Skoleskyss

Beskrivelse

Du har som elev i grunn- og videregående skole rett til gratis transport mellom skole og hjem dersom du oppfyller gjeldende vilkår.

Målgruppe

 • Elever i grunn- og videregående skole (offentlig og privat)
 • Elever med nedsatt funksjonsevne
 • Elever med midlertidig skade eller sykdom

Vilkår

For å få fri skoleskyss, må avstanden mellom skole og hjem overstige:

 • 2 km for elever i grunnskolens 1. trinn
 • 4 km for elever i grunnskolens 2. til 10. trinn
 • 6 km for elever i videregående skole

Avstanden måles fra dør til dør og langs korteste farbare vei eller gang- og sykkelsti.

Bor du nærmere skolen enn avstandene over, har du rett til skoleskyss dersom du:

 • går i grunnskolen og har en spesielt farlig eller vanskelig skolevei
 • har nedsatt funksjonsevne eller er midlertidig skadet eller syk

Er du elev i privatskole har du kun rett til skoleskyss innenfor grensene av den kommune (for elever i grunnskolen) eller fylkeskommune (for elever i videregående skole) der du bor.

Veiledning

Behov for skoleskyss meldes inn ved innskriving ved den enkelte skole.

Skolen er behjelpelig med å søke tilbringer skyss fra hjem til påstigningssted om det er urimelig lang gangavstand mellom hjem og påstigningssted. Søknaden sendes til Telemark fylkeskommune.

Urimelig avstand kan tolkes som:

1. kl. pluss/minus 1 km.

2.-7. kl. pluss/minus 2 km.

8.-10. kl. pluss/minus 2,5 km.

Elevene får utdelt et elektronisk busskort, som lades med nye turer for hver skoleår. Skolens frist for å bestille skoleskyss for kommende skoleår er 1. mai.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Har du søkt om skoleskyss og fått avslag, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok avslaget. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Klagen sender du til den avdelingen som sendte avslaget. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom vedtaket ikke blir endret, blir klagen sendt videre til Fylkesmannen (for elever i grunnskolen) eller fylkeskommunens klagenemnd (for elever i videregående skole).

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Annen informasjon

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Opplæringsloven kapittel 7 (Skyss og innlosjering)

   Opplæringsloven § 13-4 (Ansvaret for skoleskyss m.m.)

   Forskrift til opplæringsloven kapittel 10 (Skyss av elever i videregående opplæring)

   Privatskoleloven § 3-7 (Skyss m.m.)


   Kontaktinformasjon:

   Navn: Leif Bjørn Kilane.

   Tittel: Rektor ved Tørdal skule.

   E-post: leif-bjorn.kilane@drangedal.kommune.no

    

   Navn: Cathrine Findal.

   Tittel: Rektor ved Kroken skole.

   E-post: Cathrine.Findal@drangedal.kommune.no

    

   Navn: Stein Hugstmyr

   Tittel: Rektor ved Drangedal 10-årige skole.

   E-post: stein.hugstmyr@drangedal.kommune.no

    

   Søkeord

   skole, skoleskyss, skolevei, buss, transport, elever, videregående skole, grunnskole, funksjonshemmet, skadet