Plan og regulering

Innhold

Plan

Alle kommunens planer - på alle nivå - er gode og viktige informasjonkilder for kommunens innbyggere spesielt, og allmenheten generelt. I tillegg er planene viktige rammeverktøy for kommunens administrasjon.

Området plan omfatter ansvar for kommuneplanarbeidet (arealdel og samfunnsdel) og saksbehandling knyttet til dette. Kommunen gjennomfører både lovpålagte planoppgaver, men er også tjenesteleverandør av andre typer planoppgaver.

I Drangedal er arbeidet med plan lagt til avdeling for samfunn og kommunikasjon.

Kommunal planstrategi

Kommunestyre skal minst en gang i hver valgperiode, og senest innen ett år etter konstituering, utarbeide og vedta en kommunal planstrategi. Planstrategien bør omfatte drøfting av kommunens strategiske valg knyttet til samfunnsutvikling, herunder langsiktig arealbruk, miljøutfordringer, sektorenes virksomhet og en vurdering av kommunens planbehov.

Kommunen skal i arbeidet med kommunal planstrategi innhente synspunkter fra statlige og regionale organer og nabokommuner. Kommunen bør også legge opp til bred medvirkning og allmenn debatt som grunnlag for behandlingen. Forslag til vedtak i kommunestyret skal gjøres offentlig minst 30 dager før kommunestyrets behandling.

Ved behandlingen skal kommunestyret ta stilling til om gjeldende kommuneplan eller deler av denne skal revideres, eller om planen skal videreføres uten endringer. Kommunestyret skal herunder ta stilling til om det er behov for å igangsette arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves

Kommuneplanen

Kommuneplanen dekker hele kommunene, og blir både utarbeidet og vedtatt av kommunen. Kommuneplanen skal vurderes rullert hvert 4. år. For å øke detaljgraden i planverktøyet, er det vanlig å utarbeide kommunedelplaner.
I Drangedal er kommunedelplan for Toke og kommunedelplan for Gautefallheia eksempler på det. Dette er planer som mer detaljert viser arealbruken - både eksisterende og framtidig.

Samfunnsplanlegging

I tillegg til de lovbestemte planoppgavene, jobbes det med generell samfunnsplanlegging. Her jobbes det med å fremme tiltak som gjør kommunen til et trygt og alternativt bosted. Ved samfunnsplanleggingen ser man på hva man har og hvilke muligheter framtide gir.

Planinnsyn

Drangedal kommune benytter seg av løsningen Planinnsyn. Her finner du alle gjeldende arealplaner elektronisk. 

Planinnsynsløsningen finner du her

Regulering

Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser. En reguleringsplan utformes enten som områderegulering (som utarbeides av kommunen) eller som detaljregulering. Alle har rett til å fremme forslag til detaljregulering, men forslaget må være utarbeidet av fagkyndige. Detaljregulering er et arealplankart med bestemmelser som fastlegger bruk og vern av bestemte områder. Planen gir grunnlag for å avklare hvilke byggetiltak som kan gjennomføres i planområdet. 

Reguleringsplan - offentlig

Reguleringsplan - privat


Publisert: 11.11.2015 09:15
Sist endret: 11.11.2015 09:15