Habilitering og rehabilitering

Beskrivelse

Har du funksjonsnedsettelse eller kronisk sykdom og;

 • ønsker å bli mest mulig selvhjulpen?
 • har behov for opptrening for å mestre hverdagen?
 • trenger å lære eller vedlikeholde ferdigheter?

Tjenester innen habilitering og rehabilitering kan hjelpe deg til å leve et mest mulig selvstendig liv ut fra dine forutsetninger og ønsker.

Målet er at du skal oppnå eller opprettholde best mulig funksjons- og mestringsevne og kunne delta aktivt i samfunnet og i sosiale sammenhenger. Hvilke tjenester og aktiviteter som er aktuelle, avhenger av din situasjon og funksjonsevne. Eksempler kan være:

 • fysisk opptrening og fysioterapi
 • opplæring og trening i hverdagslige ferdigheter
 • språktrening hos logoped
 • tilrettelegging av bolig eller arbeidsplass

Aktivitetene er et samarbeid mellom flere tjenesteytere og er:

 • tidsavgrensede og med klare mål og virkemidler
 • basert på dine behov og tilpasset dine forutsetninger

Både kommunen, spesialisthelsetjenesten og private behandlingssteder tilbyr habiliterings- og rehabiliteringstjenester. Kommunene har hovedansvaret for oppfølgingen, men vil henvise videre når det er behov for mer spesialiserte tilbud.

Målgruppe

 • Personer med medfødte funksjonsnedsettelser
 • Personer med funksjonsnedsettelser etter sykdom eller skade
 • Pårørende

Vilkår

Veiledning

Ta kontakt med koordinerende enhet for habilitering og rehabilitering i kommunen. Pårørende kan også ta kontakt på dine vegne.

Helse- og omsorgsarbeidere som du allerede er i kontakt med, kan også melde fra til koordinerende enhet når de ser behov for habilitering eller rehabilitering.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Er ikke kommunen enig i at du trenger habilitering eller rehabilitering, kan du klage etter pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svar fra kommunen. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

   Har du ikke fått nødvendig hjelp eller er misfornøyd med hvordan tjenesten er utført, kan du klage. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker. Send klagen til kommunen eller direkte til koordinatoren din. Dersom klagen blir avvist, eller kommunen mener at rettighetene dine er oppfylt, vil de sende klagen videre til Fylkesmannen.

   Annen informasjon

   Habilitering og rehabilitering (helsenorge.no)

   Habilitering og rehabilitering (Helse- og omsorgsdepartementet)

   Samarbeidspartnere

   Alle aktuelle tjenesteytere


   Fysioterapi i Drangedal Kommune

   Myrveien 4

   3750 Drangedal

   e-post: fysioterapi@drangedal.kommune.no 

   Søkeord

   Rehabilitering, rehabilitere, opptrening, opplæring, habilitering, habilitere, individuell plan, IP, pasientrettighet, helsetjeneste, sosialtjeneste, omsorgstjeneste, pleietjeneste, tjenestetilbud, tjenesteapparat, tjenesteyter, tjenestesektor, tjenestemottaker, koordinere, koordinering, koordinator, tjenestekoordinering, tjenestekoordinator, tverrfaglig, hjelpeapparat, tilrettelegging, samordning, samhandling, pasient, bruker, klient, psykisk, fysisk, behandlingsplan, behandlingsopplegg, treningsplan, treningsopplegg, trening, primærhelsetjeneste, spesialisthelsetjeneste, fysioterapi, ergoterapi, logoped, funksjonshemmet, funksjonshemming, funksjonsnedsettelse, funksjonsevne, handikap, handikapp, handicap, handikappet, handikapet, handicapet, handicapp, handicappet, hjelpemiddel, hjelpemidler