Landbruksvei – bygging

Beskrivelse

Skal du bygge ny landbruksvei eller bygge om en eksisterende landbruksvei, må du søke kommunen om godkjenning. Skal du samtidig etablere massetak i forbindelse med bygging og vedlikehold av veien, må du også søke om dette.

Veien skal fremme rasjonell landbruksdrift og ivareta helhetsløsninger for skogbruk og jordbruk, uavhengig av eiendomsgrenser. De miljømessige konsekvensene som bygging og bruk av veien vil ha for naturmiljø, landskap, kulturminner og friluftsliv, vil bli vurdert. I alle veisaker skal det gjøres vurderinger etter naturmangfoldloven.

Skal du opparbeide oppstillingsplass eller en enkel eller midlertidig driftsvei som bare medfører ubetydelige inngrep i terrenget, trenger du ikke søke.

Målgruppe

Landbruksforetak

Vilkår

Avkjørsler fra offentlig vei og velteplasser som anlegges inn til offentlig vei, skal på forhånd være godkjent av veimyndighetene.

I forbindelse med selve godkjenningen kan kommunen sette tekniske og miljømessige vilkår. Kommunen kan også sette vilkår som begrenser motorferdsel på veien, for eksempel stenging ved bom.

Veiledning

Du sender en skriftlig søknad til kommunen. På forhånd må du informere de som blir berørt av veianlegget. Opplys i søknaden om at dette er gjort. Beskriv hvilken nytte utbyggingen vil ha og hvordan du kan begrense faren for flom, erosjon, løsmasseskred og annen negativ påvirkning på miljøet.

Til søknaden må du vedlegge et kart som viser:

 • planlagt vei
 • eksisterende veier i området
 • planlagt massetak i forbindelse med veibyggingen
 • dekningsområdet veien har nytte for (gjelder skogsvei)
 • driftsområdet (gjelder enkel eller midlertidig driftsvei)
 • ev. alternative veitraseer

Du må også avmerke følgende dersom det blir berørt av veitiltaket:

 • kjente miljøverdier
 • områder med kjent skredfare
 • eksisterende bebyggelse eller annen infrastruktur
Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Forskrift om planlegging og godkjenning av landbruksveier

   Naturmangfoldloven

   Skogbruksloven § 7 (Vegbygging i skog)


   Kontaktinformasjon

   Navn: Erik Selander Jensen

   Tittel: Rådgiver

   Epost: esj@drangedal.kommune.no

   Søkeord

   Vegbygging, veibygging, landbruk, landbruksvei, landbruksveg, privat vei, privat veg, driftsvei, driftsveg, veianlegg, veganlegg, skogsvei, skogsveg, skogsbilvei, skogsbilveg, skogbruk, skogbruksvei, skogbruksveg, skogsdrift, skogdrift, jordbruksvei, jordbruksveg, jordbruk, avkjørsel, avkjøringstillatelse, oppstillingsplass, parkeringsplass, massetak, velteplass, lunningsplass, lunneplass, gårdsvei, gårdsveg, gårdsbruk, gårdsdrift