Høringer oversikt

Innhold

Aktuelle høringer og vedtak

Varsel om oppstart

Høring og offentlig ettersyn (1. gangsbehandling)

Høring: Områdereguleringsplan for Neslandsvatn sentrum

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 24.11.2022, sak 69/22

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 sendes forslag til områdeplan for Neslandsvatn sentrum, plan id 20180003, datert 07.10.2022 på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av et attraktivt og framtidsrettet tettsted på Neslandsvatn. Planarbeidet skal legge til rette for et attraktivt bomiljø, gode opplevelser og gode omgivelser for skole og oppvekst.

Oversikt over saksdokumenter finner du under.

Merknader til reguleringsplanarbeidet kan rettes til mss@drangedal.kommune.no eller til ae@drangedal.kommune.no innen 9 januar 2023.

Dokumenter i saken:

Vedtak hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø 24.11.2022

Saksutskrift

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Konsekvensutredning

ROS analyse

Høring: Detaljregulering Rytterspranget syd

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø har behandlet saken i møte 18.11.2021 sak 77/21

Følgende vedtak ble fattet:

Hovedutvalg for plan, teknikk, næring og miljø sitt vedtak/ innstilling

I henhold til Plan - og bygningslov en § 12 - 10 legges forslag til detaljreguleringsplan for Rytterspranget Syd (felt H 4 og 6) ut til høring og offentlig ettersyn etter behandling i hovedutvalg for plan, næring, teknikk og miljø, den 18.11.21, sak 77/21.

Hensikten med planarbeidet er fortetting av i felt H 4 og H 6 i reguleringsplan for Grønnlihallen.

Oversikt over saksdokumenter finnes du under. 

Merknader til reguleringsplanarbeidet kan rettes til mss@drangedal.kommune.no innen 14 januar 2022

Dokumenter i saken:

Detaljreguleringsplan for Rytterspranget syd - saksfremstilling

Plankart

Reguleringsbestemmelser

Illustrasjonskart

Planbeskrivelse

Risiko og sårbarhetsanalyse

Utfylt sjekkliste

Uttalelse fra Vestfold og Telemark Fylkeskommune

Uttalelse fra Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Uttalelse fra Bodil og Olav Gautefald

Innspill til detaljregulerings fra Tarjei Retterholt m. fl

Uttalelse fra Benny Andre Johansen

Referat fra oppstartsmøte

Varslingsbrev Rytterspranget

Varslingskart

Sluttbehandling (2. gangsbehandling)

Godkjenning av detaljregulering for Hulfjell

Kommunestyret har behandlet saken i møte 17.11.2033 sak 70/22

Følgende vedtak ble fattet:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljreguleringsplan for Hulfjell Gård, planid: 20210003 med plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser.

Det varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området. 

Eventuelle klager:

I henhold til pbl § 12-12 er grunneier og andre varslet ved dette brevet og planvedtaket blir kunngjort i Drangedalsposten 24 november 2022.

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 15 desember 2022. (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i Drangedalsposten).

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Dokumenter i saken

Vedtak kommunestyret 17. nov. 2022

Saksutskrift

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

Illustrasjonsplan

ROS analyse 

Godkjenning av detaljregulering for Villmarkseventyret

Kommunestyret har behandlet saken i møte 17.11.2033 sak 71/22

Følgende vedtak ble fattet:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 godkjennes forslag til detaljreguleringsplan for Villmarkseventyret, Orrekjerrkastet, med plankart, planbeskrivelse og planbestemmelser med følgende endringer i bestemmelsene:

- nytt punkt 2.7. Det skal være minimum 4 meter avstand mellom campingenheter

- presisering i punkt 3.1.6: Det tilltates ikke innlangt vann -og avløp i småhytter/utleieenheter før godkjent vann og avløpsplan foreligger.

Kommunesstyrets vedtak kan påklages jf plan og bygningsloven § 12-12 tredje ledd jf § 1-9, samt forvaltningslovens kap VI. Berørte parter underrettes ved særskilt brev jf pbl. § 12-12 fjerde ledd, og vedtaket kunngjøres i henhold til samme bestemmelse femte ledd.

Det varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området. 

Eventuelle klager:

I henhold til pbl § 12-12 er grunneier og andre varslet ved dette brevet og planvedtaket blir kunngjort i Drangedalsposten 24 november 2022.

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 15 desember 2022. (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i Drangedalsposten).

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Dokumenter i saken

Vedtak i kommunestyret 17. november 2022

Saksutskrift

Planbeskrivelse

Plankart

Planbestemmelser

Godkjenning av detaljreguleringsplan for Nyland

Kommunestyret  har behandlet saken i møte 18.10.2022 sak 61/22

Følgende vedtak ble fattet:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar   Drangedal kommune forslag til detaljreguleringsplan for Nyland, planid   20220001, med plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse, med følgende vilkår:

-         Må foreligge godkjenning etter Akvakulturloven   for landbasert anlegg.

-         Må sendes utslippssøknad etter   forurensingsloven til Statsforvalter

Det varsles herved om planvedtaket i henhold til plan- og bygningsloven (pbl) § 12-12. Vedtatt reguleringsplan er straks bindende for framtidig arealbruk i området. 

Eventuelle klager:

I henhold til pbl § 12-12 er grunneier og andre varslet ved dette brevet og planvedtaket blir kunngjort i Drangedalsposten 27 oktober 2022.

Fristen for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 17 november 2022. (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i Drangedalsposten).

Etter at klagefristen er utløpt vil vi orientere forslagsstiller, direkte berørte parter og regionale myndigheter om eventuelle innkomne klager på vedtaket.

Erstatning/innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.

Dokumenter i saken

Saksutskrift

Vedtak kommunestyret 18.10.2022

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Søknad etter forenkla planprosess

 

Høringer - Statsforvalteren i Vestfold og Telemark

Det er for tiden ingen høringer som gjelder for Drangedal.

Høringer - Regjeringen

Her finner du aktuelle høringer fra Regjeringen

 

 


Publisert: 04.11.2016 11:07
Sist endret: 24.04.2018 11:07