Fasadeendring

Beskrivelse

Fasadeendring er tiltak som medfører at utseende på et hus eller bygning endres.

Fasadeendringer deles i to kategorier:

 • Vesentlig endring av fasaden: Dersom den planlagte fasadeendringen medfører at bygningens utvendige karakter endres, må du søke kommunen om tillatelse. Du må bruke et ansvarlig firma til å utforme og sende søknaden.
 • Mindre endring av fasaden: Dersom den planlagte fasedeendringen ikke medfører at bygningens utvendige karakter endres eller tilbakeføres til tidligere dokumentert utførelse, trenger du normalt ikke sende søknad til kommunen. Du må imidlertid oppfylle en rekke vilkår. Ønsker du dispensasjon fra disse vilkårene, må du sende søknad.

Målgruppe

Hus- og tomteeiere

Vilkår

 • Du må ha sendt nabovarsel. Ved mindre fasadeendring er det ikke noe formelt krav om nabovarsel, men det kan være en fordel at du kontakter naboer og gjenboere som kan bli berørt.
 • Fasadeendringen må være i overensstemmelse med plan- og bygningslovens bestemmelser om estetikk.
 • Fasadeendringen må oppfylle alle relevante byggtekniske krav.
 • Fasadeendringen må ikke være i strid med kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. 
 • Ved mindre fasadeendring er det dessuten et vilkår at den ikke fører til fare eller ulempe for omgivelsene.

Veiledning

Søknad om vesentlig endring av fasaden sendes inn av et firma med rett kompetanse (ansvarlig søker), for eksempel en byggmester, entreprenør eller arkitekt. I enkelte tilfeller kan kommunen etter søknad gi eier av bygningen en personlig rett (ansvarsrett) for gjennomføring av fasadeendringen som selvbygger.

Dersom det kun skal foretas mindre endring av fasaden, kan du som tiltakshaver foreta endringen, som selvbygger, uten bruk av ansvarlig firma og uten å sende søknad.

Er du i tvil om fasadeendringen krever søknad, kan du be om en forhåndskonferanse med kommunen.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Du kan klage på kommunens avgjørelse. Fristen er tre uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sendes saken til Fylkesmannen.

   Annen informasjon

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Plan- og bygningsloven § 21-4 (Behandling av søknaden i kommunen)

   Plan- og bygningsloven § 21-7 (Tidsfrister med særskilte virkninger)

   Byggesaksforskriften


   Kontaktinformasjon

   Navn: Terese Kolberg Seynaeve

   Tittel: Rådgiver

   E-post: tks@drangedal.kommune.no

    

    

   Søkeord

   tilbygg, endring, forandring, vinduer, bygning, fasade