Vald (jaktområde) - godkjenning

Beskrivelse

Skal du jakte hjortevilt må du ha en offentlig fellingstillatelse. For å få tildelt en fellingstillatelse må jaktrettshaver, som i de fleste tilfeller er grunneier, søke godkjenning av området jakten skal foregå i. Dette området kalles et vald.

For å få godkjent et vald blir det stilt krav til områdets avgrensing, form og tellende areal. Tellende areal utgjør den delen av området som er egnet for jakt. Kommunen fastsetter et minsteareal for elg, hjort og rådyr, mens villreinnemnda fastsetter minsteareal for villrein.

Har du ikke stort nok område til å få tillatelse til å felle et dyr, kan du samarbeide med andre grunneiere om en søknad til kommunen eller villreinnemnda for å oppnå ønsket størrelse på valdet.

Når valdet er godkjent, tildeler kommunen eller villreinnemnda fellingstillatelse. En fellingstillatelse gjelder innenfor valdets grenser.

Målgruppe

Grunneiere/jaktrettshavere

Vilkår

For at et område skal bli godkjent som vald, må det være:

 • sammenhengende og egnet for jakt på hjortevilt
 • større enn eller lik tillatte minsteareal

Jaktrettshaverne må oppnevne en person som representerer valdet overfor kommunen eller villreinnemda.

Veiledning

Du sender søknad til kommunen for elg, hjort og rådyr. For villrein sender du søknad til villreinnemnda.

Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

 • Hvilken type dyr søknaden gjelder for.
 • Kart som tydelig viser grensene for valdet.
 • Oversikt over de eiendommer (gårds- og bruksnummer) valdet omfatter og den enkelte eiendoms størrelse innenfor valdets grenser.
 • Oversikt over tellende areal du søker godkjenning for.
 • Underskrift fra den eller de som lovlig representerer hver enkelt eiendom.
 • Navn, postadresse, telefonnummer, e-postadresse og underskrift fra valdansvarlig.

Søknad om godkjenning av vald som berører flere kommuner, sender du til den kommunen der den største delen av det tellende arealet ligger.

Ved endringer av valdets grenser, eiendomsforhold eller tellende areal i løpet av siste jaktår, må du melde fra til kommunen eller villreinnemnda for ny godkjenning.

Ønsker du å trekke din eiendom ut av valdet, må du melde dette skriftlig til valdansvarlig representant med kopi til kommunen eller villreinnemda. Utmeldingen krever underskrift fra deg og ev. andre som lovlig representerer eiendommen.

Søknadsskjema

Søknadfrist: <p>Søknad om godkjenning eller endring av vald for jakt på:</p> <ul> <li>elg, hjort og rådyr: <strong>1. mai</strong></li> <li>villrein: <strong>1. april</strong></li></ul> <p>Melding om å trekke en eiendom ut av valdet:</p> <ul> <li><strong>1. april</strong> (til kommunen og valdansvarlig representant)</li> <li><strong>1. mars</strong> (til villreinnemnda og valdansvarlig representant)</li></ul>

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Dersom du ikke får godkjent valdet, kan du klage innen en frist på tre uker fra du mottok avgjørelsen. Send klagen først til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sendes klagen din videre til: 

   • Fylkesmannen (for avgjørelser foretatt av kommunen)
   • Miljødirektoratet (for avgjørelser foretatt av villreinnemnda)

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Annen informasjon

   Oversikt over villreinnemndene (Norsk villreinsenter)

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Viltloven

   Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 9 (Krav til vald for jakt på elg, hjort og rådyr)

   Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 10 (Søknad om godkjenning av vald)

   Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 11 (Godkjenning og endring av vald)

   Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 25 (Søknad om godkjenning av vald (villrein))

   Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 26 (Godkjenning og endring av vald (villrein))


   Kontaktinformasjon

   Navn: Erik Selander Jensen

   Tittel: Rådgiver

   Epost: esj@drangedal.kommune.no

   Søkeord

   Jakt, fangst, storvilt, storviltjakt, småvilt, småviltjakt, fellingstillatelse, fellingsløyve, elg, elgjakt, hjort, hjortejakt, hjortevilt, villrein, villreinjakt, rådyr, rådyrjakt, fellingstillatelse, fellingsavgift, bestandsplan, bestandplan, bestandplanområde, bestandsplanområde, jaktrett, jaktrettshaver, jaktområde, grunneier, grunneiendom