Høringer oversikt

Innhold

Aktuelle høringer og vedtak

Varsel om oppstart

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljregulering av Nyland

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles det at Sweco Norge AS på vegne av Arne Olav Tveit starter arbeidet med detaljregulering for Nyland settefiskanlegg.

Reguleringsplan for Nyland har til hensikt å legge til rette for etablering av produksjonsanlegg for settefisk på land. Det skal ikke anlegges merder i planområdet. Planområdet utgjør 6,5 daa. Anlegget planlegges i Dyvik, sørvest for Nedre Toke, på gnr. 25 bnr. 14,42 og 48 i Drangedal kommune. Planområdet ligger langs fylkesveien 38, mellom Heldøla og Grønstad. Området som berøres er i KDP Toke med Oseidvann avsatt til LNFR, samt fremtidig område for spredt boligbebyggelse (SB6).

Eventuelle spørsmål til planarbeidet kan rettes til Sweco Norge AS v/ Ellen Sigernes Grønstrand på telefon 900 27 982 eller ved e-post til ellen.sigernesgronstrand@sweco.no  Synspunkter eller opplysninger som anses å kunne ha betydning for planarbeidet sendes fortrinnsvis på mail til ellen.sigernesgronstrand@sweco.n o eller pr. brev. Postadresse: Sweco Norge AS v/ Ellen Sigernes Grønstrand, Vekanvegen 10, 3840 Seljord.

Kopi sendes til postmottak@drangedal.kommune.no , ev. per brev til Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal.

Frist for tilbakemeldinger: 15.03.2022.

Dokumenter i saken

Varsel om oppstart

Referat fra oppstartsmøte

Notat vurdering KU krav

Oversiktskart

Plankart

Offentlige høringsinstanser

 

Varsel om oppstart av detaljregulering for Villmarkseventyret bobilparkering og camping, del av 9/1 og 10/1 – Drangedal kommune

I medhald av lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008, § 12-8 blir det med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering for Villmarkseventyret bobilparkering og camping i Drangedal kommune. Område høyrer til eigendom 9-10/1.

Planområdet ligg ved Orrkjerrkastet heilt aust i Drangedal kommune ved Fv 3310 Lundeheia. Området er om lag 82 daa.

Vi ønsker at de som har interesser i området og meningar om kva som er viktig å ta omsyn til, gir innspel om dette. Kommentarar/ merknader til planarbeidet skal sendast skriftleg til AT- skog, Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal eller på e-post mg@atskog.no innan 07.02.2022. Kopi kan sendast til Drangedal kommune på e-post: postmottak@drangedal.kommune.no eller til

Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal.

Nærmare opplysningar kan man få ved å kontakte Mona Gundersen på tlf 957 94 342.

Dokumenter i saken

Varsel om oppstart - annonse

Referat fra oppstartsmøte

Varslingsbrev

Varslingskart

Vurdering om konsekvensutredning

Varslingsliste

Drangedal kommune - varsel om oppstart av planarbeid g/bnr 33/4 m.fl - Detaljregulering for Holte gård med varsel om utbyggingsavtale - Plan ID 20210001

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Arktiekthuset Kragerø AS på vegne av Holte Gård Drangedal AS starter arbeidet med detaljregulering for deler av g/bnr 33/4 m. fl.

Planområdet Planavgrensningen omfatter to områder og er markert på vedlagte oversiktskart og varslingskart.Kartutsnittene angir planområdets beliggenhet og avgrensning.

Merknader til forhåndsvarselet Spørsmål som gjelder forhåndsvarslingen og det videre planarbeidet skal stilles til: Arkitekthuset Kragerø AS, telefon 35 98 33 00.

Innspill til planarbeidet sendes på følgende adresse: Arkitekthuset Kragerø AS, P. A. Heuchs gt. 25,3770 Kragerø. For epost benyttes denne adressen: post@arkitekthuset.no 

Kopi av merknader sendes til Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal eller med e-post: postmottak@drangedal.kommune.no

Frist for merknader ved oppstart av planarbeidet er satt til: 20.10.2021

Dokumenter i saken

Varsel om oppstart - annonse

Varslingsbrev

Oversiktskart

Varslingskart

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Rytterspranget syd i felt H4 og H6 i reguleringsplan for Grønlihallen i Drangedal kommune

Med hjemmel i plan og bygningsloven §12.8 varsles det at Gautefalltomter AS setter i gang arbeid med detaljreguleringsplan for Rytterspranget syd på gbnr 44/133 i Drangedal kommune. Området er en del av, og benevnt H4 og H6 i gjeldende reguleringsplan for Grønnlihallen, planid. 20070002, i Drangedal kommune. I reguleringsbestemmelsene for Grønnlihallen er det satt som krav at område H4 og H6 skal detaljreguleres før varige tiltak igangsettes innenfor området.

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av frittliggende hytter og leiligheter til fritidsformål med tilhørende adkomstveier, friområder og skiløyper. Planområdet har et areal på ca. 133 daa. Detaljreguleringsplanen har fått planID: 20210004.

Planen er i samsvar med overordnet plan, og vil ikke utøse krav til konsekvensutredning.

Eventuelle innspill / merknader som har betydning for planarbeidet kan sendes skriftlig til: Gautefalltomter AS, Plassen 30, 3919 Porsgrunn eller på epost til henning@gautefalltomter.no med kopi til Drangedal kommune, Gudbrandsvei 7, 3750 Drangedal eller postmottak@drangedal.kommune.no

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Gautefalltomter as v/Henning Borgeraas, tlf 48 28 26 27 eller henning@gautefalltomter.no

Frist for å komme med merknader er 20.05.2021

Dokumenter

Oppstart av planarbeid - brev ut

Varselbrev

Detaljert varslingskart

Varslingskart

Varslingsliste

Referat fra oppstartsmøte

Varslingsbrev Rytterspranget syd

Varsel om oppstart av planarbeid gbnr 29/21, 31 m.fl. - Detaljregulering for Hulfjell gård

Med hjemmel i plan og bygningslovens § 12-8 varsles det at Arkitekthuset Kragerø AS på vegne av Jan Halvor Høidalen starter arbeidet med detaljregulering for g/bnr. 29/21, 31 m.fl, Hulfjell Gård. Planen har PlanID 20210003.

Planområdenes beliggenhet og avgrensning er markert på vedlagte kart. Det er vist en planavgrensning som følger eiendomsgrensen til Hulfjell, g/bnr. 29/21, 31. I tillegg inngår adkomstveien, inklusiv avkjørsel til fylkesvei 38, i planavgrensningen.

Varslingsbrev

Annonse

Varslingskart

Oversiktskart

Varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for kublikøllen fjelltak i Drangedal Kommune - Offentlig ettersyn av planprogram

I hht. plan- og bygningslovens § 12-8, varsles det igangsetting av detaljregulering for Reguleringsplan for Kublikøllen fjelltak. Fjelltaket ligger sør i Kroken, i Drangedal kommune. Hovedformålet med reguleringen er å klargjøre for uttak av fjell innenfor råstoffgrupperingen naturstein, skifer og murestein.

Mer informasjon om varsel om igangsetting av planarbeid finner du her

Høring og offentlig ettersyn (1. gangsbehandling)

Høring: Detaljregulering Kublikøllen

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 17.03.2022

Følgende vedtak ble fattet:

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø sitt vedtak/innstilling

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-10, vedtar Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø å legge detaljreguleringsplan for Kublikøllen fjelltak ut til høring og offentlig ettersyn.
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-9 fastsettes planprogram med konsekvensutredning for Kublikøllen fjelltak.

Merknader til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Drangedal kommune: mss@drangedal.kommune.no eller Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal innen 10. mai 2022. Merk med Kublikøllen fjelltak.

Dokumenter i saken

Høring og offentlig ettersyn - brev ut

Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Geologisk vurdering

Konsekvensutredning naturmangfold

Støyvurdering

Forslag til reguleringsplan

Planprogram

Reguleringsbestemmelser

Kulturminneregistrering

Illustrasjonsplan

Risiko og sårbarhetsanalyse

Saksutskrift

Høring: Detaljregulering Rytterspranget syd

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 18.11.2021 sak 77/21

Følgende vedtak ble fattet:

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø sitt vedtak/ innstilling

I henhold til Plan - og bygningslov en § 12 - 10 legges forslag til detaljreguleringsplan for Rytterspranget Syd (felt H 4 og 6) ut til høring og offentlig ettersyn etter behandling i hovedutvalg for plan, næring, teknikk og miljø, den 18.11.21, sak 77/21.

Hensikten med planarbeidet er fortetting av i felt H 4 og H 6 i reguleringsplan for Grønnlihallen.

Oversikt over saksdokumenter finnes du under. 

Merknader til reguleringsplanarbeidet kan rettes til mss@drangedal.kommune.no innen 14 januar 2022

Dokumenter i saken:

Detaljreguleringsplan for Rytterspranget syd - saksfremstilling

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Illustrasjonskart

Planbeskrivelse

Risiko og sårbarhetsanalyse

Utfylt sjekkliste

Uttalelse fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Uttalelse fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Uttalelse fra Bodil og Olav Gautefald

Innspill til detaljregulerings fra Tarjei Retterholt m. fl

Uttalelse fra Benny Andre Johansen

Referat fra oppstartsmøte

Varslingsbrev Rytterspranget

Varslingskart

Høring: Detaljregulering for Bleka Søliane

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø  har behandlet saken i møte 19.08.2021 sak 62/21

Følgende vedtak ble fattet:

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø s vedtak/innstilling

Med hjemmel i plan- og   bygningsloven §§ 12-10 og 12-12 jf. § 12-3 vedtar hovedutvalg for Plan, næring, teknikk og miljø forslag til detaljregulering for Bleka Søliane   planid:20190001, og legger planforslaget ut til høring og offentlig ettersyn i seks uker.

Gjeldende reguleringsplan for området P oppheves og området blir en del av forslag til ny plan.

Planforslaget sendes ut til offentlige høringsinstanser, planområdets grunneiere, festere og berørte naboer.

Planen med bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på kommunens servicekontor. Drangedal kommune.

Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget, se også kommunens hjemmeside. www.drangedal.kommune.no

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal eller på e-post til mss@drangedal.kommune.no innen 22. oktober 2021.

Dokumenter i saken:

Vedtak hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø 19. august 2021

Forslag til detaljregulering for Bleka - Sølia - høring og offentlig ettersyn

KU naturmangfold

Planbeskrivelse

Gjeldende reguleringsbestemmelser Bleka - Søliane

Gjeldende reguleringsbestemmelser område P

Illustrasjonsplan

Kartskisse nye hytter

Kartskisse nye hytter, revidert 01.09.2020

Multiconsult - ras og sikringstiltak

Referat fra oppstartsmøte

ROS- analyse

Varslingsbrev naboer

Varslingsbrev

Bestemmelser Bleka - Søliane

Plankart

Høring og Offentlig ettersyn, Laukfjell Hytteområde

Hovedutvalget for plan, teknikk, næring og miljø har i møte 11.03.2021 vedtatt å legge Laukfjell Hytteområde ut til høring og offentlig ettersyn etter plan og bygningsloven § 5-2 og § 12-10.

Hensikten med planen er å lage en samlet plan for hele Laukfjell. Planområdet er en sammenslåing, samt en utvidelse av arealene som omfatter del av eiendommen gbnr 45/1. Gjeldende planer Fjellmannmyr og Gautefall Panorama - Laukfjell oppheves.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Drangedal kommune, avd. for plan, næring og utvikling innen 30. april 2021. 

Høring og offentlig ettersyn Laukfjell Hytteområde - brev ut

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø - saksutskrift

Vedtak i Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø

Saksutredning

Plankart

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Illustrasjonsplan

Risiko og sårbarhetsanalyse

Registrering av naturmangfold

Rapport fra kulturhistorisk registrering

 

Sluttbehandling (2. gangsbehandling)

Laukfjell hytteområde

Kommunestyret vedtok 12.05.2022 i sak 20/22, detaljreguleringsplan for Laukfjell hytteområde planid 20180001

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 12-14 oppheves reguleringsplanene Fjellmannmyr, planid 20060003 og Gautefall panorama, planid 20060011.

Frist for å klage på vedtaket settes til 10 juni 2022.

Klage sendes Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal eller e-post postmottak@drangedal.kommune.no

Dokumenter i saken

Reviderte planbestemmelser

Skredfarevurdering

Overvannsnotat

Plankart

Planbeskrivelse

Risiko og sårbarhetsanalyse

Fjernvirkning

Rapport kulturhistorisk registrering

Registrering av naturmangfold

Søknad etter forenkla planprosess

Søknad etter forenkla planprosess - Midtstrandlia hyttefelt

I henhold til Plan- og bygningsloven §§ 12- 8, 12-14 varsler Drangedal kommune v/avd for Plan, næring og utvikling på vegne av forslagstiller Halvor Vrålstad oppstart med arbeid med reguleringsplanendring for Midtstrandlia hyttefelt etter forenklet planprosess.

Eventuelle merknader til endringsforslaget kan sendes på e-post til postmottak@drangedal.kommune.no

Eller som brev til Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal

Frist for merknader settes til 8 januar 2022

Henvendelser som omhandler saken kan rettes til mss@drangedal.kommune.no

Dokumenter i saken

Søknad om forenkla planprosess - brev ut

Beskrivelse av endring etter forenkla planprosess

Reguleringsbestemmelser

Dispensasjonssøknad

Situasjonskart

Søknad etter forenkla planprosess - Felehovet hyttefelt

I henhold til Plan - og bygningsloven § 12 - 14, varsler Drangedal kommune v/ avdeling for plan, næring og utvikling på vegne av forslagsstiller, Terje Gautefall og plankonsulent Planhuset AS, oppstart med arbeid med reguleringsplanendring for Felehovet hyttefelt, planid:20020001, endring etter forenklet planprosess.

Søknad om endring ved forenklet planprosess etter plan- og bygningsloven § 12-14 behandles i henhold til kommunens delegeringsreglement av administrasjonen.

Eventuelle merknader til endringsforslaget kan oversendes på epost til: postmottak@drangedal.kommune.no eller som brev til Drangedal kommune, Gudbrandsvegen 7, 3750 Drangedal. Merk med Felehovet

Frist for merknader/innspill til saken er 7 desember 2021.

Henvendelser som omhandler saken kan rettes til mss@drangedal.kommune.no

Søknad etter forenkla planprosess

Beskrivelse av endring etter forenkla planprosess

Regueringsbestemmelser - endring etter forenkla planprosess

Plankart - Felehovet hyttefelt

Søknad etter forenkla planprosess - Lia Hyttegrend

I henhold til plan og bygningsloven §§ 12-8 og 12-9 varsler Drangedal kommune ved avdeling for plan, næring og utvikling på vegne av grunneierne på Lia og plankonsulent Planhuset AS, oppstart med arbeid med reguleringsplan for Lia Hyttegrend, planid 20080001, endring etter forenkla porsess.

Søknad om endring ved forenklet prosess etter plan- og bygningsloven § 12-14 behandles i henhold til kommunens delegeringsreglement av administrasjonen.

Eventuelle merknader til endringsforslaget kan sendes på e-post til postmottak@drangedal.kommune.no eller som brev til Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal. Merk med Lia Hyttefelt.

Frist for merknader settes til 25 oktober 2021

Dokumenter:

Søknad etter forenkla planprosess

Beskrivelse av endring etter forenkla planprosess

Reguleringsbestemmelser - endring etter forenkla planprosess

Plankart Lia Hyttefelt

Søknad etter forenkla planprosess -  Midtstrandlia hyttefelt

I henhold til Plan og bygningsloven §§ 12-8 og 12-14 varsler Drangedal kommune ved avdeling for plan, næring og utvikling på vegne av forslagsstiller, Åsulv Vrålstad og plankonsulent Planhuset AS, oppstart med arbeid med reguleringsplan for Midtstrandlia hyttefelt planid: 20010007, endring etter forenklet prosess.

Søknad om endring ved forenklet planprosess etter plan- og bygningsloven § 12-14 behandles i henhold til kommunens delegeringsreglement av administrasjonen.

Eventuelle merknader til endringsforslaget kan oversendes på e-post til postmottak@drangedal.kommune.no eller som brev til Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal. Merk med Midtstrandlia hyttefelt.

Frist for merknader/ innspill til saken er 25. oktober 2021.

Dokumenter:

Søknad etter forenkla planprosess

Beskrivelse av endring etter forenkla planprosess

Reguleringsbestemmelser - endring etter forenkla planprosess

Reguleringsbestemmelser - endelig versjon

Kart Midtstrandlia

Kart- reguleringsendring etter forenkla planprosess

Søknad om forenkla planprosess - Bjønnåsen - Langbråten

I henhold til plan-og bygningsloven §§12- 14 og 12-8 varsler Drangedal kommune ved avdeling for plan, næring og utvikling på vegne av forslagsstiller Peder Rønningen og plankonsulent VA- Consult AS oppstart med arbeidet med reguleringsplanendring for Bjønnåsen - Langbråten, planid 20170003, oppstart med planarbeid etter forenklet prosess.

Eventuelle merknader til endringsforslaget kan sendes på e-post til postmottak@drangedal.kommune.no eller som brev til Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal. Merk med Bjønnåsen - Langbråten. 

Frist for merknader/innspill settes til 9. juni 2021

Henvendelser som omhandler saken kan rettes til saksbehandler på epost, mss@drangedal.kommune.no

Dokumenter i saken

Søknad om forenkla planprosess Bjønnåsen - Langbråten - brev ut

Brev forslag til mindre reguleringsendring Bjønnåsen - Langbråten

Plankart

Plankart, revidert

Bestemmelser Bjønnåsen - Langbråten med farger for endring

Bestemmelser Bjønnåsen - Langbråten

Reguleringsbestemmelser for Bjønnåsen - Langbråten

 

Vedtak etter forenkla planprosess

Midtstrandlia hyttefelt

 

I henhold til Drangedal kommunes delegeringsreglement pkt 8.4 særlig myndighet etter plan - og bygningsloven, Hovedutvalget behandler, lovens kapitler 4, 12, 15, 16, 17 og 19 med unntak av § 12 - 14 «forenklet prosess» som foretas administrativt. Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 12 – 14 vedtas søknad etter forenklet planprosess for Midtstrandlia hyttefelt, planid 20010007.

Hensikten med planendringen er å fortette med 2 tomter innenfor regulert område for fritidsbebyggelse på felt H1, samt endring i planbestemmelsenes punkt 7 c. ny bestemmelse i punkt 7 er at det kan tillates solcelleanlegg på hyttene, ved søknad.

Forenkla planprosess - endelig vedtak

Planbestemmelser

Felehovet hyttefelt

Drangedal kommune har 15.12.21, med hjemmel i plan og bygningsloven vedtatt endring etter forenklet planprosess av reguleringsplan for: Felehovet, planid 20020001

Forenkla planprosess - endelig vedtak

Planbestemmelser

Midtstrandlia hyttefelt 

Administrativt vedtak etter delegert myndighet sak nr.: 163/21 Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 12 - 14 vedtas søknad etter forenklet planprosess for Midtstrandlia hyttefelt, planid: 20010007

Forenkla planprosess - endelig vedtak

Planbestemmelser

Plankart

Lia hyttegrend

Administrativt vedtak etter delegert myndighet sak nr.: 170/21 Med hjemmel i plan - og bygningsloven § 12 - 14 vedtas søknad etter forenklet planprosess for Lia Hyttegrend, planid: 20080001.

Forenkla planprosess - endelig vedtak

Planbestemmelser

Plankart

Bjønnåsen - Langbråten

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14 vedtas søknad etter forenklet planprosess for detaljreguleringsplan for Bjønnåsen-Langbråten, planid:2017003.

Forenkla planprosess - endelig vedtak

Planbestemmelser

Plankart

Skredfarevurdering

Reguleringsplanendring for Blåbærheia - vedtatt endring 18. mai 2021 

Drangedal kommune har 18. mai, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-14, vedtatt endring etter forenklet planprosess for detaljreguleirngsplan for Blåbærheia.

Klageadgang: Eventuell klage kan sendes på e-post til postmottak@drangedal.kommune.no eller per brev til Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal. Merk Blåbærheia. Frist for innsendelse av klage er 3 uker fra brev fra kommunen er mottatt.

Dokumenter i saken

Forenkla planprosess - endelig vedtak

Planbestemmelser

Plankart

Høringer - Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Det er for tiden ingen høringer som gjelder for Drangedal.

Høringer - Regjeringen

Her finner du aktuelle høringer fra Regjeringen

 

 


Publisert: 04.11.2016 11:07
Sist endret: 24.04.2018 11:07