Reguleringsplan - offentlig

Beskrivelse

Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.

Kommunestyret sørger for at det blir utarbeidet reguleringsplan for de områder i kommunen hvor dette følger av loven eller av kommuneplanens arealdel, samt der det ellers er behov for å sikre forsvarlig avklaring og gjennomføring av bygge- og anleggstiltak, flerbruk og vern i forhold til private og offentlige interesser.

For gjennomføring av større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves det reguleringsplan. Tillatelse for slike tiltak kan ikke gis før det foreligger reguleringsplan. Krav til reguleringsplan gjelder ikke for konsesjonspliktige anlegg for produksjon av energi etter energiloven, vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven.

Reguleringsplan utarbeides i sammenheng med kommuneplanens arealdel eller som egen planprosess.

Reguleringsplan utarbeides som områderegulering, eller detaljregulering.

Områderegulering
Områderegulering brukes av kommunen der det er krav om slik plan i kommuneplanens arealdel, eller kommunen finner at det er behov for å gi mer detaljerte områdevise avklaringer av arealbruken.

Områderegulering utarbeides av kommunen. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide forslag til områderegulering.

Detaljregulering
Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel, eventuelt dersom det er et krav i vedtatt områdereguleringsplan. Detaljregulering kan skje som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan.

Detaljregulering er en plan for bruk og vern av mindre områder, og for utforming, bruk og vern av bygninger, uterom og anlegg. Detaljregulering er planformen for gjennomføring av utbyggingsprosjekter og tiltak, vernetiltak og sikring av ulike typer verdier. Den erstatter tidligere detaljert reguleringsplan og bebyggelsesplan.

Detaljregulering kan foretas av kommunen og private forslagstillere.

Målgruppe

Grunneiere, rettighetshavere, næringsdrivende og andre berørte.

Vilkår

Reguleringsplaner utarbeides blant annet for områder i kommunen:

 • når kommunen har besluttet det i arealdelen i kommuneplanen
 • når det er nødvendig for oversiktsplanleggingen i kommunen
 • hvis det skjer endringer i bebyggelsen pga. ødeleggelse (f.eks. brann).

For større bygge- og anleggsarbeider er det en plikt å utarbeide reguleringsplan for området. Overordnede planer på nasjonalt nivå, fylkesplan og kommunens egen arealplan er retningsgivende for planene.

Veiledning

Nærmere opplysninger ut over kunngjøring i mediene kan du få ved å henvende deg til kommunen.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   • Kommunens endelige vedtak kan påklages. Både parter og andre med rettslig klageinteresse kan påklage saken. Klagen må fremmes innen tre uker fra kunngjøring av vedtaket. Klagen kan ikke gjelde forhold som har vært avgjort tidligere gjennom klage eller innsigelse på reguleringsplan eller detaljplan. Klagen stiles til Fylkesmannen og sendes til det faste utvalget for plansaker. Utvalget kan enten foreslå at kommunestyret endrer vedtaket eller sende klagen til Fylkesmannen, som avgjør saken. Fylkesmannens vedtak er endelig.
   • Krav om erstatning må fremmes innen tre år etter kunngjøringen.

   Kommunen vil kunne gi råd ved utforming av merknader, klager, osv.

   Annen informasjon

   Andre dokumenter:
   Dokumentasjon med plankart og ev. bestemmelser for formålet, beskrivelse, tegninger mv. følger saken ved offentlig ettersyn.

   Samarbeidspartnere

   Offentlige myndigheter og organisasjoner med særlig interesse for reguleringsplanen trekkes inn i forberedelsene. Nabokommuner, fylkeskommuner og statlige fagorganer skal uttale seg (med en gitt frist) til planen før vedtak i kommunestyret, og kan reise innsigelse mot planen.

   Søkeord

   arealplanlegging, bebyggelsesplan, ekspropriasjon, reguleringsforskrift, samfunnsplanlegging, veibygging, byggesak, detaljplan