Renovasjon IATA IKS

Innhold

Avfall og gjenvinning IATA IKS

Den kommunale renovasjonstjenesten er organisert gjennom et samarbeid med kommunene Nome, Nissedal og Åmli, Indre Ager og Telemark Avfallsselskp IKS (IATA IKS) IATA IKS har som formål å sikre en miljøriktig og økonomisk forsvarlig oppsamling, innsamling transport og sluttbehandling av avfall. Skal legge til rette for å redudere mengde avfall og legge til rette gjenvinnng gjennom kildesortering i kommunene.  

Kontakt informasjon:

Indre Agder og Telemark Avfallselskap IKS

Haugsjåsund 132

3855 Treungen

Tlf: +47 35 04 83 50

E-post: iata@iata.no

 

Forskrift for tvungen renovasjon m.m.

Forskrift for tvungen renovasjon, tømming av slamavskillere, tette tanker m.m. i IATA-kommunene

Tjenester

IATA IKS betjener følgene områder for Drangedal Kommune:

Innsamling av husholdingsavfall og hytterenovasjon

Tømming av slamavskillere, tette tanker m.m.

Stemmen gjenvinningsstasjon

For mer informasjon besøk IATA IKS sin hjemmeside iata.no

 

Hentekalender og betalingssatser

Hentekalender 2023

Betalingssatser

 

Nedgravde oljetanker

Fra og med 01.01.2020 blir det forbudt å bruke fossil olje til oppvarming av bygninger. Oljetanken bør som hovedregel tømmes og graves opp, dette fordi det normalt vil være det beste tiltaket for å forebygge utlekking og forurensning. Det anbefales at tanken rengjøres etter at den er tømt. Kontakt et firma som har nødvendige kompetanse slik at tanken blir håndtert på en forsvarlig måte. Meld fra til kommunen når tanken har blitt sanert.

Enkelte bygninger er unntatt forbudet, dette gjelder blant annet fritidsboliger, fyrstasjoner og bygninger til seterdrift som ikke er tilkoblet strømnettet. Driftsbygninger i landbruket kan bruke fossil olje til oppvarming frem til 01.01.2025.

I særlige tilfeller vil det kunne bli uforholdsmessig vanskelig og dyrt å fjerne tanken helt. I slike tilfeller kan det være aktuelt å fylle tanken med masser etter at den er tømt. Kontakt kommunen for en vurdering om tanken kan bli liggende. Du som eier av tanken er ansvarlig for forurensningen som måtte oppstå og er det kun ved å grave opp tanken at du kan være helt sikker på å unngå forurensningsfare i fremtiden.

 

Periodisk kontroll og dokumentasjon

Oljefyrforbudet er ikke til hinder for å konvertere oljefyr og -tank til videre bruk med biobrensler. Dersom tanken konverteres og brukes regelmessig videre med biobrensler skal det utføres periodisk kontroll av tanken. Kontrollhyppigheten avhenger av tanktypen. Skriftlig dokumentasjon på at tanken er kontrollert og godkjent skal sendes til kommunen.Tanker som permanent tas ut av bruk skal normalt tømmes, graves opp og leveres til godkjent mottak. Melding om dette skal sendes kommunen. Nedgravde oljetanker representerer en stadig større kilde til forurensning av grunn og vassdrag og kan være til skade for både helsen og miljøet

 

Enovatilskuddet

Ut 2019 kan du få støtte fra Enova til å fjerne oljetanken, dersom dette gjøres i forbindelse med fjerning av oljefyren og installering av en klimavennlig varmekilde.

Mer informasjon om enova sine tilskuddsordninger finner du her.

Svar på ofte stilte spørsmål i forbindelse med nedgravde oljetanker finner du på Miljødirektoratet sine sider.

Avfallsbrenning

Det er ulovlig å brenne avfall. Avfall fra husholdningene skal hentes av IATA og avfall fra næring skal leveres til godkjente mottak. 

Hageavfall

Det er lov å brenne tørt hageavfall. Denne aktiviteten kan gjøres hele året, men det oppfordres til å ikke gjøre dette pga ubehag for folk med luftveisproblemer. 

Akutt forurensing

Drangedal kommune er med i Interkommunalt utvalg mot akutt forurensing i Telemark (IUA Telemark). Dette blir satt i aksjon når det skjer en større ulykke eller hendelse av forurensingskarakter slik at forurensingsloven skal tre i kraft. IUA Telemark består av alle 18 kommunene i Telemark, Grenland Havn, Fylkesmannens miljøvernavdeling og industrien i Grenland. Varsling av IUA Telemark går via Drangedal kommune. 

Her finner du mer informasjon om IUA Telemark.


Publisert: 11.11.2015 09:13
Sist endret: 11.11.2015 09:13