Askespredning

Beskrivelse

Askespredning er et alternativ til gravlegging der asken etter kremasjon spres for vinden eller senkes i vann i urne av lett oppløselig materiale. Askespredning er tillatt dersom du selv har fått innvilget søknad om dette. Det er også tillatt dersom du som nærmeste etterlatte kan gå god for at avdøde ønsket det.

Har du valgt askespredning, kan du ikke sette opp et gravminne eller få navn på et minnesmerke ved en gravlund.

Målgruppe

 • Personer over 15 år med ønske om askespredning etter egen død.
 • Etterlatte som skal sørge for gravferd.

Vilkår

Det er Fylkesmannen som gir tillatelse til askespredning. Fylkesmannen angir og stiller krav til hvor asken spres, for eksempel:

 • I fjorder og havområder som har umiddelbar forbindelse med åpen sjø.
 • I skog og på fjell.
 • I elver, vassdrag og øvrig ferskvann i øde områder og uten nærhet til 
    drikkevannskilde.
 • Ikke i nærheten av bebyggelse og lignende.

Asken skal kunne tas opp i naturens kretsløp og skal ikke kunne gjenfinnes.

Det er ikke anledning til å dele asken ved at den spres på ulike steder eller ved at én del gravlegges mens en annen del spres for vinden.

Veiledning

Du sender skriftlig søknad til Fylkesmannen i det fylket asken skal spres. Angi stedet for askespredningen.

Er du over 15 år, kan du selv søke om at asken din skal spres etter din død.

Er du etterlatt og skal sørge for gravferden, kan du søke tillatelse til askespredning dersom avdøde selv ikke har søkt før sin død. Du må kunne gå god for at avdøde ønsket askespredning enten ved å legge ved egenerklæring fra den avdøde eller en erklæring der minst to personer går god dette ønsket. Var avdøde under 15 år, er det ditt ønske som nærmeste etterlatte som gjelder.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Du kan klage på Fylkesmannens vedtak. Fristen er tre uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Fylkesmannen kan gi veiledning ved behov.

   Klagen sender du til Fylkesmannen. Opprettholder Fylkesmannen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Kulturdepartementet.

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Annen informasjon

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Gravferdsloven § 20 (Privat gravsted og spredning av aske)

   Veiledning vedrørende saker om spredning av aske (rundskriv)


   Kontaktinformasjon:

   Bjørn Sverre Reiten
   Kirkeverge
   Tlf 35 99 70 10
   E-post: bjorn.reiten@drangedal.kommune.no

    

   Søkeord

   Askespredning, gravlegging, gravferd, urner, kremasjon