Vann og avløp

Innhold

 

Vann og vannkvalitet

Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av vannverk, ledningsnett og bassenger for drikkevann. Opplever du dårlig trykk eller unormal kvalitet på vannet(brunt vann, lukt e.l.) skal du melde fra til: Plan, eiendom og kommunalteknikk: 35 99 70 14/91 68 88 27 mellom 07.30 - 15.30 utenom kontortid vakttelefon 476 85 444 (gjelder hendelser som ikke kan vente til neste dag). Mer om tjenesten finner du her.

 

Vannmålere

Alle nybygg, næringseiendommer, offentlige bygg og boliger med svømmebasseng skal ha vannmålere installert. Det vil si nyoppførte boliger og fritidsboliger er pålagt å installere vannmåler etter gjeldene forskrift. En vannmåler måler hvor mye vann og avløp som en bolig/fritidsbolig/næring bruker. Har du et stort hus hvor få bor, eller er mye borte kan vannmåler være lønnsomt. Ved å installere vannmåler betaler man for faktisk forbruk og ikke estimert forbruk basert på størrelsen på boligen. Gjennom vannmåler har man mulighet til å påvirke størrelsen på den variable delen av årsgebyret. Bruker man mindre, betaler man mindre. Man forventer at et voksent menneske bruker mellom 40-60 m3 i året.

Du står fri til å installere hvilken vannmåler du selv ønsker. Husk å melde vannmålerinstallasjonen inn til kommunen. Skjema for dette finner du lengre ned på denne siden.

Les mer om vannmåler i forskriften for vann og avløp her.

 

Installering av vannmåler

Drangedal kommune tilbyr ikke kommunale vannmålere. Det betyr at man må betale for vannmåler og innstallering selv. Installering skal skje av godkjent rørlegger, og rørlegger må fylle ut vannmålerskjema og returnere til kommunen. Når skjemaet er mottatt vil kommunen endre de kommunale avgiftene på eiendommen. Det er krav om at det tas bilde av vannmålerplasseringen og at vannmåleren er plombert. Vannmålerskjema

Om man skal bygger og skal koble jeg på vann- og/eller avløp må man huske å sende inn sannitærabonnement i tillegg til vannmålerskjema om boligen skal ha vannmåler. Les mer om tilkobling på det kommunale vann og avløpsnettet her. Vann og avløp tilkobling

 

Vannmåleravlesning

Om vannmåleravlesning

Vannmåleravlesningskort eller sms sendes ut av kommunen en gang i året i desember med svarfrist i starten av januar. Man må da lese av vannmåleren og sende inn vannmålerstand. Man betaler etter a-konto. Det vil si at man betaler et forskudd basert på forbruket fra året før. Om man bruker mindre vil man få dette tilbakebetalt ved årsoppgjøret på neste faktura. Om man har brukt mer må differansen betales inn på neste faktura etter årsoppgjøret.

Selv om vannmåleren kun leses av en gang i året, kan man enkelt følge med på sitt eget forbruk gjennom året ved å følge med på vannmåleren sin målerstand. Vannlekkasjer gjennom dryppende kraner, eller toaletter som renner eller sildrer over tid kan koste mye da det påvirker det totale vann og avløpsforbruket.

 

 

Vannmåleravlesning via SMS

For å effektivisere innsamling av vannmåleravlesninger tar Drangedal kommunen nå i bruk SMS-varsling fra 2021. Varsel vil bli sendt på SMS til din mobiltelefon i de tilfeller der hvor vi har registrert nummeret ditt eller ved at du har registrert deg i offentlige registre. Varslingssystemet er integrert i vårt fagsystem som gjør at kommunen raskt kan varsle rett person i forhold knyttet til eiendommer i kommunen.

I de tilfellene hvor vi ikke finner mobilnummer vil det bli sendt ut avlesningskort som tidligere. På avlesningskortet vil det være informasjon om registrering av målerstand via www.leseav.no og passord for å logge seg inn. Her registreres målerstand. Om det er ønske om å motta SMS-varsling ved neste årsoppgjør registrerer du mobilnummeret ditt her. På avlesningskortet er det også mulig å sende inn svarslipp og registrere mobilnummer for neste vannmåleroppgjør.

 

Ved feil

Dersom du mottar en SMS som du mener er sendt til feil nummer, ber vi deg om ikke å svare på meldingen. I de tilfellene må opplysningene i de offentlige register og 1881 kontrolleres. Løsningen fungerer ikke som en innbyggerdialog. Det er ingen manuell oppfølging

 

Hvordan kan vi nå deg

Det finnes 2 ulike registre man kan velge å registrere seg i for at vi skal nå deg (Her kan du også kontrollere om du allerede er registrert). I tillegg gjør vi et siste forsøk ved å gjøre oppslag på 1881.no

https://www.norge.no/oppdater-kontaktinformasjon

I dette felles nasjonale kontaktregisteret anbefaler vi å legge inn både mobiltelefon og e-postadresse da mange henvendelser fra det offentlige vil foregå her i fremtiden. Det er på lik linje med selvangivelsen som dere kanskje er kjent med fra tidligere.

https://varslemeg.no/

Er et tilleggsregister kun koblet opp mot Varsling24 og kommunens varslingssystem

 

Bedrifter

Bedrifter kan det enten registreres nøkkelpersoner ved å gå inn på linken https://varslemeg.no/ da telefonnummer til bedrifter ikke kan hentes fra andre kanaler. Eller det kan tas direkte kontakt med kommunen og oppi navn og mobilnummer direkte.  

 

Ved spørsmål ta kontakt med Siri Skindalen Melås på epost ssm@drangedal.kommune.no

 

Regler for hagevanning

Kommunestyret i Drangedal har innført faste regler for hagevanning for abonnenter tilknyttet de kommunale vannverk. Dette gjelder Stranda vannverk, Bostrak og Bø vannverk, Neslandsvatn Vannverk, Aakre Vannverk og Henseid Vannverk.

Abonnenter med husnummer med partall (2-4-6 osv.) kan vanne på dager med datoer som har partall og abonnenter med husnummer med oddetall (1-3-5 osv.) kan vanne på dager med datoer som har oddetall. Abonnenter som ikke har husnummer kan vanne på dager med datoer som har partall.

Følgende gjelder for alle vannverk:
På hver eiendom kan det vannes med slange maks diameter ½” tilboblet en spreder. Vanning med slange og spreder er tillatt i tiden fra kl. 16.00 til kl. 22.00 på de respektive eiendommene og dagene. Utenom vanningstidene skal slangen være frakoblet.

Vannverkene er dimensjonert for å produsere og levere vann til abonnenter som er tilkoblet. Ved hagevanning i sommerhalvåret kan kapasiteten ved vannverkene bli utfordret. Følgende kan utfordre vannverkets leveringskapasitet:

 • normalt vannforbruk
 • vannlekkasjer på ledningsnett
 • hagevanning

Det er derfor viktig at hagevanningsreglene blir overholdt.

Det er en realitet at det i tillegg til normalt forbruksvann hos abonnenter, er lekkasjer på ledningsnettet. Dette er et stort problem ved norske vannverk. Vi er svært interessert i meldinger fra personer som observerer eller mistenker at det kan være lekkasjer eller feil på vann- og avløpsledningsnettet. Vi ønsker hjelp fra observante vann- og avløpsabonnenter og andre for eksempel turgåere.

Vannrestriksjoner på Gautefallheia.

Det er Nissedal kommune som leverer vann til Gautefallheia. Grunnet stort vannforbruk har de nå innført vannrestriksjoner for blant annet Gautefallheia.

Vi oppfordrer alle hytteeiere til å følge vannrestriksjonene fra Nissedal kommune. Drangedal kommune anbefaler derfor at abonnenter med hyttenummer med partall (2-4-6 osv.) kan vanne på dager med datoer som har partall og abonnenter med hyttenummer med oddetall (1-3-5 osv.) kan vanne på dager med datoer som har oddetall. Abonnenter som ikke har hyttenummer kan vanne på dager med datoer som har partall.

Avløp og rensing

Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av renseanlegg, avløpsnett og pumpestasjoner.

Kommunen skal sørge for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger, får ledet bort sitt avløpsvann til renseanlegg, og renset dette i henhold til statlige krav og lokale mål.

Drangedal kommune har følgende målsettinger og krav gjennom internkontroll og utslippskrav:

 • Lede bort avløpsvannet på en problemfri og hygienisk betryggende måte.
 • Dimensjonere, anlegge og drifte avløpsnettet med tanke på funksjonsgrad og sikkerhet mot tilbakeslag og oversvømmelser.
 • Drifte og vedlikeholde renseanlegget på en slik måte at man oppnår en optimal rensing og slamkvalitet i tråd med utslippskrav og gjeldende forskrifter fra myndighetene.

Som abonnent til kommunens avløpsnett har du plikt til å:

 • Kjenne til rettigheter og plikter for kommunen som eier av hovedanlegg, og abonnenten som eier og bruker av sanitæranlegg fastsatt i avtalevilkårene
 • Etterkomme krav om omlegging på private stikkledninger i forbindelse med omlegging av kommunens hovedledningsnett, se avtalevilkårenes kapittel 6.8
 • Utbedre feil og mangler ved egne stikkledninger og gjennomføre nødvendige tiltak på eget avløpsnett, som eksempelvis separering
 • Ikke kaste miljøfarlig avfall i toalett eller avløp som vil skape problemer på avløpsanlegget og hindre miljøvennlig bruk av slam.

 Priser og gebyrer finner du her.

Tilkobling kommunalt vann og avløp/Sanitærabonnement - godkjenning

Før arbeidene settes igang, skal kommunen godkjenne arbeider på private stikkledninger for vann og avløp, samt sanitærinstallasjoner i bygg. Foretak som skal utføre rørleggerarbeid og sanitærinstallasjoner skal være godkjent i nødvendig tiltaksklasse, sentral eller lokal godkjenning i henhold til plan- og bygningsloven.

Drangedal kommune innførte "Standard abonnementsvilkår for vann-og avløp - administrative og tekniske bestemmelser" utgitt av Kommunens sentralforbund (KS) 2017. Dette er for å ivareta det gjensidige ansvarsforholde mellom kommunen og den enkelte abonnent som er/blir tilknyttet vann- og avløpsanlegg.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Søknadspliktige arbeider krever

 • søknad om sanitærabonnement
 • søknad om ansvarsrett
 • kontrollplan
 • kontrollplan for viktige og kritiske område
 • kontrollerklæring
 • situasjonskart med ledninger og bygninger inntegnet
 • eventuelle erklæringer ved ledninger over annen manns eiendom (felles ledninger)

Alt arbeid på inn- og utvendig vann- og avløpsledninger skal søkes via gravemelding.no.

Kommunen kan også kreve at eksisterende bebyggelse tilknyttes, der forholdene ligger til rette for det.

Kommunens ansvar begrenser seg til forhold på egne installasjoner og ledningsnett. Etter man har fått godkjent sanitærsøkanden og utført det man har søkt om må man sende inn ferdigmelding. Les mer om dette og se skjema under.

 

Utførelse, kontroll og ferdigmelding

Utførelse skal følge teknisk forskrift i plan- og bygningsloven, sanitærbestemmelser og tekniske bestemmelser om vannmålere.

Sanitærmateriell skal tilfredstille gjeldende godkjenningskrav (NIB).

Det er kommunen som utfører (etter regning) tilkobling til vann- og avløpsnett. Kommunen har tilsynsmyndighet i forhold til kontrollplaner.

Ferdigmelding skal sendes inn med målsatt skisse av utvendige ledningsanlegg, eventuelle erklæringer og serviceavtaler.

Mer om tjenesten finner du her. Skjema for ferdigmelding for arbeid knyttet til vann og avløp.

Gjeldende VA-Norm for Drangedal kommune


Publisert: 04.12.2015 12:58
Sist endret: 24.04.2018 11:08