PP-tjenesten (pedagogisk psykologisk tjeneste)

Beskrivelse

PP-tjenesten er en rådgivende, kommunal tjeneste som skal hjelpe:

 • barn i barnehage og grunnskole
 • ungdom i ungdoms- og videregående skole
 • elever i voksenopplæringsprogram

med utfordringer knyttet til utvikling og opplæring. PP-tjenesten arbeider også direkte med barnehager, skoler, helsestasjoner og andre instanser som har behov for generell faglig veiledning.

I PP-tjenesten jobber fagfolk som psykologer, pedagoger, sosionomer, logopeder og synspedagoger. Alle ansatte i PP-tjenesten har taushetsplikt.

PP-tjenesten gir faglig vurdering, råd og veiledning om:

 • språk- og talevansker
 • generelle lærevansker eller fagvansker
 • lese- og skrivevansker
 • matematikkvansker
 • konsentrasjonsvansker
 • sosiale og emosjonelle vansker
 • atferdsvansker
 • syns- og hørselsvansker

PP-tjenesten skal uttale seg før det blir tatt avgjørelse om:

 • spesialpedagogisk hjelp før skolestart
 • tidligere eller utsatt skolestart
 • spesialundervisning på skolen
 • fritak fra opplæringsplikten
 • tegnspråkopplæring
 • punktskriftopplæring for blinde og sterkt svaksynte elever
 • søknad om inntak på utdanningsprogram i videregående skole på særskilt grunnlag

Målgruppe

 • Barn, ungdom og voksne elever som ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det ordinære opplæringstilbudet. Er du over 15 år, kan du kontakte PP-tjenesten uten at foreldrene dine behøver å få vite det.
 • Barnehager, skoler, helsestasjon og andre instanser som jobber med utvikling og læring

Vilkår

Veiledning

Som forelder kan du ta direkte kontakt med PP-tjenesten, ev. i samarbeid med barnehagen eller skolen der barnet går. Du vil bli bedt om å fylle ut et henvisningsskjema der du beskriver det du ønsker at PP-tjenesten skal hjelpe med.  Er du over 15 år, kan du selv ta kontakt med PP-tjenesten eller be skolen gjøre det.

Du kan få hjelp til å fylle ut henvisningsskjemaet av PP-tjenesten, barnehagen, skolen, helsestasjonen eller oppvekstkontoret i kommunen.

Helsestasjonen, barnehagen og skolen kan også henvise saker til PP-tjenesten, men må da ha skriftlig samtykke fra foreldre (for barn under 15 år) eller personen selv (over 15 år).

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   PP-tjenesten tar ingen avgjørelser, men foretar vurderinger og gir råd før avgjørelser blir tatt. Du kan derfor ikke klage på avgjørelser til PP-tjenesten, men må i stedet sende klage til den avdelingen som har tatt avgjørelsen. Til PP-tjenesten kan du klage på for lang ventetid eller for lang saksbehandling. Slike klager sender du direkte til PP-tjenesten.

   Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du også klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til PP-tjenesten. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

   Annen informasjon

   Hva gjør PP-tjenesten? (Utdanningsdirektoratet)

   Pedagogisk-psykologisk tjeneste (Ung.no)

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Opplæringsloven kap. 5 (Spesialundervisning)

   Opplæringsloven § 5-6 (Pedagogisk-psykologisk tjeneste)

   Opplæringsloven § 5-7 (Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder)


   Kontaktinformasjon:

   Navn: Berit Vrålstad Hauge.

   Tittel: PP-leder.

   E-post: Berit.V.Hauge@drangedal.kommune.no

   Søkeord

   pedagogisk-psykologisk tjeneste, PPT, PP-tjeneste, spesialundervisning, psykisk, helse, psykolog, pedagog, psykiatri, psykiater, barn, ungdom, elev, barnehage, førskole, skole, grunnskole, barneskole, ungdomsskole, opplæring, undervisning, lærevansker, barnehager, lesevansker, voksenopplæring, spesialpedagog, logoped, audiopedagog, tegnspråk, punktskrift, blindeskrift, braille, døv, hørselshemmet, hørselsskadet, blind, svaksynt, ordblind, skolestart, skolemoden, umoden, adferd, atferd, adferdsvansker, atferdsvansker, adferdsproblemer, atferdsproblemer, oppførsel