Gravetillatelse og varsling om arbeid på kommunal vei eller grunn

Beskrivelse

Skal du grave eller utføre arbeid i kommunal vei eller på annen kommunal grunn, må du søke kommunen om tillatelse. Du må også utarbeide en arbeidsvarslingsplan som du sender kommunen for godkjenning. Dette kan du gjøre etter at søknaden er godkjent, eller du kan sende både søknad og arbeidsvarslingsplan samtidig.

Følgende arbeid på kommunal vei og grunn trenger tillatelse fra kommunen:

 • graving
 • fjerning av masser (gravemasse, hogst, sprengmasse eller lignende) 
 • plassering av masser (tømmer, stein, byggematerialer eller lignende) 
 • etablering eller flytting av ledningsanlegg av alle slag 
 • oppsetting av mindre byggverk, for eksempel løs kiosk eller mur

Det er tilstrekkelig å levere en arbeidsvarslingsplan eller riggplan til kommunen når du skal:

 • utføre arbeid som kun medfører bruk av utstyr og innretninger
 • plassere container, utstyr, stillas eller lignende

Ved graving og arbeid på riks- eller fylkesvei, må du søke Statens vegvesen om tillatelse.


Graving 

Ved graving, ta kontakt med gravemeldingstjenesten i Geomatikk

Telefon: 09146

Nettside: www.gravemelding.no 

Gravemelding med påvisning av eventuelle ledninger og kabler blir ikke behandlet før sanitæranmeldelse er godkjent.

 

Søknadsskjema

Utfylt søknadsskjema skal sendes til Drangedal kommune per epost på postmottak@drangedal.kommune.no eller i brevform til Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal.

Gravesøknad (.pdf)

Søknad om arbeidsvarsling (.pdf)

Arbeidsvarling risikovurdering (.xlsx)

Målgruppe

Entreprenører og privatpersoner som skal grave eller utføre arbeid på kommunal vei eller grunn.

Vilkår

Arbeidet må ikke:

 • påføre den kommunale grunnen varige skader eller andre ulemper
 • medføre fare eller ulempe for trafikantene

Veiledning

Du må sende søknad om grave-/arbeidstillatelse og arbeidsvarslingplan til kommunen i god tid før arbeidet skal starte.

Søknaden skal inneholde:

 • kart som viser nøyaktig hvor arbeidet skal foregå
 • beskrivelse av arbeidets omfang
 • tillatelse fra grunneier dersom arbeidet skal foregå på privat grunn

Kommunen kan be om tilleggsinformasjon avhengig av hva slags arbeid du søker tillatelse til. Ta kontakt med kommunen for å få oversikt over hva du bør sende inn sammen med søknaden.

Skal du grave over en lengre strekning, må du søke om gravetillatelse for hvert gatekvartal. Skal gravingen utføres punktvis (enkeltgravinger), må du ha gravetillatelse for hvert enkelt punkt.

Arbeidsvarslingsplanen skal:

 • sikre arbeidere og trafikanter
 • sørge for at trafikken forbi arbeidsstedet gir minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene

Når du utarbeider arbeidsvarslingsplanen, må du gjennomføre en risikovurdering for å avdekke ev. faremomenter i trafikken forbi arbeidsområdet.

Kommunen kan være behjelpelig med å utarbeide arbeidsvarslingsplanen.

Så snart arbeidet er utført, må du sende ferdigmelding til kommunen.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Annen informasjon

   Arbeid på og ved veg (Håndbok fra Statens vegvesen)

   Samarbeidspartnere

   Statens vegvesen (Gravetillatelse)

   Lover

   Veglova § 1 (Definisjon på offentlig veg)

   Veglova § 30 (Regler for plassering av større innretninger langs veg)

   Veglova § 32 (Føring av ledninger langs offentlig veg)

   Veglova § 57 (Forbud mot å skade offentlig veg)

   Veglova kap. VII (Private veger)

   Forskrift om ledninger i offentlig veg (For legging og flytting av ledning)


   Kontaktinformasjon

   Navn: Ole Jonny Vøllestad

   Tittel: Driftsleder

   E-post: ole-jonny.vollestad@drangedal.kommune.no

    

   Søkeord

   Gravemelding, gravetillatelse, graveløyve, grave, graving, offentlig, grunn, vei, veg, fortau, gate, trafikk, areal, grøntareal, snuplass, vendeplass, gangvei, gangsti, sykkelvei, sykkelsti, opplagsplass, holdeplass, snuplass, bro, bru, parkeringsplass, skolegård, oppstillingsplass, torg, plass, park, parkanlegg, uterom, friareal, hogst, trær, tømmer, sprenge, sprenging, sprengmasse, bygningsmasse, materialer, bygge, bygging, anlegg, kabel, kabling, kabelnett, avløp, ledning, ledningnett, ledningsnett, vannrør, avløpsrør, løypestrenger, mur, forstøtningsmur, arbeidsvarsling, trafikant, trafikanter, kollektivtrafikk, skolevei