Kart og oppmåling

Innhold

 

Eiendomsopplysninger / Digitale kartdata

Digitale kartdata bestilles gjennom en web-tjeneste, e-Torg. Basiskart er digitale kartdata fra kommunen, der leveransen inneholder data fra felles kartdatabase, eiendomsgrenser fra Matrikkelen og vegnett-data fra datasettet ELVEG. e-Torg er tilgjengelig på alle platformer, og er åpent 24 timer i døgnet.

e-Torg

 

Situasjonsplaner

Byggesøknader skal inneholde en situasjonsplan. Dette er en type kart som du henter på kommunens hjemmeside og hvor du tegner inn omrisset av det planlagte byggetiltaket. Informasjonen du sender inn brukes til å plassere tiltaket ditt i offentlige kart, og som dokumentasjon på at alle avstandskrav i loven er overholdt.

 

Oppmålingsforretning

  • Klarlegge og beskrive grenser og rettigheter knyttet til fast eiendom (matrikkelenhet)
  • Merke og måle eksistererende grenser i mark i tråd med partenes påstander og framlagte dokument
  • Fremskaffe alle opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for å føre landets offisielle register over fast eiendom (Matrikkelen). For ny matrikkelenhet gjelder at du først og fremst har tillatelse fra kommunen etter plan og bygningsloven før enheten kan opprettes i matrikkelen. 
  • Merke og måle nye grenser i marka i samsvar med kommunal tillatelse etter plan og bygningsloven. 

Her finner du mer informasjon om tjenesten.   

 

Seksjonering/reseksjonering/deling

Grensejustering

Mellom naboeiendommer kan det foretas små justeringer av eiendomsgrensene. Grense mellom matrikkelenheter kan justeres uten at det blir innhentet tilltalse om pantefrafall. De berørte parter må være enige om at en slik justering foretas. En grensejustering er ikke søknadspliktig etter plan og bygningsloven og behandles kun etter matrikkelloven. 

Se eiendom

Se eiendom viser alle eiendommer i Norge, eiendomsregister og gårds og bruksnummer

Her finner du kartløsningen Se eiendom. 

 

Skjemaer og kart

Statens Kartverk har ansvar for skjemaer knyttet til kart og oppmåling. 

Skjemaer kart og oppmåling

 

Seksjonering og reseksjonering

Forskrift om bruk av standardisert søknad om seksjonering er gitt med hjemmel i eierseksjonsloven §§ 11 fjerde ledd, 13 tredje ledd og 17 første ledd annet punktum samt tinglysingsloven § 38.

I forskriften fremgår det at søknad om seksjonering og reseksjonering skal settes frem på skjema som departementet fastsetter. Departementet har laget ett skjema for søknad om førstegangs seksjonering og skjema for søknad om reseksjonering. 

Veiledning til utfylling av søkndsskjema - seksjonering og reseksjonering og søknadsskjema finner du her.

Søknadsskjemaer kan også fås ved henvendelse til Servicekontoret. Enkle kartutsnitt kan også fås der. 


Publisert: 11.11.2015 09:14
Sist endret: 11.11.2015 09:14