsfristen til hovedopptaket er 1. mars hvert år.</p>

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Får du verken ditt første eller andre ønske oppfylt, kan du også klage og be om en skriftlig begrunnelse. Ved supplerende opptak kan du bare klage om du har rett til prioritert plass. Klagefristen er normalt 3 uker fra du mottok svar på søknaden. Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet.

   Er kommunen enig i at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal barnet tilbys første ledige plass etter at barn med høyere prioritet er tilbudt plass. Er kommunen uenig i din klage, går saken videre til klagenemnda i kommunen.

   Er du misfornøyd med barnehagetilbudet, kan du ta dette opp med barnehagen. Blir ikke synspunktene dine hørt, kan du klage skriftlig til kommunen.

   Annen informasjon

   Rammeplan for barnehage (Utdanningsdirektoratet)

   Samarbeidspartnere

   Helsestasjon

   PPT

   Barnevernet

   Lover

   Barnehageloven og forskriftene sikrer et likeverdig opptak mellom kommunal og privat barnehage. Barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter barnevernloven §§ 4-12 og 4-4 annet og fjerde ledd, og etter barnehageloven § 13, har prioritet ved opptak.

   Barnevernloven

   Barnehageloven

   Forskrift om foreldrebetaling i barnehager

   Forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver

   Forskrift om saksbehandling ved barnehageopptak


   Kontaktinformasjon:

   Navn: Stig Esborg.

   Tittel: Styrer ved Heirekshaug barnehage.

   E-post: stig.esborg@drangedal.kommune.no

    

   Navn: Katrine Sandberg Tørnes.

   Tittel: Styrer ved Kroken barnehage.

   E-post: Katrine.Tornes@drangedal.kommune.no

    

   Navn: Lene Furunes.

   Tittel: Assisterende styrer ved Tørdal barnehage.

   E-post: lene.furunes@drangedal.kommune.no

   Søkeord

   Barn, barnehage, barnehageplass, barnepass, barnepark, foreldrebetaling, gratisplass, førskole