Default LAYOUT FOR TJENESTEBESKRIVELSER

Beskrivelse

Ønsker du å komme i arbeid eller annen aktivitet, men trenger litt ekstra oppfølging for å klare det? Kvalifiseringsprogrammet kan tilby deg opplæring og arbeidstrening med tett oppfølging underveis.

Kvalifiseringsprogrammet er på 37,5 timer i uken og varer inntil ett år. Målet er å få deg i arbeid eller aktivitet gjennom et individuelt opplegg. Du og din veileder på NAV-kontoret planlegger innholdet i programmet med utgangspunkt i dine ferdigheter og ønsker. Hovedinnholdet er:

  • arbeidsrettede tiltak
  • opplæringsaktiviteter
  • individuell oppfølging og veiledning

Ved behov kan programmet også inneholde andre aktiviteter, som helsehjelp, økonomisk veiledning el.

Du har selv ansvar for å følge opp programmet ditt i samarbeid med veilederen din.

Målgruppe

Personer i yrkesaktiv alder som har nedsatt arbeids- eller inntektsevne.

Vilkår

Du må ha:

  • et ønske om å komme i arbeid eller aktivitet
  • ingen eller svært begrensede ytelser fra NAV
  • behov for tett, individuell oppfølging
  • lovlig opphold og fast bopel i Norge

Veiledning

Ta kontakt med NAV-kontoret i kommunen for å sjekke om kvalifiseringsprogrammet er aktuelt for deg. NAV-kontoret kan hjelpe deg med å søke om deltakelse i programmet.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

Saksbehandling

Kontaktinformasjon

Klage

Er du misfornøyd med den avgjørelsen NAV har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avgjørelsen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. NAV-kontoret kan gi veiledning ved behov.

Send klagen direkte til NAV-kontoret i kommunen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender NAV klagen din videre til Fylkesmannen.

Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

Annen informasjon

Samarbeidspartnere

NAV kan knytte til seg ulike samarbeidspartnere avhengig av innholdet i kvalifiseringsprogrammet. Aktuelle samarbeidspartnere kan være:

  • næringsliv
  • helsevesen
  • frivillige organisasjoner

Lover

Søkeord

Kvalifiseringsprogram, kvalifiseringsstønad, KVP, yrkesveiledning, yrkestrening, yrkesopplæring, yrkesaktivitet, yrkesaktiv, arbeidsveiledning, arbeidstrening, arbeidsopplæring, arbeidsaktivitet, arbeidsopplegg, oppfølging, veiledning, veilede, NAV-veileder, NAV, individuell plan, opplæring, opplæringsaktivitet, tilrettelegge, tilrettelegging
;