Forliksråd

Beskrivelse

Er du i konflikt med noen eller noen skylder deg penger, kan du klage motparten inn til forliksrådet. Forliksrådet vil forsøke å få til en god ordning mellom dere, og dermed unngå en lang og dyr prosess i rettsapparatet.

Forliksrådet er den laveste rettsinstansen i sivile saker og behandler ikke straffesaker. Som hovedregel skal en sivil tvistesak behandles i forliksrådet før den ev. kan fremmes for tingretten.

Alle kommuner har forliksråd. Forliksrådet består av tre lekfolk med varamedlemmer. Disse velges blant kommunenes innbyggere for fire år om gangen. Forliksrådets sekretariatsoppgaver blir utført av politiet som en sivil oppgave.

Målgruppe

Personer eller virksomheter som er i konflikt med eller har et krav mot annen person eller virksomhet.

Vilkår

For å fremme saken din for forliksrådet, kan den ikke

 • være rettet mot stat eller kommune
 • være en familiesak. Gjelder saken økonomisk oppgjør ved samlivsbrudd eller deling av reisekostnader ved samvær, kan den likevel fremmes for forliksrådet.
 • omhandle patenter, varemerker og design
 • være avgjort av en nemnd (f.eks. Forbrukertvistutvalget eller Husleietvistutvalget) når det er bestemt ved lov at nemndas vedtak er bindende hvis saken ikke bringes inn for domstolene.

Disse sakene går direkte til tingretten.

Er tvistesummen på minst kr 125 000 og begge parter er representert med advokat, kan saken gå direkte til tingretten.

Veiledning

For å få saken din behandlet i forliksrådet, sender du først en forliksklage til forliksrådet i den kommunen motparten bor eller har forretningssted. Klagen bør være skriftlig, men kan også gis muntlig ved personlig fremmøte.

Forliksklagen må inneholde:

 • Hva du krever
 • Hva som er grunnlaget for kravet
 • Navn og adresse til motparten
 • Viktig dokumentasjon; f.eks. faktura, betalingsavtale og brevveksling med motparten

Forliksrådets sekretariat kan hjelpe deg med å sette opp forliksklagen. Du kan, om du ønsker, be om hjelp av en advokat eller rettshjelper.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Partene kan anke en dom i forliksrådet til tingretten innen én måned. Du kan ikke klage på forliksrådets avgjørelser om sakskostnader, rettsgebyr eller salærfastsettelse fra ev. advokat.

   Annen informasjon

   Hva er forliksrådet? - informasjon fra Justis- og beredskapsdepartementet

   Forliksrådet – informasjon fra samarbeidsutvalget for forliksråd og namsmenn

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Rettsgebyrforskriften § 2-1 (Rettsgebyrets størrelse)

   Rettsgebyrloven §7 (Tvistemål – forliksrådene)

   Tvisteloven kap. 6 (Behandlingen i forliksrådet)


   Kontaktinformasjon:

   Therese Julfelt
   Sekretær Forliksrådet
   Epost: therese.julfelt@politiet.no

   Søkeord

   Domstol, forliksråd, forliksrådsbehandling, forliksklage, forliksmegling, forliksmekling, legdommer, lekdommer, mekling, megling