Oppmålingsforretning

Beskrivelse

Oppmålingsforretning vil si å kartlegge og beskrive grenser og rettigheter til fast eiendom. Dette danner grunnlag for registrering i matrikkelen som er det offentlige registeret over fast eiendom, med bygninger, bosteder og adresser. Før en ny enhet registreres, må det som hovedregel foretas en oppmålingsforretning.

Kommunen har ansvaret for å gjennomføre oppmålingsforretning innen 16 uker etter at rekvisisjon er mottatt. 

Oppmålingsforretning må foretas hvis du skal:

 • opprette ny matrikkelenhet ved fradeling av grunneiendom, anleggseiendom, festegrunn eller jordsameie
 • registrere umatrikulert grunneiendom, jordsameie eller festegrunn
 • overføre areal fra en matrikkelenhet til en annen ved sammenslåing eller grensejustering
 • feste del av en matrikkelenhet for mer enn 10 år
 • endre registrert sameiefordeling
 • opprette eksklusiv bruksrett til ubebygd uteareal eller eierseksjon (f.eks. hageareal eller parkeringsplass)
 • måle og merke eksisterende grense på nytt

Målgruppe

 • Registrert eier av grunneiendom i matrikkelen
 • Eier eller fester av grunneiendom etter rettskraftig avgjørelse ved domstolene
 • Eier av grunn eller anlegg etter ekspropriasjon
 • Eier av innløst festegrunn etter lov om tomtefeste

Vilkår

Veiledning

Rekvisisjon av oppmålingsforretning skal gjøres skriftlig på skjema fastsatt av Kartverket.

Skal du opprette en eiendom (matrikkelenhet) som er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven, må du rekvirere oppmålingsforretning og foreta nabovarsling i forkant av søknaden.

Søknadsskjema

Krav om matrikulering, herunder rekvisisjon av oppmålingsforretning (Søknadspliktige tiltak etter pbl. § 20-1 bokstav m)
Rekvisisjon av oppmålingsforretning (for saker etter matrikkelloven som er unntatt fra byggesaksbehandling)

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet eller underretning om føringen i matrikkelen. Både eiere og festere som avgjørelsen har betydning for, kan klage på oppmålingsforretningen. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Du sender klagen til kommunen som vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer eller gjennomføre ny oppmåling. Dersom det ikke gjøres endringer, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Annen informasjon

   Samarbeidspartnere

   Kartverket (Matrikkelen)

   Kommunen kan velge å leie inn et landmålerfirma. Kommunen er likevel ansvarlig for at en oppmålingsforretningen blir utført på korrekt måte. Du blir ikke belastet for økte kostnader om kommunen leier inn slik bistand.

   Lover

   Matrikkelloven kap. 7 (Oppmålingsforretning)

   Matrikkelforskriften kap. 5 (Gebyr og betaling)

   Matrikkelloven § 46 (Klage)

   Matrikkelforskriften kap. 6 (Tidsfrister og klage)

   Plan- og bygningsloven § 20-1 (Tiltak som krever søknad og tillatelse)


   Kontaktinformasjon

   Navn: Torbjørn Øygarden

   Tittel: Ingeniør

   Epost: torbjorn.oygarden@drangedal.kommune.no

   Søkeord

   Oppmåling, eiendom, eiendomskjøp, eiendomssalg, eiendomsomsetning, tomtegrunn, tomteareal, areal, tomt, feste, tinglysing, grunneier, grunneiendom, arv, skifte, fradeling, oppdeling, utskillelse, utskilling, landmåling, grense, grenseendring, grensetvist, nabo, nabotvist, tomtedeling, justering, oppmålingsbrev, matrikkelføring, matrikkel, ekspropriering