Skogbruksforvaltning

Innhold

Utbetaling av skogfond og tilskudd

Skogeier plikter å sette av mellom 4- 40 % av bruttoinntekten fra hogst til skogfond. Pengene settes inn på en egen konto som tilhører eiendommen og som forvaltes av den kommunale skogforvaltningen. 

Skogeier kan få refundert sine utgifter via skogfondskonto. Skogeier må da sende kommunen følgende informasjon før utbetaling. 

  • Kart som viser hvor tiltaket er utført
  • Ved planting og ungskogpleie trengs høyde over have og bonitet (markas produksjonsevne) der tiltaket er utført
  • Antall dekar som er plantet eller utført ungskogpleie på
  • Antall meter vei det er utført veivedlikehold på
  • Kontonummer for overføring av penger
  • Om skogeier er mva pliktig eller ikke
  • Viktig at skogeier signerer alle bilag 

Skjema for utbetaling av skogfond finner du her. 

Her finner du informasjon om ordninger i skogbruket

Skogfond utbetales for inneværende og forrige år. Frist for innlevering av tilskuddsberettigete refusjonskrav er 15. november. 

Sjekk skogfondskonto på nett

Skogeier kan få tilgang til egen skogfondskonto og kan sjekke saldo og registere refusjonskrav. Ved elektronisk registering av refusjonskrav må man også laste opp bilag i systemet. 

Link for innlogging skogfond

Tømmerinnkjøp Drangedal kommune fjernvarme

Kommunen kjøper energivirke til kommunens fjernvarmeanlegg. For priser og informasjon, ta kontakt med skogbruksansvarlig på telefon: 35 99 70 28 / 970 35 202

Erstatningsordning for naturskader

Her finner du informasjon om erstatningsordning for narturskader.  

Skjemaer

Oversikt over aktuelle skjemaer innenfor skogbruket finner du her.

Tilskuddsordninger og retningslinjer

Kommunen får hvert år tildelt midler fra Statsforvalteren som skal benyttes til Nærings og miljøtiltak i skogbruket (NMSK midler)

For 2022 er det følgende tilskuddssatser

Ungskogpleie/ avstandsregulering 40 % tilskudd (inntil 360 kr/dekar)

Retningslinjer for tilskudd til skogkultur

Retningslinjer tilskudd til skogsbilvei

Retningslinjer for søknader om tilskudd til taubane, hest o. a i Drangedal kommune

Veiledende enhetskostnader for skogeiers eget arbeid i skog

Kontroll av foryngelsesfelt, skogkultur tiltak og veier

Kontroll av foryngelsesfelt

Kommunen er pålagt å kontrollere et uttrekk av foryngelsesfelt hvert år. Det er Landbruksdirektoratet som gjør dette utvalget og kommunen kontrollerer i felt. Skogeier som er trukket ut vil få et brev der en ber om tilbakemelding for hvor tiltak er utført. 

Skogkulturkontroll

Kommunen skal kontrollere 5 % av alle innleverte refusjonskrav på skogkultur. Dette skal i hovedsak gjøres før utbetaling av skogfond, men kan også utføres i etterkant. 

Veikontroll

Alle veianlegg som det er bevilget tilskudd til skal kontrolleres og godkjennes av kommunen.

Godkjenning bygging av landbruksveier

Skogfond dekker nybygging, ombygging og vedlikehold av skogsbilvei, samt nybygging og ombygging av traktorvei. 

Skogfond dekker ikke oppretting av skader etter hogst, det vil si kjøreskader og ikke vedlikehold av traktorvei. Dette er å anse som en driftskostnad. 

Bygging og ombygging av skogsbilvei og traktorvei er søknadspliktig, samt bygging av driftsvei.

Søknad for bygging av landbruksvei finner du her. 

Nybygging og ombygging av landbruksvei forutsetter bygging etter vedtatte veinormaler. 
Veinormalene finner du her. 

Ved ombygging av bil -eller traktorvei må standarden på veien opp minst en veiklasse. 

For mer informasjon og veiledning anbefales nettstedet skogsvei.no. Her finner du faglig informasjon og nyttige lenker til ulike dokumenter og skjema om byugging og bruk av bil - og traktorveier i skogbruket. 

Skogfaglige spørsmål

Kommunen er behjelpelige med skogfaglige spørsmål. 

Kommunen vil også anbefale følgende nettsider for mer informasjon

Skogsvei.no

Landbruksdirektoratet 

Skogfond og skogfondkonto

Norskog

AT-skog 

Norges skogeierforbund

Skogbrand


Publisert: 09.02.2016 11:08
Sist endret: 09.02.2016 11:10