Reguleringsplan - detaljregulering

Beskrivelse

For å gjennomføre større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som kan få stor innvirkning på miljø og samfunn, må det foreligge en reguleringsplan for området. En reguleringsplan blir vedtatt i kommunestyret og fastsetter framtidig arealbruk. Den er bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak i området.

Reguleringsplanen utarbeides med utgangspunkt i plan- og bygningsloven. Den består av et plankart med tilhørende reguleringsbestemmelser.

En reguleringsplan blir utformet enten som områderegulering (som kommunen utarbeider) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag om detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet med hjelp av fagkyndig konsulent. Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som fastsetter utforming, bruk og vern av et område. Planen avklarer hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i området.

Målgruppe

Alle kan komme med forslag til detaljregulering.

Vilkår

Forslaget til detaljregulering må være utarbeidet med hjelp av en fagkyndig konsulent.

Tiltak må være igangsatt innen fem år etter at reguleringsplanen er vedtatt.

Veiledning

Når du skal starte opp planarbeidet må du legge frem planspørsmålet for kommunens planmyndighet i et oppstartsmøte. I møtet presenterer du din planidé og kommunen vil informere om overordnede planer og føringer. Du vil få informasjon om planprosessen og om krav til hva forslaget til detaljregulering må inneholde.

Du må kunngjøre oppstart av planarbeidet i minst én lokal avis og gjennom elektroniske medier. Videre må du informere:

 • registrerte grunneiere og festere i planområdet
 • andre rettighetshavere i planområdet (f.eks. leietakere)
 • berørte naboer til planområdet

Dersom verken kommunen eller andre har innsigelser til planidéen, kan du starte opp planarbeidet. Kommunen kan gi råd og bistand underveis.

Når planforslaget er ferdig utarbeidet, sender du det, sammen med all dokumentasjon, til kommunen. Dokumentasjonen skal følge planforslaget ved høring og offentlig ettersyn og når saken skal behandles i kommunestyret.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Dersom kommunen ikke ønsker å gå videre med planforslaget ditt, mottar du et brev innen tre uker. Er forslaget ditt i samsvar med kommunens overordnede planer for området, kan du kreve at avslaget blir behandlet i kommunestyret.

   Er du misfornøyd med det vedtaket kommunestyret har gjort, har du anledning til å klage. Fristen er tre uker fra kommunestyrets vedtak. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Send klagen til kommunens planmyndighet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom avgjørelsen ikke blir endret, sender kommunen klagen din videre til Fylkesmannen. Du vil motta svar på klagen når saken er ferdigbehandlet.

   Ønsker du å kreve erstatning, må du gjøre det innen tre år etter vedtaket.

   Annen informasjon

   Reguleringsplan (Klima- og miljødepartementet)

   Lovkommentar til kap. 12 i plan- og bygningsloven (Regjeringen)

   Samarbeidspartnere

   Kommunen informerer om eventuelle interessenter eller instanser som har plikt til å uttale seg om planen.

   Lover

   Plan- og bygningsloven, kap. 12 (Reguleringsplan )

   Forskrift om konsekvensutredninger

   Kart- og planforskriften


   Kontaktinformasjon

   Navn: Mona Stenberg Straume

   Tittel: Rådgiver

   Epost: mss@drangedal.kommune.no

   Søkeord

   areal, arealplan, arealdel, arealplanlegging, ekspropriasjon, reguleringsforskrift, samfunnsplanlegging, veibygging, byggesak, byggetiltak, detaljplan, detaljregulering, områderegulering, plankart, arealplankart, planmyndighet, planspørsmål, grunneier, fester, festetomt, grunnareal, festeareal, næringsvirksomhet, næringstomt, planarbeid, planforslag, plansak, reguleringsplan, reguleringskart, reguleringsbestemmelse, planprogram, konsekvensutredning, kommuneplan