Eiendomsskatt

Innhold

Eiendomsskatt

Drangedal kommunen vedtok å innføre eiendomsskatt i 2009 med virkning fra 2010. Eiendomsskatteloven gir anledning til ny anminnelig taksering hvert tiende år. kommunestyret vedtok i 2018 ny anminnelig taksering gjeldende fra 2020.

I Norge har det blitt utskrevet eiendomsskatt i over 100 år. Inntekter fra eiendomsskatten går i sin helhet Drangedal kommunen, og bidrar til finansiering av de kommunale tjenestene. 

Beregning av eiendomsskatt

Taksering av eiendommen vil bygge på faktaopplysninger og skjønnsmessige vurderinger. Vi henter opplysningene om adresser, areal på tomter og bygninger fra offentlige registre, der bruksareal på bygninger og tomtestørrelse er med i grunnlaget for utregning av skattetaksten. Det blir gjort en skjønnsmessig vurdering av eiendommen, med skjønnsmessige vurderinger ligger funksjonalitet, alder, tilstand, areal, innlagt strøm/vann/avløp, adkomst, støy, utsikt, solforhold og beliggenhet. 

Drangedal kommune har kommunal taksering og takserer etter sjablongmetoden. Verdien av eiendommen skal etter eiendomsskatteloven settes til det beløpet en må gå ut ifra at eiendommen ved omsettning er verdt.

Eiendomsskatteloven § 8 A-2(1) Verdet av eigedomen skal setjast til det beløp ein må gå ut frå at eigedomen etter si innretning, brukseigenskap og lokalisering kan bli avhenda for under vanlege salstilhøve ved fritt sal.

Ved taksering tas det utgangspunkt i eiendomsskattelova og takseringsregler vedtatt av sakkyndig nemd.

 

Eiendomsskattelova

Takseringsregler Drangedal Kommune   

 

Offentlig ettersyn

Eiendomsskattelisten blir lagt ut til offentlig ettersyn jfr. eiendomskattelovens §15. Listene ligger ute i 3 uker fra 1. mars. 

Sakkyndig nemd vedtar alle eiendomsskattetakstene. Eiendomsskattelisten blir lagt ut som papirutgave på Drangedal kommunes servicekontor og på kommunens hjemmeside. Listen viser de skattepliktige eiendommene med angivelse av adresse, gbnr/bnr/fnr/snr, takst, skattenivå, bunnfradrag, grunnlag, promille, skatt og eventuelle fritak.  

Kommunestyret har vedtatt eiendomsskatt for faste eiendommer i hele kommunen, og de vedtar skattesatsen for hvert år. For 2022 er det vedtatt 4 promille for bolig-, fritids- og landbrukseiendommer. For øvrige eiendommer 5 promille.  

 

Klage

Skatteyter har anledning til å klage på taksten i perioden 1. mars til 14. april, seks uker fra de offentlige skattelistene blir lagt ut. 

Klagen må inneholde gårds- og bruksnummer samt begrunnelse og dokumentasjon på hvorfor du/dere mener det fastsatte eiendomsskattegrunnalget er feil.

Klagen må sendes skriftelig til:

Drangedal Kommune, v/Eiendomsskattekontoret, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal

Eller på E-post: eiendomsskatt@drangedal.kommune.no

 

 


Publisert: 22.02.2016 13:29
Sist endret: 22.02.2016 13:31