Omsorgsovertakelse av barn/ungdom

Beskrivelse

Omsorgsovertakelse innebærer at barneverntjenesten overtar ansvaret for et barn eller en ungdom som må flytte ut fra hjemmet sitt og inn i et fosterhjem eller barnevernsinstitusjon. Omsorgsovertakelsen kan vare i en kortere eller lengre periode.

Det kan være mange grunner til at noen barn og unge ikke kan bo hjemme:

 • manglende omsorg
 • foreldre som ikke er i stand til å ivareta omsorgen i kortere eller lengre perioder, f.eks. ved sykdom
 • mishandling eller overgrep
 • utfordringer med atferd, rus eller kriminalitet

Blir barneverntjenesten kjent med at et barn eller en ungdom lever under slike forhold, har de plikt til å gripe inn. Barneverntjenesten må ta utgangspunkt i hva som er det beste for barnet eller ungdommen. Noen ganger kan dette komme i konflikt med hva foreldrene synes.

Etter omsorgsovertakelsen skal barneverntjenesten:

 • følge opp barnets eller ungdommens utvikling
 • legge til rette for samvær med foreldre og søsken dersom hensynet til barnet eller ungdommen ikke taler imot det
 • tilby veiledning og oppfølging til foreldrene. Det kan også være aktuelt med hjelpetiltak for å bedre foreldrenes omsorgsevne slik at barnet eller ungdommen senere kan flytte hjem igjen.

Målgruppe

Barn og unge under 18 år.

Vilkår

Barneverntjenesten må dokumentere at det er nødvendig å overta omsorgen for barnet eller ungdommen ut i fra situasjonen. Loven lister opp disse kriteriene:

 • alvorlige mangler ved den daglige omsorgen, den personlige kontakten og tryggheten som barnet eller ungdommen trenger
 • foreldrene sørger ikke for at et sykt, funksjonshemmet eller spesielt hjelpetrengende barn eller ungdom får dekket sitt særlige behov for behandling og opplæring
 • barnet eller ungdommen blir mishandlet eller utsatt for andre alvorlige overgrep i hjemmet
 • stor sannsynlighet for at barnets eller ungdommens helse eller utvikling kan bli alvorlig skadet fordi foreldrene er ute av stand til å ta tilstrekkelig ansvar

Veiledning

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Foreldrene kan kreve at en beslutning om tvangsflytting skal legges fram for tingretten.

   Annen informasjon

   Rettigheter for deg som bor i fosterhjem (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet)

   Veileder om oppfølging av foreldre til barn i fosterhjem/institusjon (Barne- og likestillingsdepartementet)

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Barnevernloven § 4-1 (Hensynet til barnets beste)

   Barnevernloven § 4-12 (Vedtak om å overta omsorgen for et barn)

   Barnevernloven § 4-16 (Oppfølging av vedtak om omsorgsovertakelse)

   Barnevernloven§ 6-3 (Barns rettigheter under saksbehandlingen)

   Forskrift om medvirkning og tillitsperson

   Forskrift om barnets talsperson i fylkesnemndsaker


   Kontaktinformasjon

   Navn: Sølvi Røksland

   Tittel: Barnevernleder - Vestmar barnevernstjeneste.

   E-post: solvi.roksland@kragero.kommune.no

    

   Søkeord

   bekymringsmelding, barnevern, familievern, barne- og familievern, omsorgssvikt, omsorgsovertakelse, omsorgsovertagelse, familievold, ungdomsproblemer, adferdsproblemer, atferdsproblemer, rusproblemer, rusmisbruk, alkoholproblemer, alkoholmisbruk, overgrep, incest, misbruk, seksuelt misbruk, juling, avstraffelse, vold, trakassering, feilernæring, underernæring, fosterhjem, fosterbarn, fosterforeldre, barnevernsinstitusjon, institusjon, barnehjem, ungdomshjem, vanskjøtsel