Næring

Innhold

Stor satsing på næringslivet i Drangedal

Drangedal har omstillingsstatus. Det innebærer en ekstra satsing hvor vi går sammen om å styrke næringslivet og skape vekst i kommunen.

Drangedal kommune har i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune og Innovasjon Norge tatt initiativ til et nyskapings- og omstillingsprogram for Drangedal i 2022-2027.

Formålet med den ekstraordinære innsatsen, er å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser i Drangedal. Øke utviklingsevnen i næringsliv og kommune, og bidra til et mer robust og variert næringsliv.

Hva skjer nå?

Arbeidet er i nå i slutten av den innledende fasen, der Drangedals styrker, svakheter og muligheter er kartlagt i samarbeid med næringsliv og befolkning. Kombinert med en rekke andre fakta, gir dette et kunnskapsgrunnlag som skal gi god bakgrunn for å velge satsingsområdene.

Forslagene fra prosjektets styringsgruppe skal vedtas av kommunestyret 8. september 2022.

Prosjektleder for omstillingsprogrammet er på plass. Tone Størseth er nå i gang med å gjøre en del praktisk grunnarbeid for hvordan omstillingsprogrammet skal gjennomføres. Det handler blant annet om retningslinjer for søknader om omstillingsstøtte og håndtering av disse.

Styringsgruppen for prosjektet består av politikere og næringslivsrepresentanter:

 • Tor Peder Lohne, ordfører, leder
 • Anne-Britt Kaasa
 • Marit Kolloen
 • Olav Lia
 • Thea Fjørtoft

Fast møtende vararepresentanter:

 • Bernt Dahle (leder næringsforening)
 • Dag Arild Brødsjømoen (leder hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø)

Observatører

 • Hans Bakke (kommunedirektør, Drangedal kommune)
 • Anne Helgesen (Innovasjon Norge)
 • Arne Borgersen (Innovasjon Norge)
 • Hans Jacob Edvardsen (Vestfold og Telemark fylkeskommune)
 • Tore Halvorsen (næringssjef, Drangedal kommune)
 • Tone Størseth (prosjektleder, Drangedal kommune)

Nyheter fra omstillingsprogrammet

23. juni 2022 - Medhjelperne til omstillingsarbeidet

Mange aktører er involvert når man skal drive omstillingsarbeid. Et par av de viktigste medvirkende utenfra fra kommunen, er Innovasjons Norge og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Drangedal er én av nå 20 regioner som har fått omstillingsstatus. Eksempelvis er Kragerø og Fyresdal også omstillingskommuner. Da har kommunen kommet inn i en ordning med ekstraordinære midler fra Vestfold og Telemark fylkeskommune over en periode på inntil seks år. Pengene skal gå til omstillings- og nyskapingsarbeid.

Formålet med den ekstraordinære innsatsen i Drangedal, er å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, øke utviklingsevnen og bidra til et mer robust og variert næringsliv. Vi skal rett og slett bygge for nåtiden og fremtiden! Og til det har vi noen hjelpere utenfra.

Foruten nevnte fylkeskommunen, er det Innovasjon Norge (IN) som har fått tildelt rollen som nasjonalt kompetansesenter for lokalt omstillingsarbeid. Oppdraget er gitt av Kommunal- og distriktsdepartementet. Gjennom aktiv rådgivning og kvalitetssikring skal IN sammen med fylkeskommunen bidra til en god og målrettet næringsutvikling.

Nylig møtte prosjektleder Tone Størseth de nærmeste medhjelperne for omstillingsarbeidet hos Innovasjon Norge i Oslo. Anne Helgesen og Arne Borgersen (IN) og Hans Jacob Edvardsen i fylkeskommunen har vært med det lokale omstillingsstyret med råd og støtte hele denne første delen av «omstillingsveien». Den fasen har handlet om innsamling av data og innspill gjennom lokal medvirkning, for å ha et kunnskapsgrunnlag for den satsingen som skal skje. Resultatet av dette forarbeidet, og forslagene som kommer ut fra det, skal kommunestyret beslutte i september.  Et erfarent konsulentselskap på omstillingsarbeid i kommuner, Proneo, har vært prosjektleder for denne delen.

Tilskudd til sommerarbeid for ungdom 2022

Her finner du informasjon om ordningen tilskudd til sommerarbeid for ungdom 2022.

Drangedal kommunes tilbud til nyetablerere i 2022

Alle som ønsker det får et møte med næringsrådgiver og gratis veiledning. Ring Tore på 98412859 eller send en epost til tore.halvorsen@drangedal.kommune.no  Etterpå kan dette være aktuelt:

 • Å få hjelp fra Startopp Grenland (tidligere etablererkontoret.) Tilbud om en til en veiledning, kurs, gründernettverk, osv.
 • Alle som ønsker det kan få to timer gratis hjelp av lokalt regnskapskontor til å etablere bedriften, rådgivning mht. økonomi, regnskap, skatt osv. Ikke minst tips mht. forretningsdrift.
 • Noen kan få innvilget hjelp fra en bedriftsrådgiver gratis inntil 10 timer. Det kan gjelde å søke midler fra Innovasjon Norge, sette opp et budsjett, lage forretningsplan og annen rådgivning.
 • For noen kan det være aktuelt å få mer bistand. Da kan man skrive avtale med Telemark næringshage eller Proventia. Da vil man få redusert pris på tjenester gjennom Fylkeskommunen og Siva.
 • Drangedal næringshage organiserer alt dette. Videre kan Drangedal næringshage tilby gratis kontorplass. Foreløpig er det korttidsplasser.» 
Næringsrådgiver

Tore Halvorsen mobil 984 12 859 e-post tore.halvorsen@drangedal.kommune.no

Drangedal Næringsfond

Drangedal næringsfond fordelt i 2020 og 2021 penger til lokalt næringsliv. Pengene var fra statens ordning til rammet lokalt næringsliv som følge av covid-19 situasjonen. Det har kommet nye midler i 2022, som også Drangedal næringsfonds styre skal forvalte.

I 2021 ble det bevilget 1,4 mill kroner fra Drangedal næringsfond til lokale bedrifter som søkte om støtte til utviklingsprosjekter: Erierne, Drangedal sparebank og Drangedal kommune har tilført fondet nye midler for 2022.

Drangedal næringsfond ønsker å komme i kontakt med bedrifter som planlegger utviklingsprosjekter. Prosjektene skal resultere i nye varige arbeidsplasser i Drangedal. Drangedal næringsfond gir primært utviklings-lån. Prosjekter som kan få støtte hos inovasjon Norge er særlig interessante. Søknad sendes til Tore Halvorsen e-post tore.halvorsen@drangedal.kommune.no mobil 984 12 859

Vedtekter for Drangedal Næringsfond

 

 

 


Publisert: 03.11.2015 19:20
Sist endret: 03.11.2015 19:48