Utsatt skolestart

Beskrivelse

Synes du barnet ditt har behov for et ekstra modningsår før skolestart, kan du søke skolen om ett års utsettelse. Skolen sender søknaden videre til pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) som vil vurdere hvor langt barnet har kommet i sin utvikling. Dersom PPT konkluderer med at barnet har behov for et ekstra modningsår, beslutter rektor utsatt skolestart.

Om barnet går i barnehage, bør du rådføre deg med barnehagen før du søker. Barnehagen vil sammen med deg vurdere barnets:

 • modenhet og kognitive nivå (evne til å forstå)
 • språklige ferdigheter
 • motorikk
 • sosiale ferdigheter

Barnehagen kan ta direkte kontakt med PPT.

Målgruppe

Utsatt skolestart kan være aktuelt for:

 • barn som vil klare seg uten støtte- eller spesialundervisning på skolen dersom de får et ekstra år i barnehagen
 • barn som er født svært sent på året

Skolen tilbyr spesialundervisning til barn som trenger større grad av tilrettelegging. Utsatt skolestart vil derfor ikke være like aktuelt for:

 • barn med store og varige funksjonsnedsettelser og vansker
 • barn som vil ha behov for spesialundervisning i store deler av opplæringstiden

Vilkår

Det er rektor ved skolen som bestemmer om barnet skal utsette skolestarten. Før rektor bestemmer dette, må PPT ha konkludert med at barnet har behov for et ekstra modningsår.

Får barnet ditt utsatt skolestarten, vil det vanligvis være et vilkår at barnet går i barnehage det ekstra året.

Veiledning

Du kan søke alene eller sammen med barnehagen. Skriv hvorfor du mener barnet bør utsette skolestarten og legg ved aktuell dokumentasjon. Send søknaden til den skolen der barnet ditt er skrevet inn. Skolen sender søknaden videre til PPT som vil ta kontakt med deg for en samtale og for observasjon og testing av barnet. Går barnet i barnehage, vil denne også bli involvert.

Søknadsskjema

Søknadfrist: <p>Opplæringsloven setter ingen tidsfrist for å søke om utsatt skolestart, men kommunen kan ha satt en frist slik at rekker å søke barnehageplass i hovedopptaket. </p>

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Er du misfornøyd med den avgjørelsen skolen har tatt, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra du mottok skolens avgjørelse. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Skolen kan gi veiledning ved behov.

   Send klagen til rektor ved skolen som vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender skolen klagen din videre til Fylkesmannen.

   Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Annen informasjon

   Samarbeidspartnere

   Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT)

   Barnehagen

   Lover

   Opplæringsloven § 2-1 (Rett og plikt til grunnskoleopplæring)


   Kontaktinformasjon:

   Navn: Leif Bjørn Kilane.

   Tittel: Rektor ved Tørdal skule.

   E-post: leif-bjorn.kilane@drangedal.kommune.no

    

   Navn: Cathrine Findal.

   Tittel: Rektor ved Kroken skole.

   E-post: Cathrine.Findal@drangedal.kommune.no

    

   Navn: Stein Hugstmyr.

   Tittel: Rektor ved Drangedal 10-årige skole.

   E-post: stein.hugstmyr@drangedal.kommune.no

   Søkeord

   skolestart, pedagogisk-psykologisk tjeneste, pp-tjeneste, ppt, forsinket, umoden, skolemoden