Landbruk, natur og miljø

Det er kommunen som har det utøvende ansvaret for den nasjonale landbrukspolitikken. Dette skjer gjennom vedtatt rammeforvaltning og lokalpolitiske vedtak. Kommunen har også oppgaver innen natur og miljø.

Innhold

Landbruk

Kommunen skal bidra til bygde og næringsutvikling innen tradisjonelt landbruk samt tilknyttede næringer. Kommunen skal også sikre bærekraftig bruk av landbrukets arealressurser. 

Det er viktig at næringsutøvere, faglag, rådgivere og offentlige tilretteleggere har fokus på eksiterende, men også nye muligheter og hvordan vi kan være med å utnytte disse. 

Jordbruk

Jordbruksforvaltningen har ansvar for ulike tilskuddsordninger som produksjonstilskudd, spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) og regionalt miljøprogram (RMP). 

I tillegg har jordbruksforvaltningen ansvar for behandling av saker innenfor boplikt, konsesjon og deling av landbrukseiendommer.

Mer informasjon om de ulike ordningnene i jordbruket finner du her. 

Skogbruk

Skogforvaltningen har ansvaret for utbetaling av skogfond og tilskudd til skogeiere. Godkjenne bygging av landbruksveier, kontroll av foryngelsesfelt og hjelp med skogfaglige spørsmål. 

Mer informasjon om de ulike ordningene i skogbruket finner du her.

Årshjul tilskuddsordningene i landbruket

Her finner du årshjul for de ulike tilskuddsordningene i landbruket.

Natur

Viltforvaltning

Viltforvaltningen har ansvaret for å lage kommunale målsetninger for elg, hjort og rådyr, fastsetting av minsteareal, godkjenning av vald og bestandsplanområder, ettersøkskorps og veiledning innen fagområdet. 

Mer informasjon om viltforvaltning finner du her.

Fiskeforvaltning

Det er lov om laksefisk og innlandsfisk som regulerrer fiskeforvaltningen. Lovens formål er å sikre naturlige bestander av anadrome laksefisk, innlandsfisk og deres leveområder samt andre ferskvannsorganismer forvaltes i samsvar mmed naturmangfoldloven og slik at naturens mangfold og produktivitet bevares. 

Mer informasjon om fiskeforvaltning finner du her. 

Klima og miljø

Tilskudd til tiltak for pollinerende insekt

Man kan søke tilskudd fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark til tiltak som er med på å medvirke og sikre bedre leveområder for pollinerende insekt. Les mer om tilskuddsordningen her.

 

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern i Grenland er et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien. Avdelingen arbeider for å fremme helse og forebygge sykdom og skade. 

Her kan du lese mer om Miljøretta helsevern. 


Publisert: 02.11.2015 12:53
Sist endret: 02.11.2015 13:14