Skilt og reklame langs kommunal vei

Beskrivelse

Skal du sette opp skilt eller reklameinnretning ved en kommunal vei, må du i de fleste tilfeller søker kommunen om tillatelse. Dette gjelder uansett avstand fra veien når skiltet eller reklamen er synlig for trafikantene.

Du trenger ikke søke kommunen om du skal sette opp:

 • ett skilt/reklame på inntil 3 m² montert flatt på veggen
 • virksomhetsskilt (firmanavn og logo) der det ikke er andre skilt på fasaden fra før
 • nytt skilt/reklame som erstatning for et du har fått godkjent tidligere
 • skilt i kryss med privat vei (for eksempel adresseskilt eller Kjør langsomt, barn leker)

Du kan søke på egen hånd om du skal sette opp:

 • ett skilt/reklame på inntil 6,5 m² montert flatt på veggen
 • ett skilt/reklame med høyde inntil 3,5 meter og bredde inntil 1,5 meter montert frittstående i terrenget

Du må søke med hjelp fra et ansvarlig firma dersom du skal:

 • sette opp skilt/reklame som er større enn 6,5 m², høyere enn 3,5 meter eller bredere enn 1,5 meter
 • montere eller fjerne skilt/reklame på fasade over et fortau eller annet folksomt område
 • montere eller fjerne flere skilt/reklame på samme fasade

Hvis du setter opp skilt/reklame uten tillatelse, kan kommunen kreve at du fjerner det. Kommunen vil sende deg varsel om at skiltet må fjernes. Haster det med å fjerne skiltet på grunn av trafikksikkerheten, kan kommunen selv gjøre dette uten varsel. Dersom kommunen fjerner skiltet, må du betale utgiftene for fjerningen.

Målgruppe

 • Næringsdrivende
 • Organisasjoner
 • Privatpersoner

Vilkår

Skiltet eller reklamen må ikke være skjemmende, sjenerende eller trafikkfarlig. Skilt/reklame er trafikkfarlig når det:

 • kan bli oppfattet som trafikksignal, veiskilt eller veimerking
 • hindrer fri sikt langs veien
 • trekker trafikantenes oppmerksomhet vekk fra veien eller trafikken

Veiledning

Er du i tvil om skiltet eller reklamen krever søknad, kan du kontakte kommunen for veiledning.

Skal du søke på egen hånd, må du varsle naboer og gjenboere før søknad om tiltak sendes kommunen. Nabovarsel kan gis på tre måter; enten ved e-post, personlig oppmøte eller ved rekommandert sending. I søknaden legger du ved følgende dokumentasjon:

 • beskrivelse av skiltet/reklamen (størrelse, materialer, farger)
 • beskrivelse av hvordan skiltet/reklamen skal monteres
 • eventuell belysning av skiltet/reklamen
 • kart og målsatt tegning av fasaden/monteringssted
 • kopi av nabovarselet, kvittering for mottatt varsel og ev. merknader fra naboer

Kommunen kan ha tilleggskrav til dokumentasjon.

Skal du søke med hjelp av et ansvarlig firma, vil firmaet stå ansvarlig for hele søknadsprosessen. Firmaet sender søknaden på dine vegne og fungerer som bindeledd mellom deg, kommunen og ev. andre ansvarlige som skal bistå med arbeidet.

Skal du sette opp skilt/reklame langs fylkesvei, må du søke fylkeskommunen. Skal du sette opp skilt/reklame langs riksvei, er det Statens vegvesen du må sende søknad til.

Søknadsskjema

Søknadfrist: <p>Søknadene behandles fortløpende etter reglene i forvaltningsloven § 11 a.<br /></p>

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Du kan klage på kommunens avgjørelse. Fristen er tre uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sendes klagen videre til Fylkesmannen.

   Du vil motta informasjon om klagebehandlingen når saken er ferdigbehandlet.

   Annen informasjon

   Reklame langs offentlige veg (Statens vegvesen)

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Vegloven § 33 (Reklameskilt eller lignende innretning)

   Vegloven § 57 (Forbud mot å skade offentlig veg)

   Plan- og bygningsloven § 20-1 (Tiltak som omfattes av byggesaksbestemmelsene)

   Plan- og bygningsloven § 30-3 (Skilt- og reklameinnretninger)

   Byggesaksforskriften § 3-1 (Mindre tiltak på bebygd eiendom)

   Byggesaksforskriften § 4-1 (Tiltak som ikke krever søknad og tillatelse)


   Kontaktinformasjon

   Navn: Ole Jonny Vøllestad

   Tittel: Driftsleder

   E-post: ole-jonny.vollestad@drangedal.kommune.no

   Søkeord

   Skilt, veiskilt, vegskilt, reklame, reklameskilt, reklameplakat, informasjon, informasjonsskilt, butikkskilt, informasjonsplakat, merking, trafikk, banner, informasjonsbanner, plakat, billboard, boards, reklameboards, skilting, skiltmontering, fasade, vimpler, vimpel, flagg, ballong, reklamefigur, reklameinstallasjon, reklamesymbol, logo, firmalogo, firmasymbol, lysreklame, neonskilt, neonreklame