Bevilling for skjenking av alkohol i åpent arrangement (enkelt, bestemt anledning)

Beskrivelse

Skal du arrangere festival, konsert eller annet klart avgrenset arrangement som er åpent for publikum og servere alkoholholdig drikke, må du søke kommunen om skjenkebevilling.

Bevillingen kan gjelde:

 • skjenking av drikke med mellom 2,5 og 4,7 volumprosent alkohol (øl)
 • skjenking av drikke med lavere alkoholinnhold enn 22 volumprosent  (øl og vin)
 • skjenking av all alkoholholdig drikke (øl, vin og brennevin)

Dersom arrangementet blir holdt i et lokale som allerede har skjenkebevilling, trenger du ikke å søke.

Målgruppe

Personer eller virksomheter som skal avholde arrangement som skal være åpent for publikum.

Vilkår

Du må kjenne bestemmelsene i alkohollovgivningen, men det er ikke krav om bestått kunnskapsprøve.

Du må utpeke en styrer og stedfortreder som skal ha ansvaret for skjenkingen. Begge må ha fylt 20 år og kunne fremlegge legitimasjon. Kommunen kan gjøre unntak fra kravet om stedfortreder pga. skjenkestedets størrelse eller arrangementets karakter.

Veiledning

Du må sende søknad til kommunen. Du må bl.a. legge ved kopi av legitimasjon for styrer og stedfortreder. Kommunen kan ha tilleggskrav til dokumentasjon. Du bør skaffe deg en oversikt over disse kravene før du søker. Kommunen vil gi veiledning ved behov.


Søknad sendes Politiet til uttalelse. Politiet setter krav til politigodkjente ordensvakter.

Søknadsskjema

Søknadfrist: <p>Du bør søke minst 30 dager før arrangementet skal finne sted. </p>

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Annen informasjon

   Skjenkebevilling for alkohol – informasjon fra Helsedirektoratet

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Alkoholloven § 4-2 (Omfanget av bevillingen)

   Forskrift om omsetning av alkoholholdig drikk


   Kontaktinformasjon:

   Navn: Siw Bastnes
   Tittel: Politisk Sekretær
   Epost: siw.bastnes@drangedal.kommune.no

   Søkeord

   alkoholsalg, servering, alkohol, skjenking, bevilling, pub, restaurant, bar, drink, vin, øl, brennevin, champagne, sjampanje, utested, diskotek, disco, hotell, pensjonat, dansested, enkeltanledning, arrangement, selskap, gjester, selskapslokale, drikke, festival, konsert, tilstelning, marked, martnan