Høringer oversikt

Innhold

Aktuelle høringer og vedtak

Varsel om oppstart

Varsel om oppstart av detaljregulering for Villmarkseventyret bobilparkering og camping, del av 9/1 og 10/1 – Drangedal kommune

I medhald av lov om planlegging og byggesaksbehandling av 27. juni 2008, § 12-8 blir det med dette varsla om oppstart av arbeid med detaljregulering for Villmarkseventyret bobilparkering og camping i Drangedal kommune. Område høyrer til eigendom 9-10/1.

Planområdet ligg ved Orrkjerrkastet heilt aust i Drangedal kommune ved Fv 3310 Lundeheia. Området er om lag 82 daa.

Vi ønsker at de som har interesser i området og meningar om kva som er viktig å ta omsyn til, gir innspel om dette. Kommentarar/ merknader til planarbeidet skal sendast skriftleg til AT- skog, Klokkarhamaren 6, 3870 Fyresdal eller på e-post mg@atskog.no innan 07.02.2022. Kopi kan sendast til Drangedal kommune på e-post: postmottak@drangedal.kommune.no eller til

Drangedal kommune, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal.

Nærmare opplysningar kan man få ved å kontakte Mona Gundersen på tlf 957 94 342.

Dokumenter i saken

Varsel om oppstart - annonse

Referat fra oppstartsmøte

Varslingsbrev

Varslingskart

Vurdering om konsekvensutredning

Varslingsliste

Varsel om igangsetting av arbeid med detaljreguleringsplan for Rytterspranget syd i felt H4 og H6 i reguleringsplan for Grønlihallen i Drangedal kommune

Med hjemmel i plan og bygningsloven §12.8 varsles det at Gautefalltomter AS setter i gang arbeid med detaljreguleringsplan for Rytterspranget syd på gbnr 44/133 i Drangedal kommune. Området er en del av, og benevnt H4 og H6 i gjeldende reguleringsplan for Grønnlihallen, planid. 20070002, i Drangedal kommune. I reguleringsbestemmelsene for Grønnlihallen er det satt som krav at område H4 og H6 skal detaljreguleres før varige tiltak igangsettes innenfor området.

Hensikten med planen er å legge til rette for bygging av frittliggende hytter og leiligheter til fritidsformål med tilhørende adkomstveier, friområder og skiløyper. Planområdet har et areal på ca. 133 daa. Detaljreguleringsplanen har fått planID: 20210004.

Planen er i samsvar med overordnet plan, og vil ikke utøse krav til konsekvensutredning.

Eventuelle innspill / merknader som har betydning for planarbeidet kan sendes skriftlig til: Gautefalltomter AS, Plassen 30, 3919 Porsgrunn eller på epost til henning@gautefalltomter.no med kopi til Drangedal kommune, Gudbrandsvei 7, 3750 Drangedal eller postmottak@drangedal.kommune.no

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til Gautefalltomter as v/Henning Borgeraas, tlf 48 28 26 27 eller henning@gautefalltomter.no

Frist for å komme med merknader er 20.05.2021

Dokumenter

Oppstart av planarbeid - brev ut

Varselbrev

Detaljert varslingskart

Varslingskart

Varslingsliste

Referat fra oppstartsmøte

Varslingsbrev Rytterspranget syd

Høring og offentlig ettersyn (1. gangsbehandling)

Høring: Detaljregulering Hulfjell Gård

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 16.06.2022 sak 28/22

Følgende vedtak ble fattet:

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø sitt vedtak:

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 vedtar Hovedutvalg for plan, teknikk, næing og miljø at forslag til detaljregulering for Hulfjell gård, planid 20210003, legges ut til høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Hensikten med planarbeidet er å videreutvikle Hulfjell gård som besøksgård og gi en mer forutsigbar utvikling av området.

Merknader til planarbeidet kan rettes til postmottak@drangedal.kommune.no eller mss@drangedal.kommune.no innen 14. august 2022. Merk med Hulfjell Gård

Dokumenter i saken:

Saksutskrift

Vedtak hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø

Referat fra oppstartsmøte

ROS analyse

Planbeskrivelse

Illustrasjonsplan

Illustrasjonsskisse utleiehytter # 1

Illustrasjonsskisse utleiehytter # 2

Bestemmelser

Plankart

Høring Detaljregulering Nyland

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 16.06.2022 sak 29/22

Følgende vedtak ble fattet:

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø sitt vedtak

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø vedtar å legge forslag til detaljreguleringsplan ut på høring og offentlig ettersyn, jf . plan og bygningsloven § 12-10.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for settefiskanlegg på land.

Merknader til reguleringsplanarbeidet kan rettes til Drangedal kommune eller på e-post til mss@drangedal.kommune.no innen 14 august 2022. Merk med Nyland.

Dokumenter i saken:

Saksutskrift

Vedtak Hovedutvalg plan, teknikk, næring og miljø

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

ROS analyse

Situasjonsplan

Utbyggingskonsept

Skredvurdering

Geoteknisk vurdering

KU vurdering

Referat fra oppstartsmøte

Høring: Detaljregulering Rytterspranget syd

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 18.11.2021 sak 77/21

Følgende vedtak ble fattet:

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø sitt vedtak/ innstilling

I henhold til Plan - og bygningslov en § 12 - 10 legges forslag til detaljreguleringsplan for Rytterspranget Syd (felt H 4 og 6) ut til høring og offentlig ettersyn etter behandling i hovedutvalg for plan, næring, teknikk og miljø, den 18.11.21, sak 77/21.

Hensikten med planarbeidet er fortetting av i felt H 4 og H 6 i reguleringsplan for Grønnlihallen.

Oversikt over saksdokumenter finnes du under. 

Merknader til reguleringsplanarbeidet kan rettes til mss@drangedal.kommune.no innen 14 januar 2022

Dokumenter i saken:

Detaljreguleringsplan for Rytterspranget syd - saksfremstilling

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Illustrasjonskart

Planbeskrivelse

Risiko og sårbarhetsanalyse

Utfylt sjekkliste

Uttalelse fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Uttalelse fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Uttalelse fra Bodil og Olav Gautefald

Innspill til detaljregulerings fra Tarjei Retterholt m. fl

Uttalelse fra Benny Andre Johansen

Referat fra oppstartsmøte

Varslingsbrev Rytterspranget

Varslingskart

Sluttbehandling (2. gangsbehandling)

Kublikøllen Fjelltak

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 16.06.2022 sak 27/22

Følgende vedtak ble fattet:

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø sitt vedtak

Med hjemmel i plan-og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Kublikøllen fjelltak, planid 20210001

Med følgende endringer i bestemmelsene:

Punkt 4.2 C Bevaring naturmiljø (Sone 560_1-6)
Bevaring naturmiljø (sone 560_1-6)
Sone H560_1-4 viser vegetasjonssoner for vern av naturmangfold registrert innenfor planområdet ved naturmangfoldregistrering utført av Asplan Viak ved biolog Rune Solvang - nedfelt i rapport  datert 23.11.2021, der sonene H560_1-4 omfatter registreringsområdene 2,4,5 og 6.
H560_5-6 omfatter honholdsvis registreringsområdene for gammel furuskog - område 3 i rapport, og for hule eiker - område 7 i raport. Det er knyttet rekkefølgekrav til disse sonene - se pkt 5.3 under rekkefølgebestemmelser,

Punkt 5.3 Rekkefølge  tid - naturmangfold (felt H560_  5-6)
Hule eiker og gammel furuskog innenfor feltene H560_5-6 skal ikke avhogges før det er nødvendig i tid med hensyn til rasjonell drift ved uttak av fjell innenfr disse sonene. Men i rimelig tid før disse arealene skal utvinnes, skal trærne felles skånsomt og døde trær legges på egnet sted og godt inne i områdene som er regulert til "grønt formål" i planen - enten i vernesonen -felt VS eller i Landbruksområde - flet L

Det varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningsloven § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området.

Eventuelle klager:

I henhold til pbl §12-12 er grunneier og andre varslet ved dette brevet og planvedtaket blir kunngjort i Drangedalsposten i uke 25. Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 14. juli 2022. (3 uker fra dagen vedtaket er kunngjort i avisen)

Det opplyses om adgangen til å be om utsatt iverksetteing av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf forvaltningsloven § 42.

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanene er kunngjort.

Dokumenter i saken:

Saksutskrift

Vedtak hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø

Reguleringsbestemmelser

Forslag reguleringsplan

Planbeskrivelse

Geologiske vurderinger

KU Naturmangfold

Vurdering av støy

Planprogram

Rapport kulturminneregistrering

Illustrasjonsplan

ROS analyse

Søknad etter forenkla planprosess

Det er for tiden ingen søknader om forenkla planprosess.

Høringer - Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Det er for tiden ingen høringer som gjelder for Drangedal.

Høringer - Regjeringen

Her finner du aktuelle høringer fra Regjeringen

 

 


Publisert: 04.11.2016 11:07
Sist endret: 24.04.2018 11:07