Innsynsrett – personopplysninger

Beskrivelse

Du har rett til å gjøre deg kjent med dine personopplysninger som er registrert hos kommunen. En personopplysning er en opplysning som kan knyttes til deg som person, for eksempel navn, alder, personnummer, økonomi og helseopplysninger. Bilder hvor du kan gjenkjennes er også en personopplysning, selv om ikke navnet ditt står ved bildet.

Kommunen kan bare registrere opplysninger om deg når du har samtykket, det er fastsatt i lov eller det er nødvendig for at kommunen:

 • skal oppfylle en avtale med deg
 • skal utøve offentlig myndighet og oppfylle sine rettslige forpliktelser
 • skal ivareta dine livsnødvendige behov
 • skal utføre oppgaver av allmenn interesse
 • eller en tredjepart skal ivareta en interesse som veier tyngre enn hensynet til ditt personvern

Du har rett til å få vite:

 • hvilke opplysninger som er lagret om deg
 • hva informasjonen skal brukes til
 • hvordan kommunen har fått tak i opplysningene
 • hvem som har eller har hatt tilgang til opplysningene

Du kan kreve at opplysninger blir rettet dersom de inneholder feil, er mangelfulle eller urimelige. Du kan også be om å få opplysninger om deg slettet, dersom de inneholder feil, er misvisende eller føles belastende.

Innsynsretten gjelder ikke dersom bl.a.:

 • hemmelighold er nødvendig for etterforskning av straffbare handlinger
 • tilgang til opplysninger kan medføre livsfare eller alvorlig helseskade
 • det er klart utilrådelig av hensyn til dine familiemedlemmer og ditt forhold til dem
 • personopplysningene bare brukes til intern saksforberedelse og ikke er utlevert til andre
 • personopplysningene behandles kun for historiske, statistiske eller vitenskapelige formål der behandlingen ikke får noen direkte betydning for deg.

Du kan også be om innsyn i hvordan kommunen behandler personopplysninger generelt og om sikkerhetstiltak knyttet til bruken av dine personopplysninger.

Målgruppe

Privatpersoner

Vilkår

Du kan kun be om innsyn i personopplysninger om deg selv, egne barn under 15 år eller personer du handler på vegne av med fullmakt.

Veiledning

Henvend deg til kommunen dersom du ønsker innsyn eller vil endre, sperre eller slette de registrerte opplysningene om deg. Du må oppgi nok opplysninger til at kommunen kan identifisere deg. Blir ikke opplysningene rettet eller slettet, kan du be om at din kommentar blir registrert sammen med opplysningene.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Nekter kommunen å gi deg innsyn i personopplysninger, har du anledning til å klage. Du kan også klage hvis kommunen avslår ditt ønske om retting eller sletting av opplysninger. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. Klagen må være begrunnet. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen som innhenter uttalelse fra Datatilsynet, og ev. Riksarkivaren.

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Annen informasjon

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Personopplysningsloven

   Personopplysningsloven kap. 4 (Unntak fra den registrertes rettigheter)

   Forvaltningsloven §§ 18 – 18d. (partenes adgang til å gjøre seg kjent med sakens dokumenter)

   Helseregisterloven kap. 4 (Informasjon, innsyn, retting, sletting og sperring)

   Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 5 (Rett til journalinnsyn)


   Kontaktinformasjon:

   Navn: Liv Asborg Kjendalen
   Tittel: Konsulent
   epost: lak@drangedal.kommune.no

   Søkeord

   Innsyn, innsynsrett, personlige opplysninger, helse, helseopplysninger, omsorg, informasjon, privat, personlig, taushet, persondata, personinformasjon, personvern, taushetsplikt, hemmelig, hemmeligstemplet, retting, sletting, sperring, rette, slette, sperre, rettelse, lagre, lagring, database, arkivering