Bygge, rive eller endre

Innhold

e-Torg - Kommunens nettbutikk for salg av kart-, eiendomsdata og byggesakstjenester

På e-torg finner du digitale kart, 3D-modeller, nabovarsel, eiendomsinformasjon - og mange andre nyttige produkter, som gjør hverdagen enklere både for innbygger og næringsliv. e-Torg er tilgjengelig på alle plattformer, og er åpent 24 timer i døgnet.

e-Torg

 

Mer om digitale byggtjenester kan også leses om her på Direktoratet for byggkvalitet

Direktoratet for byggkvalitet

 

 

Nybygg, tilbygg eller endring

Enten det dreier seg om nybygg, tilbygg, endring på eksiterende bygg eller riving så behøver du tilltatelse fra bygningsmyndighetene i kommunen. Kommunen skal gjennom sin byggesaksbehandling påse at plan - og bygningsloven overholdes og legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir mest mulig hensiktsmessig for alle parter. 

Byggesaksblanketter 

Drangedal kommune har inngått samarbeid med Norkart, e-Torg. På e.Torg finner du tjenester som digitale kart, 3D-modeller, nabovarsel og mange andre nyttige produkter som kan gjøre søknadsprosessen enklere. Skal du bygge hus, kan e-Torget hjelpe deg med å visualisere området, skjekke grunnforhold, sende nabovarsel og byggesøknad.

 

Dette kan du bygge uten å søke

Selv om du slipper å søke er det ditt ansvar for at du bygger i tråd med lovverk og reguleringsplaner. Hvis eiendommen ikke har en reguleringsplan må du passe på at tiltaket er i tråd med gjeldende arealmål i kommuneplanen. Om tiltaket skulle stride mot arealmålet kan du eventuelt søke dispensasjon.

Oversikt over tiltak som er unntatt søknadsplikt  

Selv om du bygger uten å søke skal kommunen ha beskjed når bygget er ferdig. Dette skjemaet skal fylles ut og sendes til kommunen sammen med situasjonskart som viser plassering av tiltaket.

Skjem for melding

 

Tiltak du ikke kan bygge uten å søke

Du kan selv søke om og stå ansvarlig for

  • Å bygge et tilbygg for eks. utvide bygningen med et nytt rom, veranda eller terasse mindre enn 50 kvm
  • Å bygge en frittstående bygning for eks. garasje eller bod mindre enn 70 kvm
  • Å gjøre tilleggsdel for eks. bod til en hoveddel, stue, soverom, kjøkken eller lignende i egen bolig.

For alle andre tiltak må du ta kontakt med et firma som kan stå ansvarlig for hele søknadsprosessen. Firmaet vil være ansvarlig søker og sende søknaden på dine vegne. Firmaet vil fungere som et bindeledd mellom deg som tiltakshaver (byggherre) kommunen og andre ansvarlige som skal prosjektere og utføre tiltaket.

I særlige tilfeller kan kommunen etter søknad gi deg deg personlig ansvarsrett for bygging av egen bolig eller fritidsbolig. Dette betyr at du gjennomfører tiltaket selv (er selvbygger) For å være selvbygger må du sansynliggjøre at du er i stand til å utføre arbeidet du har søkt om.

Skjema for søknad om personlig ansvarsrett

 

Nabovarsling

Om du skal sette opp noe som er søknadspliktig skal du som utgangspunkt varsle alle eiere og festere av nabo- og gjenboereiendommer. Naboeiendom er de som grenser til eiendommen din. Gjenboereiendom er eiendommer som ikke grenser direkte til eiendommen din men er skilt av vei, gate, elv eller annet areal. Hvis det er flere eiere eller festere av samme eiendom må alle varsles hver for seg. Du må varsel selv om naboeiendommen ikke er bebygd. Du trenger ikke varsle leietaker eller leieboere. Om naboen er et sameie eller borettslag må du varsle styret. Dersom søknad gjelder riving må du varsle de som har pengeheftelser i eiendommen.

Du trenger ikke varsle naboene om innvendig fysisk arbeid eller når arbeidet i liten grad berører interessene til naboer og gjenboere. Du kan også slippe nabovarsling om du skal bygge på en eiendom hvor det er stor avstand til nabo, eller du skal sette opp mindre bygning som nabo ikke kan se fra sin eiendom. Du trenger heller ikke å varsle nabo dersom du skal gjøre tiltak unntatt søknadsplikten.  

 

Byggeregler langs vann og vassdrag

Alle tiltak langs vann og vassdrag er søknadspliktige, også det tiltakene du som utgangspunkt kan bygge uten å søke. Hvis du har eiendom som ligger mindre enn 100 meter fra vannet må du søke om tillatelse før du bygger noe som helst. 

 

Gjeldene plan for din eiendom

Kommunekart

I kart søker du opp ønsket eiendom. Trykk på "sjekk flere kartlag". Dersom både kommuneplan og reguleringsplan kommer opp finnes det en reguleringsplan for din eiendom og du huker av for "reguleringsplan". Ved å trykke på "reguleringsplan" og nederst i boksen "webplan", vil man finne gjeldende reguleringsplan for området tilgjengelig som et dokument. Hvis det ikke står reuleringsplan er det kommuneplanens arealdel som gjelder for din eiendom. Huk av "kommuneplan" og trykk arealformål. Det som står etter oversiktsplanareal er formålet som gjelder din eiendom.

 

Klage

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra vedtaket er mottatt. Du velger selv om du vil klage selv eller om ansvarlig søker eller annen part fremmer klagen for deg. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaker bør endres. Om du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen som avgjør om klagen skal tas til følge.

 

Kontakt oss

Vi ønsker at du som utbygger sender inn en komplett søknad i samsvar med offentlige krav. Ta gjerne kontakt med kompetent foretak (byggmester/arkitekt/ingeniør) for å unngå at tid går med til å komplettere søknader.

Generelle henvendelser, begjæring om innsyn og melding om ulovlige byggearbeid rettes til Servicekontoret på telefon 35 99 70 00 eller postmottak@drangedal.kommune.no

 


Publisert: 11.11.2015 09:24
Sist endret: 11.11.2015 09:24