Næring

Innhold

Driv - omstillingsprogrammet i Drangedal

I Drangedal er det godt å leve, lett å virke, hyggelig å besøke og spennende å oppleve.

Med sin sentrale beliggenhet er Drangedal en mulighetenes kommune. I vår kommunen skal det være enkelt å være næringsdrivende og gründer.

Vi har allerede mye å by på, og mer skal det bli. Kommunen har fått omstillingsmidler, og satser på at det inspirer til enda mer skaperlyst og arbeidsglede.

Innen 2027 er målet å etablere og sikre 150 nye arbeidsplasser i kommunen.Omstillingsprogrammet er av kommunestyret 8. september 2022 gitt navnet Driv, som står for Drangedal i vekst.

Hva er omstillingskommune

Et omstillingsarbeid er en ekstraordinær innsats for næringsutvikling i kommuner eller regioner som opplever forvitring av det lokale næringslivet, eller at bedrifter forsvinner og mange arbeidsplasser går tapt. Omstillingsarbeidet kommer i tillegg til kommunens ordinære næringsutviklingsarbeid.

Omstillingsarbeidet skal bidra til:

 • Å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser
 • Et mer robust og variert næringsliv
 • Økt utviklingsevne hos næringsliv og kommunen

Omstillingsprogrammet skal stimulere til nyskaping og innovasjon, utvikle møteplasser med fokus på kompetanseutvikling og stimulere til økt samarbeid mellom lokale bedrifter, med kommunene og andre eksterne fagmiljø.

Innovasjon Norge har fått tildelt rollen som nasjonalt kompetansesenter for lokalt omstillingsarbeid av Kommunal- og distriktdepartementet. Gjennom aktiv rådgivning og kvalitetssikring skal Innovasjon Norge sammen med Vestfold og Telemark fylkeskommune bidra til en god og målrettet næringsutvikling hos omstillingskommunen.

Hvorfor er Drangedal omstillingskommune?

Drangedal har de seneste årene opplevd betydelig tap av arbeidsplasser. Eksempelvis førte tap av anbud med påfølgende omstrukturering av Drangedal bilruter i 2020 til et direkte tap av over 50 arbeidsplasser.

Fylkeskommunen har utarbeidet konsekvensberegning som viser et tap på ytterligere 11 arbeidsplasser. I tillegg oppleves risiko ved en ensidig næringsstruktur, og behov for å øke kommunens omdømme og bostedsattraktivitet. Kommunen har de siste 20 årene hatt negativ befolkningsutvikling, med unntak av de to siste årene.

Disse er hovedårsaker for at Drangedal kommune søkte Vestfold og Telemark fylkeskommune om status som omstillingskommune, og dermed også om omstillingsmidler.

Satsingsområder

Basert på planarbeidet, anbefales disse innsatsområdene for å skape vekst gjennom omstillingsarbeidet:  

 • Matproduksjon - fra småskala til industriell
 • Opplevelsesnæring - reiselivsnæring og opplevelse knyttet til natur, mat, matkultur og arrangement
 • Forretningsmessig tjenesteyting - arbeidsplasser som krever høyere utdanning og fjernarbeidsplasser
 • Øvrig næringsliv – skape positiv utvikling i øvrig næringsliv, uavhengig av bransje

I tillegg har man to «støtteområder», som ikke vil ha arbeidsplassmål, men som skal bygge opp under omstillingsarbeidet:

 • Attraktivitet for næringsliv
 • Kultur og samfunn
Hvordan ble satsingsområdene valgt?

Kommunen engasjerte innovasjons- og utviklingsselskapet Proneo AS til å bistå i den innledende fasen av omstillingsarbeidet. Arbeidet i strategi- og forankringsfasen omfattet flere kilder til datainnhenting. Foruten kommunens egne planer og lokalkunnskaper, var en av de viktigste informasjon til, og mobilisering av, lokalt næringsliv. Dette ble blant annet gjort ved hjelp av digital spørreundersøkelse. Videre ble ressurspersoner fra næringsliv, organisasjons- og samfunnsliv administrativ ledelse og politisk ledelse i kommunene dybdeintervjuet. I tillegg ble det avholdt et åpent folkemøte i i Tokestua kultursal & kino.

Proneo har utarbeidet en utviklingsanalyse i Panda* datert 11. april 2022. Denne peker på områder hvor Drangedal kan ha potensial og behov for næringsutvikling. 

* Alle omstillingsområder skal gjennomføre utviklingsanalyse i Panda tidlig i strategi- og forankringsfasen. Panda er et plan- og analyseverktøy som brukes i omstillingsarbeidet. Hovedkilden til Panda er økonomiske størrelser hentet fra Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er utviklet egne funksjoner for hver fase. Arbeidet med Panda gjøres i samarbeid med fylkeskommunen

Her kan du lese kunnskapsgrunnlaget i sin helhet.

Omstillingsplan 2022 - 2027

Handlingsplan 2022 - 2023

Kommunikasjonsstrategi

Handlingsplan kommunikasjon 2022

Målet med omstillingsprogrammet

Målet med omstillingsarbeidet å bidra til:

• Å sikre og skape 150 arbeidsplasser i Drangedal

• Et mer robust og variert næringsliv

• Økt utviklingsevne i næringsliv og kommune

Omstillingsarbeidet skal forsterke initiativ og prosjekt som er i gang. Omstillingsarbeidet skal også være en katalysator for nye prosjekter. Innen alle innsatsområder (se satsingsområder) skal det jobbes med utviklingsarbeid og nettverksbygging i et regionalt perspektiv samt med utvikling av innovasjons- og entreprenørskapskultur.

Hvordan telles skapte og sikrete arbeidsplasser?

Målsetningen til omstillingsarbeidet er 150 arbeidsplasser. Det som telles er arbeidsplasser som omstillingsmidlene bidrar til å sikre og/eller skape gjennom å støtte bedriftene på ulike måter, eksempelvis ved støtte til forstudier, utviklingsprosjekter, bedriftsrådgivning, kompetansehevende tiltak og liknende. Arbeidsplassene telles etter en skjønnsmessig vurdering fra bedriftene selv, ved slutten av hvert år.

Arbeidsplasser skal regnes som bruttoarbeidsplasser. Arbeidsplasser som etableres, men som i løpet av perioden faller fra, skal altså inngå.

Hvor lenge varer omstillingsprogrammet?

Omstillingsplanen er skrevet for årene 2022 - 2027. ettersom det er gode sjangser for videreføring av prosjektet etter tre års midtveisevaluering. 2022/2023 regnes som oppstartsåret, siden omstillingsarbeidet ikke vil være i gang før høsten 2022.

Hvor mye utgjør omstillingsmidlene?

Omstillingsplanens ambisjonsnivå, og budsjett og finansieringsplan, bygger på Drangedal kommunes søknad til fylkeskommunen om 3,5 millioner kroner i omstillingsmidler per år. Itillegg kommer kommunens egen finansiering med 1,17 millioner kr per år. Total ramme 4,67 millioner kr per år. Inkludert oppstartsåret 2022 vil total ramme bli 25,75 millioner kroner.

Hva kan omstillingsmidlene brukes til?

Omstillingsmidlene kan brukes til hovedsakelig forstudier og forprosjekter. Eksempelvis kan følgende prosjekter støttes:

 • Kompetanseutvikling
 • Etablering av ny virksomhet/utvikling av eksisterende bedrifter
 • Nettverksbygging mellom bedrifter
 • Konkretisering av krav til infrastruktur for næringsvirksomhet
 • Mobilisering/tiltaksarbeid
 • Administrasjon av omstillingsorganisasjonen
Søk om midler

Det er anledning til å søke om omstillingsmidler dersom tiltaket er innenfor kriteriene, som omtales i vedlegget «Retningslinjer for bruk av omstillingsmidler».

Vi ønsker å høre fra deg så tidlig som mulig i søknadsprosessen. På denne måten kan vi hjelpe deg til at veien framover blir så effektiv og god som mulig.

Omstillingsmidlene skal gis som bagatellmessig støtte. Merk at styret i Driv forbeholder seg retten til å vurdere hvilke prosjekter som skal tildeles støtte og nivå for denne.

Du søker ved å fylle ut malen «Prosjektsøknad», som sendes på epost til tone.storseth@drangedal.kommune.no

Ta helst kontakt før du sender søknad. Det kan også være en støtte (valgfritt) å fylle ut mal for forretningsmodell.

Ta kontakt med Tone Størseth, prosjektleder i Driv – omstillingsprogrammet Drangedal i vekst.

Epost: tone.storseth@drangedal.kommune.no

Mobil: 48 24 24 11

Organisering av omstillingsarbeidet 

Leder for omstillingsprogrammet (programleder) Tone Størseth er ansatt i kommunedirektørens stab i Drangedal kommune. Omstillingsstyret vil utferdige et mandat for programleder.

Kontaktinformasjon
Mobil: 482 42 411
E-post: tone.storseth@drangedal.kommune.no 

Eier

Kommunestyret i Drangedal har vedtatt omstillingsplanen 2022-2027 med kommunikasjonsstrategi og handlingsplaner. Kommunestyret har tatt stilling til sammensetningen av omstillingsstyret, og har oppnevnt to politiske representanter (posisjon og opposisjon). Ordfører er styreleder, og fikk fullmakt til å oppnevne de andre styremedlemmene i samsvar med forslaget til sammensetning av styret. Forvaltning av omstillingsmidlene er styrets ansvar. Kommunedirektøren er prosjektansvarlig. Det betyr ansvar for oppfølging av styrets og programleders arbeid og sørge for at kommunestyret får rapporter og informasjon om framdrift.

Styret

Oppnevnt av kommunestyret: 

Ordfører Tor Peder Lohne, (Sp), styreleder
Marit Kolloen, (AP) fra opposisjonen

Næringslivsrepresentanter:

Er oppnevnt på bakgrunn av samlet kompetanse innen reiselivsnæring, nyskaping, gründervirksomhet og bedriftsøkonomi samt erfaring fra næringsliv/samfunnsliv/foreningsliv.
Olav Lia (hytteutvikler, prosjekteier av bedriftsnettverket "mat og opplevelser i Drangedal", eier av Gautefall Event as, styret i Drangedal næringsforening mm)
Thea Danielsen Fjørtoft (eier av Fjørtoft kulturproduksjoner AS, kompetansemegler i kultur i Telemark næringshage, Foreningen Neslnadsvatn stasjon, Neslandsvatn vel mm)
Anne-Britt Kåsa (Senior Manager i Aider, pendler, verv og interesser i Tokedølen AS, Drangedal produkter, Drangedal sparebank, Drangedal idrettsråd mm) 

Observatører med møte- og talerett:

Leder av Drangedal næringsforening, for tiden Bernt Dahle, kommunedirektør i Drangedal kommune Hans Bakke, øeder av hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø, denne perioden Dag Arild Brødsjømoen, oppdragsrådgiver for omstillingsarbeidet fra Innovasjon Norge Arne Borgersen, rådgiver fra Vestfold og Telemark fylkeskommune Hans Jacob Edvardsen

 

Stor satsing på næringslivet i Drangedal

Drangedal har omstillingsstatus. Det innebærer en ekstra satsing hvor vi går sammen om å styrke næringslivet og skape vekst i kommunen.

Drangedal kommune har i samarbeid med Vestfold og Telemark fylkeskommune og Innovasjon Norge tatt initiativ til et nyskapings- og omstillingsprogram for Drangedal i 2022-2027.

Formålet med den ekstraordinære innsatsen, er å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser i Drangedal. Øke utviklingsevnen i næringsliv og kommune, og bidra til et mer robust og variert næringsliv.

Hva skjer nå?

Arbeidet er i nå i slutten av den innledende fasen, der Drangedals styrker, svakheter og muligheter er kartlagt i samarbeid med næringsliv og befolkning. Kombinert med en rekke andre fakta, gir dette et kunnskapsgrunnlag som skal gi god bakgrunn for å velge satsingsområdene.

Forslagene fra prosjektets styringsgruppe skal vedtas av kommunestyret 8. september 2022.

Prosjektleder for omstillingsprogrammet er på plass. Tone Størseth er nå i gang med å gjøre en del praktisk grunnarbeid for hvordan omstillingsprogrammet skal gjennomføres. Det handler blant annet om retningslinjer for søknader om omstillingsstøtte og håndtering av disse.

Styringsgruppen for prosjektet består av politikere og næringslivsrepresentanter:

 • Tor Peder Lohne, ordfører, leder
 • Anne-Britt Kaasa
 • Marit Kolloen
 • Olav Lia
 • Thea Fjørtoft

Fast møtende vararepresentanter:

 • Bernt Dahle (leder næringsforening)
 • Dag Arild Brødsjømoen (leder hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø)

Observatører

 • Hans Bakke (kommunedirektør, Drangedal kommune)
 • Anne Helgesen (Innovasjon Norge)
 • Arne Borgersen (Innovasjon Norge)
 • Hans Jacob Edvardsen (Vestfold og Telemark fylkeskommune)
 • Tore Halvorsen (næringssjef, Drangedal kommune)
 • Tone Størseth (prosjektleder, Drangedal kommune)

Kompetansepilot

Trenger du eller din bedrift ny kompetanse og kompetanseutvikling? På denne nettsiden Vestfold og Telemark fylkeskommune - Kompetansepilot (vtfk.no) er samlet en del informasjon om muligheter for bedrifter som trenger intern kompetanseutvikling og for deg som trenger faglig påfyll eller er på jakt etter jobb .

Prosjektet «Kompetansepilot» omfatter ni kommuner i øvre del av Telemark. Drangedal er en av dem.

Telemarksforskning har gjort en kartlegging innen bygg- og anleggsbransjen og reiselivsnæringen i de ni kommunene. Fyresdal næringshage og Telemark næringshage (KOMTELE) skal nå videre bygge på funn beskrevet i rapporten fra Telemarksforsking, og skal konkretisere tiltak og teste ut i praksis. Oppgaven er:

1)       Utvikle og prøve ut nye og relevante løsninger for kompetanseutvikling som er tilpassa bedriftene/virksomhetenes sine behov i øvre Telemark. 

2)       Foreslå og legge til rette for etablering av et varig og tilpassa system/modell for etter- og videreutdanning som bidrar til å heve kompetansenivået og verdiskapinga i øvre Telemark. 

Arbeidet skal ferdigstilles medio november 2023.

Rapporten fra Telemarksforkning finner du her

Nyheter fra omstillingsprogrammet

23. juni 2022 - Medhjelperne til omstillingsarbeidet

Mange aktører er involvert når man skal drive omstillingsarbeid. Et par av de viktigste medvirkende utenfra fra kommunen, er Innovasjons Norge og Vestfold og Telemark fylkeskommune.

Drangedal er én av nå 20 regioner som har fått omstillingsstatus. Eksempelvis er Kragerø og Fyresdal også omstillingskommuner. Da har kommunen kommet inn i en ordning med ekstraordinære midler fra Vestfold og Telemark fylkeskommune over en periode på inntil seks år. Pengene skal gå til omstillings- og nyskapingsarbeid.

Formålet med den ekstraordinære innsatsen i Drangedal, er å skape nye og sikre eksisterende arbeidsplasser, øke utviklingsevnen og bidra til et mer robust og variert næringsliv. Vi skal rett og slett bygge for nåtiden og fremtiden! Og til det har vi noen hjelpere utenfra.

Foruten nevnte fylkeskommunen, er det Innovasjon Norge (IN) som har fått tildelt rollen som nasjonalt kompetansesenter for lokalt omstillingsarbeid. Oppdraget er gitt av Kommunal- og distriktsdepartementet. Gjennom aktiv rådgivning og kvalitetssikring skal IN sammen med fylkeskommunen bidra til en god og målrettet næringsutvikling.

Nylig møtte prosjektleder Tone Størseth de nærmeste medhjelperne for omstillingsarbeidet hos Innovasjon Norge i Oslo. Anne Helgesen og Arne Borgersen (IN) og Hans Jacob Edvardsen i fylkeskommunen har vært med det lokale omstillingsstyret med råd og støtte hele denne første delen av «omstillingsveien». Den fasen har handlet om innsamling av data og innspill gjennom lokal medvirkning, for å ha et kunnskapsgrunnlag for den satsingen som skal skje. Resultatet av dette forarbeidet, og forslagene som kommer ut fra det, skal kommunestyret beslutte i september.  Et erfarent konsulentselskap på omstillingsarbeid i kommuner, Proneo, har vært prosjektleder for denne delen.

Gründeruka 2022

Uke 46 er en uke med arrangementer for alle som er i gang med egen bedrift, er nysgjerrig på hva dette handler om eller er i vekstfasen med bedriften sin. Start i Grenland/Proventia i samarbeid med Start i Vestfold arrangerer Gründeruka 2022.

Et stikkord som går igjen  er nettverk, med oppmerksomheten på å utvide eget nettverk.  Noen av arrangementene som kan være aktuelle er:

Startgropa, 14.-15.11. Havna Hotell, Tjøme. Tema er nettverk, relasjoner og team.

Jan Kvalheim bør være kjent for mange. Hans fortid som sandvolleyballspiller i internasjonalt toppsjikt sammen med Bjørn Maaseide. Jan er en mester i å tenke nettverk, det ligger i dna´et hans. De siste årene har han jobbet mye for NRK med bla å skaffe deltagere til Mesternes Mester.

I tillegg får du høre gode historier fra gründere som har erfaring fra å bruke nettverket sitt til å utvikle egen bedrift. Å ha med seg gode folk når du skal starte egen bedrift er et annet tema. Det trenger ikke være ansatte, men noen du er trygg på og som du kan diskutere med. Dette vil du også få høre mer om i løpet av disse to dagene. Det blir god tid til mingling og samarbeidsmuligheter. God mat og fine omgivelser er ingredienser som gjør dette til et «must» å delta på. Begrenset antall plasser. 

Gründerfestivalen 17.11.  kl 14.00 til 19.00, Sandefjord

Gode gründerhistorier og utdeling av priser. En ettermiddag til inspirasjon og nettverksbygging. Pauser med servering av mat og drikke.

Forretningsmodell og gründerlounge, Farstad&Co, Skien. 16.11. kl 14.00 til 17.00

Hvordan tenke annerledes når det gjelder egen forretningsmodell? Det skal Aleksander og Bård Farstad vise oss. Etter den faglige sesjonen åpner vi for gründerlounge og mingling med god mat og drikke. Mulig det blir en lansering også!

Investorsøk og kapitalinnhenting 16.11. Frokostmøte hos Proventia
Ingrid Dynna 
gikk fra lederjobber i Google til å gründe eget selskap. Hun forteller om sine erfaringer i investorsøk. 
Det samme skal Arve Stavrum-Tång fra Cemit-Group. 
Espen Kjeldsen 
fra Skagerak Capital vil snakke utfra en investors perspektiv.

Bruk 2 formiddagstimer til å få innspill om hvordan rigge seg for en investor. I tillegg til den gode praten med andre i samme situasjon.

Det var satt av kr 100.000,- til gründerukeaktiviteter i distrikts-Telemark. Siden kommunene ikke er enige om avtalen seg imellom, får man ikke dra nytte av disse midlene. Vi søkte fk om å gjennomføre et arrangement for de tre telemarksregionen og fikk det innvilget. Det har resultert i arrangementet 16.11. på Notodden. (Denne informasjonen er ikke sendt ut i den generelle invitasjonen).

Vekst gjennom samarbeid og bærekraft, 16.11. fra kl 12.00 på Brattrein Hotell, Notodden

Ingeborg Lindheim, Gudbrand Quale, Lars Kobro. 

Dette er bare noe av det du kan være med på under Gründeruka. Mer informasjon og påmelding til alle arrangementene finner du her: https://www.grunderuka.no

Tilskudd til sommerarbeid for ungdom 2022

Her finner du informasjon om ordningen tilskudd til sommerarbeid for ungdom 2022.

Drangedal kommunes tilbud til nyetablerere i 2022

Alle som ønsker det får et møte med næringsrådgiver og gratis veiledning. Ring Tone på 48 24 24 11 eller send en epost til tone.storseth@drangedal.kommune.no Etterpå kan dette være aktuelt:

 • Å få hjelp fra Startopp Grenland (tidligere etablererkontoret.) Tilbud om en til en veiledning, kurs, gründernettverk, osv.
 • Alle som ønsker det kan få to timer gratis hjelp av lokalt regnskapskontor til å etablere bedriften, rådgivning mht. økonomi, regnskap, skatt osv. Ikke minst tips mht. forretningsdrift.
 • Noen kan få innvilget hjelp fra en bedriftsrådgiver gratis inntil 10 timer. Det kan gjelde å søke midler fra Innovasjon Norge, sette opp et budsjett, lage forretningsplan og annen rådgivning.
 • For noen kan det være aktuelt å få mer bistand. Da kan man skrive avtale med Telemark næringshage eller Proventia. Da vil man få redusert pris på tjenester gjennom Fylkeskommunen og Siva.
 • Drangedal næringshage organiserer alt dette. Videre kan Drangedal næringshage tilby gratis kontorplass. Foreløpig er det korttidsplasser.» 
Næringsrådgiver

Tone Størseth mobil 48 24 24 11 e-post tone.storseth@drangedal.kommune.no

Drangedal Næringsfond

Drangedal næringsfond fordelte i 2020 og 2021 penger til lokalt næringsliv. Pengene var fra statens ordning til rammet lokalt næringsliv som følge av covid-19 situasjonen. Det har kommet nye midler i 2022, som også Drangedal næringsfonds styre skal forvalte.

I 2021 ble det bevilget 1,4 mill kroner fra Drangedal næringsfond til lokale bedrifter som søkte om støtte til utviklingsprosjekter: Erierne, Drangedal sparebank og Drangedal kommune har tilført fondet nye midler for 2022.

Drangedal næringsfond ønsker å komme i kontakt med bedrifter som planlegger utviklingsprosjekter. Prosjektene skal resultere i nye varige arbeidsplasser i Drangedal. Drangedal næringsfond gir primært utviklings-lån. Prosjekter som kan få støtte hos inovasjon Norge er særlig interessante. Søknad sendes til Tore Halvorsen e-post tone.storseth@drangedal.kommune.no mobil 48 24 24 11

Vedtekter for Drangedal Næringsfond

BIO - midler fra fylkeskommunen

Ordningen med bedriftsintern opplæring (BIO) gir tilskudd til bedrifter i omstilling som vil styrke de ansattes kompetanse. Årets siste søknadsfrist er 10. november.

"Store deler av av arbeidslivet går sannsynlig en krevende vinter og vår i møte. Verdenssituasjonen er spent, rammebetingelsene er utforusigbare, og både konkurser og permitteringer kan igjen komme til å prege deler av norsk arbeidsliv. BIO - ordningen kan bidra til at bedrifter kan møte omstillingsutfordringer med ny og tidsriktig kompetanse, som vil trygge arbeidsplassene og bedriftenes konkurransekraft" sier Hans Jacob Edvardsen. Han leder BIO teamet i Vestfold og Telemark fylkeskommune.

For å motta tilskudd fra BIO må opplæringen knyttes tydelig til den omstillingen bedriften står ovenfor. Denne omstillingen må beskrives konkret i søknaden. Omstilling er imidlertid ikke nødvendigvis lange, omfattende og krevende prosesser. Oftest er det enkle og konkrete, men gjennomtenkte grep som skal til. Det handler altså ikke alltid om de store og radikale innovasjonene.
Her kan du finne ut mer hvordan du søker om BIO midler

Digitalt informasjonsmøte: tirsdag 1. november, kl. 10.00 - 11.00.
Påmelding er ikke nødvendig. Du klikker deg inn på informasjonsmøte i teams her: Klikk her for å delta i møtet
Informasjonmøte vil være nytting for de som vurderer eller skal søke og trenger råd for å skrive en best mulig søknad.

Ta kontakt for veiledning
Bedrifter som trenger veiledning for å sende søknad, men som ikke kan delta på informasjonsmøtet, kan kontakte en rådgiver i fylkeskommunens BIO Team. Her er kontaktinformasjon

 

 


Publisert: 03.11.2015 19:20
Sist endret: 03.11.2015 19:48