Viltforvaltning

Innhold

Kommunens ansvar

Kommunene har hovedansvar for den offentlige forvaltningen av elg, hjort og rådyr. I tillegg til å bidra til ivaretagelse av bestandene og deres leveområder har kommunen et stort ansvar for offentlige interesser knyttet til hjortevilt, blant annet opplevelsesverdier, biologisk mangfold og trafikkproblemer. 

Kommunale målsetninger for elg, hjor og rådyr

Kommunen skal vedta målsettinger elg, hjort og rådyr. Målene skal blant annet ta hensyn til opplysninger om beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på jord-og skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane. 

Kommunens egne målsettinger for utviklingen av hjorteviltbestandene bør utarbeides og vedtas gjennom kommunale og regionale planer. Det er viktig at målsettingene er konkrete og etterprøvbare. De bør derfor være realistiske og ha en tidsramme slik at de kan evalueres i forhold til enkle kriterier. 

Drangedal kommune rullerte sine planer i 2021

2021-2023

Mål og retningslinjer for forvaltning av hjortevilt og bever i Drangedal

2018-2020

Mål for forvaltning av elg i Drangedal 2018- 2020

Mål for forvaltning av hjort i Drangedal 2018 - 2020

Mål for forvaltning av rådyr i Drangedal 2018- 2020

 

2015-2017

Mål for forvaltning av elg i Drangedal kommune 2015-2017

Mål for forvaltning av hjort i Drangedal kommune 2015-2017

Mål for forvaltning av rådyr i Drangedal kommune 2015-2017

 

2012-2014

Mål for forvaltning av elg i Drangedal kommune 2012-2014

Mål for forvaltning av hjort i Drangedal kommune 2012-2014

Mål for forvaltning av rådyr i Drangedal kommune 2012-2014

 

2009-2011

Mål for forvaltning av elg i Drangedal kommune 2009-2011

Mål for forvaltning av hjort i Drangedal kommune 2009-2011

 

CWD (Chronic Wasting Disease)

Her finner du mer informasjon om CWD

Norsk institutt for naturforskning (NINA)

Miljødirektoratet

Veterinærinstituttet

Mattilsynet

 

Fastsetting av minsteareal

Minstearealet for elg, hjort og rådyr skal være fastsatt av kommunen innen 15. mars.

Vedtatt minsteareal for elg, hjort og rådyr finner du her.  

Godkjenning av vald og bestandsplanområde

Retten til å jakte tilhører i utgangspunktet grunneier. For å få tillatelse til å felle hjortevilt må imidlertid området jaktes skal utføres i godkjennes. Et vald kan bestå av en eller flere eiendommer og det er kommunen som godkjenner valdet. 

Søknad om godkjenning av vald for jakt på elg, hjort eller rådyr skal sendes kommunen innen 1. mai. 

Det er også muligheter for at to eller flere vald kan slå seg sammen til et bestandsplanområde. Det inngås da en skriftlig samarbeidsavtale om bestandsforvaltningen mellom disse valdene. 

Søknad om godkjenning av bestandsplanområde for elg, hjort eller rådyr skal sendes kommunen innen 1. mai. 

 

Utstedelse av fellingstillatelser på hjortevilt

Godkjente vald tildeles felllingstillatelse uten årlig søknad. For vald eller bestandsplanområder med godkjent bestandsplan for elg og hjort tildeles hvert enkelt vald fellingstillatelse for hele bestandsplanperioden. Kommunen utsteder og sender fellingstillatelser for elg, hjort og rådyr til valdansvarlig representant. 

 

Bever

Beverjakta i Drangedal er ikke lenger kvoteregulert og du trenger ikke å ha et godkjent vald for å jakte bever. Så fremt du har jaktrettshavers tillatelse, kan du jakte bever som ordinært småvilt innenfor jakttiden til arten, jf. forskrift om jakt- og fangsttider 1. april 2022 – 31. mars 2028.

Rapportering av fellingsresultater skjer gjennom den årlige jakt- og fangstrapporten jegerne er pålagt å sende til Statistisk sentralbyrå hvert år.

Drangedal kommune har utarbeidet mål for forvaltning av bever. Målene finner du her:

Mål og retningslinjer for faorvalting av hjortevilt og bever i Drangedal 2021-2023

Mål for forvaltning av bever i Drangedal kommune 2018 - 2020

 

Skjemaer

Sett elg - elektronisk

Skjema for sett hjort

Søknad om godkjenning av vald

Søknad om godkjenning av bestandsplanområde

Avtale om godkjent ettersøkshund

Plikter ved skadeskyting

 

Jakttider elg og hjort

Elg

 I hele kommunen gjelder den ordinære jakttiden fastsatt i Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun. Det vil si fra 25. september til 23. desember. (2022-2028)

Jakttider 

 

Hjort

I hele kommunen gjelder den ordinære jakttiden fastsatt i Forskrift om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun. Det vil si fra 1. september til 23. desember. (2022-2028)

Jakttider

 

Veiledning og informasjon 

Kommunen er behjelpelig med viltfaglige spørsmål og bidrar i arbeidet med etablering av bestandsplanområder. 

Kommunen vil også anbefale følgende nettsteder for mer informasjon

Hjorteviltregisteret

Hjorteviltportalen

Forskrift om forvaltning av hjortevilt - veileder 

Forskrift om jakt og fangsttider

 

Viltfond

Viltfondet sitt formål er å stimulere til en aktiv viltforvaltning i kommunen

Viltfondet kan brukes til

  • Tiltak for å fremme viltforvaltningen
  • Styrke kunnskapen om viltet
  • Jaktorganisering mm. 

Organisasjoner, enkeltpersoner eller kommunen selv kan søke penger til nevnte formål. Tiltaket må skje i kommunen eller gjennom samarbeid over kommunegrensene. 

 

Rapporter

SørHjort prosjektet

SørHjort - merke- og utviklingsprosjekt for hjort i Agder og Telemark - fullversjon

SørHjort - merke og utviklingsprosjekt for hjort i Agder og Telemark - kortversjon

 

Bestandsvurderinger og aldersbestemming av hjortevilt

Bestandsvurderinger av elg og hjort i Telemark etter jakta 2012

Aldersregistrering og bestandsvurdering av elg og hjort i Drangedal etter jakta 2011

Bestandsvurdering for elg og hjort i Nedre Telemark etter jakta 2009

Aldersregistrering og bestandsvurdering for elg i Drangedal etter jakta 2008

Bestandsvurdering for elg og hjort i Nedre Telemark etter jakta 2007

Elg og hjorteforvaltningen i Telemark 2007

Beitetaksering

Elgbeitetaksering i Drangedal 2019

Elgbeitetaksering i Drangedal 2014

Elgbeitetaksering i Drangedal 2008

Elgbeitetaksering i Nedre Telemark 2002-2007

Fagrapporter

Elgforingsprosjekt i Telemark og Hedmark

Rapport overvåkningsprogrammet for hjortevilt

Faun rapport R011-2020 Hjort i Vestfold og Telemark

 

Ettersøk og håndtering av skadet vilt

Viltpåkjørsler skal alltid meldes til Politiet på telefon 02800

Lokalt i kommunen er det følgende personer som håndeterer skadet og påkjørt vilt

Jørgen T Bø (Leder) 909 41 764
Jan Olav Moseid 952 22 379
Tor Fjellheim 480 00 131
Karsten Hagen 478 23 766
Bård Bastnes 476 04 862

Felling av vilt som gjør skade

Kommunen får innimellom henvendelser om grevling i boligområder. Kommunen utfører ikke skadedyrstjenester, men har kun ansvar for hjortevilt.

Forskrift om skadefelling, dødt vilt og bruk av vilt i oppdrett, forskrift og dyrepark (viltforskriften) regulerer hva den enkelte kan gjøre uten tillatelse fra myndighetene og hva de forskjellige myndighetene kan gi tilltalelse til. Grevling kan tas ut (flyttes eller avlives) uten vedtak fra myndighetene (§ 3-4) dersom følgende vilkår er innfridd (§3-3):

a) Skaden er eller kan bli av vesentlig økonimisk betydning

b) Skadeforebyggende tiltak er i rimlig utstrekning forsøkt, vurdert ut fra hvilke verdier som skal beskyttes og kostnadene ved alternative tiltak

c) Uttaket rettes mot skadegjørenede individ

d) Uttaket er egnet til å stanse eller vesentlig begrense skadesituasjonen

e) Uttaket ikke truer bestandens overlevelse.

Når grevlingen har unger på vår og sommer, skal mordyr ikke avlives med mindre alle ungene kan avlives samtidig. Avlivning eller permanent fjerning av voksne dyr på et tidspunktet vil være i strid med viltlovens prinsipp om yngletidsfredning.

Dersom skadeforebyggende tiltak ikke viser seg å være tilstrekkelig og du bestemmer deg for å forsøke å flytte eller avlive grevlingen, kan du ta kontakt med skadedyrsfirma eller en privatperson som har nødvendig kompetanse og jaktrett i tråd med viltlovens krav.

Her finner du viltforskriften

Miljødirektoratet har gitt ut en veileder Vilt som gjør skade

Jakttid for grevling er 21. august til 31. januar.

Rapportering store rovdyr

Observasjoner av store rovdyr meldes til lokal rovviltkontakt eller regionalt rovviltansvarlig i Telemark,Vestfold og Buskerud 

Stein Gunnar Clemensen mobil 918 27 749 eller Espen Marker mobil 975 70 975

Eller rapporteres inn her


Publisert: 09.02.2016 11:13
Sist endret: 09.02.2016 11:23