Skolestart

Beskrivelse

Alle barn har både rett og plikt til grunnskoleopplæring fra det kalenderåret de fyller 6 år:

 • Rett til grunnskoleopplæring betyr at alle barn har krav på å få opplæring på en offentlig grunnskole
 • Plikt til grunnskoleopplæring betyr at elevene må delta i grunnskoleopplæring, men ikke nødvendigvis på en offentlig skole. Du som forelder kan i stedet velge en friskole (privat skole) eller hjemmeundervisning, altså at du underviser egne barn hjemme.

Du vil få brev fra kommunen i god tid før skolestart. I brevet får du vite hvilken skole det er reservert plass på og hva du skal gjøre for å bekrefte eller si fra deg plassen. Det er vanlig å invitere skolestarterne til en førskoledag på våren. Du vil få beskjed om hvor og når dere skal møte opp både til førskoledagen og til første skoledag etter sommerferien.

Barnet ditt har rett til å gå på den skolen som ligger nærmest hjemmet eller ved den skolen i nærmiljøet som dere sogner til. Du kan søke om skolestart ved en annen skole enn den barnet ditt sogner til.

Målgruppe

 • Barn i skolepliktig alder
 • Barn som fyller fem år og er vurdert av PPT som skolemodne

Vilkår

Veiledning

Har du ikke mottatt brev om innskriving på skole i en kommune du nylig har flyttet til, må du ta kontakt med den nye kommunen for å melde barnet inn på skolen.

Er du i tvil om barnet ditt er kommet langt nok i utviklingen til å starte på skolen, bør du kontakte kommunen i god tid før barnet skal starte på skolen. Det er kommunen som bestemmer om barnet skal utsette skolestarten. Før kommunen tar beslutningen, må barnet vurderes av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Du kan også søke om tidligere skolestart for barnet ditt. Dette innebærer at barnet starter på skolen det kalenderåret det fyller fem år. For å få tidligere skolestart må barnet fylle fem år innen 1. april og vurderes av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT).

Velger du å undervise barnet ditt hjemme, må du melde fra til kommunen om dette.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Er du misfornøyd med den avgjørelsen kommunen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok kommunens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Send klagen til den avdelingen som sendte avgjørelsen. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen.

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Annen informasjon

   Informasjon til foreldre om regelverket i grunnskolen (Utdanningsdirektoratets nettsider)

   Lover

   Opplæringslova § 2-1 (Rett og plikt til grunnskoleopplæring)

   Opplæringsloven § 2-15 (Rett til gratis offentlig grunnskoleopplæring)

   Opplæringsloven § 8-1 (Skolen)

   Opplæringsloven § 2-13 (Bruk av loven for privat opplæring i hjemmet)

   Friskoleloven


   Kontaktinformasjon:

   Navn: Leif Bjørn Kilane.

   Tittel: Rektor ved Tørdal skule.

   E-post: leif-bjorn.kilane@drangedal.kommune.no

    

   Navn: Cathrine Findal.

   Tittel: Rektor ved Kroken skole.

   E-post: Cathrine.Findal@drangedal.kommune.no

    

   Navn: Stein Hugstmyr

   Tittel: Rektor ved Drangedal 10-årige skole.

   E-post: stein.hugstmyr@drangedal.kommune.no

   Søkeord

   skole, grunnskole, skolestart, innmelding, innskriving, nærskole, skolekrets, innskoling, skolemoden, privatskole, friskole, hjemmeundervisning