Planer

Her finner du oversikt over vedtatte planer for Drangedal kommune.

Innhold

Planinnsyn

Planinnsyn

 

Teknisk og eiendom

Kommuneplan for Drangedal, Kommuneplanens arealdel, finner du under planinnsyn. Her finner du også alle gjeldende reguleringsplaner i Drangedal kommune. 

Drangedal kommune arealplan - kart

Drangedal kommune arealplan - bestemmelser og retningslinjer

Drangedal kommune arealplan - planbeskrivelse

Kommunedelplan for Toke med Oseidvann - kart

Kommunedelplan for Toke med Oseidvann - bestemmelser og retningslinjer

Kommunedelplan for Toke med Oseidvann - planbeskrivelse

Drangedal kommune - kommuneplanens samfunnsdel 2019-2029

Handlingsdelen til samfunnsplanen 2019-2023

Drangedal kommunes planstrategi 2020 - 2024

Oversikt over planer i planstrategien 2020 - 2024

Overordnet risiko og sårbahetsanalyse oppdatert 2018

Energi og klimaplan Drangedal kommune 2010-2020 -  Faktadel

Energi og klimaplan Drangedal kommune 2010-2020 - Tiltaksdel

Trafikksikkerhetsplan Drangedal kommune med handlingsplan 2019-2022

Revidert handlingsplan Trafikksikkerhet 2020

Verneplan for vassdrag - Gautefallelva

Kommunedelplan Drangedal sentrum

Fastsettelse av planprogram for KDP Drangedal sentrum

Planprogram

Vedtak fra kommunestyret 13.12.2018

Behandling i hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø

Kommunedelplan for Gautefallheia 2021 - 2033

Planbeskrivelse

Bestemmelser og retningslinjer

Plankart

Konsekvensutredning

Vedtak fra kommunestyret 04.02.2021

Vedtak fra Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø 27.01.2021

Reguleringsplaner 

Oversikt over reguleringsplaner under behandling finner du her

Sluttbehandling reguleringsplaner

Sluttbehandling for reguleringsplan for Bleka/ Søliane

Kommunestyret  har behandlet saken i møte 16.12.2021 sak 67/21

Følgende vedtak ble fattet:
Kommunestyrets vedtak
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Bleka-Søliane, planid 20190001.
Samtidig oppheves med hjemmel i plan- og bygningsloven §   12-14 gjeldende plan for Bleka Søliane, planid 20060010 og Område P, planid   20140003

Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk.

Dokumenter i saken:

Melding om vedtak - brev ut

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Plankart

Saksutskrift

Vedtak kommunestyret

Detaljregulering

Det er for tiden ingen private planer til behandling

Helse og omsorg

Boligsosial handlingsplan 2015-2020

Alkoholpolitiske retningslinjer for salg og skjenking av alkohol i Drangedal Kommune 2016-2020

Helse og velferdsplan 2018 - 2027

Plan for Helsemessig og sosial beredskap, vedtatt 15.03.2018

Plan for pårørendestøtte 2022 - 2026

Kultur og idrett

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2012-2024

Strategisk næringsplan for Grenland

Strategisk næringsplan for Grenland 2017-2020


Publisert: 08.03.2016 21:46
Sist endret: 08.03.2016 21:48