Priser og gebyrer

Innhold

Teknisk og eiendom

Kart og oppmåling

Oppretting av matrikkelenhet

Oppretting av grunneiendom og festegrunn  
Areal fra 0-250 m² 10 930,-
Areal fra 251-700 m² 16 760,-
Areal fra 701-2000 m² 22 280,-
Areal fra 2001 m² - økning per påbegynte daa  1 680,-

Tileggsareal til eksisterende matrikkelenhet

Tileggsareal til eksisterende matrikkelenhet  
Areal fra 0-250 m² 10 930,-
Areal fra 251-500 m² 13 840,-
Areal fra 501-1000 m2 16 750,-
Areal fra 1001-1500 m² 19 760,-
Areal fra 1501-2000 m2 22 280,-
Areal over 2000 m² - økning per påbegynte daa  1 680,-

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Areal fra 0-500 m²  13 840,-
Areal fra 501-2000 m² 22 280,-
Areal fra 2001 m² - økning per påbegynte daa  1 680,-

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Gebyr for oppmåling av uteareal per eierseksjon  
Areal fra 0-50 m²  6 300,-
Areal fra 51-250 m² 9 500,-
Areal fra 251 - 500 m² 11 700,-
Areal fra 501-1000 m2 13 800,-
Areal fra 1001-1500 m2 17 600,-
Areal fra 1501-2000 m2 22 280,-
Areal over 2000 m² - økning per påbegynte daa 1 680,-

Oppretting av anleggseiendom

Gebyr for oppretting av grunneiendom  
Volum 0-2000 m³  21 230,-
Volum fra 2001 m³ -  økning per påbegynte 1000 m³  1 680,-

Registrering av jordsameie

Gebyr for registering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid  
Timepris 1 460,-
Minstepris 3 120,-

Inneforretning

Gebyr for fradeling av grunneiendom eller tilleggstomt som skal utføres av ren kontorforretning faktureres med 30% av satsene i oppretting av grunneiendom og festegrunn, tilleggsareal til eksisterende matrikkelenhet, matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn og oppmåling av uteareal på eierseksjon.

Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Gebyr for oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning er kr 3 870,-

Det kan i tillegg komme tilleggsgebyr for å utføre oppmålingsforretning for oppretting av matrikkelenhet, matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn, oppretting av anleggseiendom og registrering av jordsameie. 

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for utført arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres settes til 1/3 av gebyrsatsene for oppretting av matrikkelenhet og matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn.

Grensejustering

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 % av eiendommens areal. (Maksimalgrensen er satt til 500 m²). En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 % av eiendommens areal før justering. For grensejustering til veg eller jernbaneformål kan andre arealklasser gjelde.

Areal fra 0 - 250 m²  6 730,-
Areal fra 251 - 500 m² 9 590,-

Grensejustering anleggseiendom

For anleggseiendom kan volumet justeres med inntil 5 % av anleggseiendommens volum, men den maksimale grensen settes til 1000 m³.

Volum fra 0-250 m³ 6 730,-
Volum fra 251-1000 m³  9 590,-

Arealoverføring

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Ved arealoverføring skal oppmålingsforretning og tinglysning gjennomføres. Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål. 

Areal fra 0-250 m²  16 480,-
Areal fra 251-500 m²  22 670,-
Arealoverføring over 500 m², økning pr. påbegynt 500 m2 1680,-

Arealoverføring anleggseiendom

For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføying er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengenede volum. 

Volum fra 0-250 m³ 16 480,-
Volum fra 251-500 m³  22 670,-
Volumoverføring over 500 m³,  øning pr. påbegynte 500m3 1 680,-

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

For inntil 2 punkter 3 870,-
For overskytende grensepunkter, per punkt  781,-

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt. Oppmåling over en grenselinje

For inntil 2 punkter 4 300,-
For overskytende grensepunkter, per punkt 1 680,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter fakureres etter medgått tid. Timepris 1 460,-

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning. Oppmålingsforretning over eksisterende matrikkelenhet

For inntil 2 punkter 3 870,-
For overskytende grensepunkter, per punkt 781,-
Gebyr for klarlegging av rettigheter fakureres etter medgått tid. Timepris 1 460,-

 Matrikkelføring av saker fra andre offentlige etater

Matrikkelføring av saker fra andre offtenlige etater utføres etter medgått tid. Timesats: 1 300,-.

Utstedelse av matrikkelbrev

Ved oppmålingsforretning er utstedelse av matrikkelbrev inkludert i gebyret. For andre utstedelser av matrikkelbrev betales:

 • Matrikkelbrev inntil 10 sider
 • Matrikkelbrev over 10 sider

Endring i satsene for utstedelse av matrikkelbrev reguleres av Kartverket i takt med den årlige kostnadsutviklingen.

Seksjonering/reseksjonering

Gebyr betales pr. søknad. Tinglysningsgebyr betales i tilegg til behandlingsgebyr.

Behandling av søknad om seksjonering 5 250,-
Behandling om søknad om reseksjonering 7 200,-
Tilegg ved befaring 2 350,-
Ved avslag på søknad betales samme sats som for søknad uten befaring 5 250,-

Kopiering/utskrifter

Priser pr kopi/utskrift.

Kopi/utskrift av skannede dokumenter A2 30,-
Kopi/utskrift av skannede dokumenter A1 40,-
Kopi/utskrift av skannede dokumenter A0 50,-
Utskrift A2 230,- +30,- pr. utskrift
Utskrift A1 230,- +40,- pr. utskrift
Utskrift A0 230,- +50,- pr. utskrift

 

Urimelig gebyr

Dersom gebyret er klart urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan Rådmannen etter eget initiativ fastsette et passende gebyr.

 

Betalingsbestemmelser

Gebyr skal betales til økonomiavdelingen etter regningsoppgave fra kommunen. Betalingen skjer etter regulativet og de satser som gjelder på rekvisisjonstidspunktet. Betalingen kan kreves før forretningen berammes, eller annet arbeid er igangsatt. Tinglysningsgebyr kommer i tillegg. Merverdiavgift beregnes ikke ved innkreving av gebyrene, jfr. Skattedirektørens rundskriv av 6.mars 1970 til skatteinspektørene. Kopiering/utskrifter er mva pliktig.

 

Plangebyr

A: Kartdata

Digitale kartdata bestilles gjennom en web-tjeneste, e-Torg. Basiskart er digitale kartdata fra kommunen, der leveransen inneholder data fra felles kartdatabase, eiendomsgrenser fra Matrikkelen og vegnett-data fra datasettet ELVEG. e-Torg er tilgjengelig på alle plattformer, og er åpent 24 timer i døgnet.

 

B: Forhåndsuttale/prinsippsøknad

 

 

Som legges fram for det faste planutvalget

 4 510,-

C: Planprogram og KU

 

 
Behandling av planprogram  4 510,-
Behandling av KU  7330,-       
Dersom planen må leie kvalifisert hjelp for å kvalitetsikre KU, skal det beregnes gebyr etter medgått tid.   

D: Søknad om planendring jf. Pbl § 12-14

 

  

Mindre endring av godkjent plan, enkel saksbehandling

6 200,-

Mindre endring av godkjent plan, sammensatt saksbehandling. Der kun reguleringsbestemmelsene endres blir beløpet halvert.

12 410,-

Mindre endringer som omfatter kurante justeringer av plankart og/eller bestemmelser i godkjent plan som ikke krever nabovarsling- administrativ behandling

2 820,- 

E: Planforslaget: Saksgebyret blir regnet ut etter følgende tabell:

Planens kompleksitet/ størrelse

 

Enkel plan, 0-5 daa

34 000,-

Enkel plan, 5-10 daa

39 500,-

Enkel plan, 10-20 daa

51 000,-

Enkel plan, over 20 daa

56 500,-

Arbeidskrevende plan, 0-5 daa

51 000,-

Arbeidskrevende plan, 5-10 daa

56 500,-

Arbeidskrevende plan, 10-20 daa

73 500,-

Arbeidskrevende plan, over 20 daa

84 500,-

Omfanget av planen som enkel eller arbeidskrevende plan blir vurdert i forhold til, plassering av planen i kategori som fastsettes av kommunen i hver enkelt sak:

 • Godt tilrettelagt planforslag/ lite bearbeidet planforslag
 • I samsvar med kommuneplan/ ikke i samsvar med kommuneplan
 • Enkle grunneierforhold/ mange berørte parter
 • Interessemotsetninger avklart/ behov for mange avklaringer i saksbehandling
 • Lite/ingen konflikter/ stor kompleksitet

 

 
 Byggesak

2. Tiltak som krever søknad om tillatelse og som kan forestås av tiltakshaver

Etter pbl § 20-2

 

a. Mindre byggearbeid på bebygd eiendom

 

- tilbygg / frittstående bygning: 0-50 m² BRA

 3 160,-

- tilbygg / frittstående bygning: 51 – 100 m² BRA

 6 430,-

b. Alminnelige driftsbygninger i landbruket

 3 160,-

c. Midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg 

 3 160,-

d. Andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver 

 3 160,-

3. Rene eneboliger og fritidsboliger

Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a). Gebyr betales per enhet

 

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

12.860,-       

For igangsettingstillatelse

1 040,-

4. Sekundærleilighet i enebolig

Etter pbl § 20- 1 første ledd bokstav a) og g). Gjelder for egne boenheter med areal mindre enn 50 m² BRA. For større leiligheter betales gebyr i hht pkt 5. 

 

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

3 160,-

For igangsettingstillatelse

1 040,-

5. Rekkehus, kjedehus, tomannsbolig og andre boligtyper i inntil 3 etasjer + kjeller i tk. 1 og 2

Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a) og g). Gebyr betales pr enhet

 

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

8 570,-

For igangsettingstillatelse 

1 040,-

7. Enkle lagerbygg uten innlagt vann og faste arbeidsplasser

Gjelder tiltak som behandles som søknad etter pbl § 20-1 første ledd bokstav a) 

 

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

 

- 0 - 600 m² BRA

4 060,-

- 0ver 600 m² BRA 

6 430,-

For igangsettingstillatelse 

1 040,-

8. For alle kategorier nybygg, samt tilbygg, påbygg, underbygg, som ikke omfattes av pkt. 2 til 7, betales gebyr avhengig av tiltakets bruksareal (BRA) etter følgende takst: 

 

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling:

0 - 50 m²

kr    6 770,-

+ kr  110,- pr. m²

51 -100 m²

kr  12 630,-

+ kr  53,- pr. m² som overstiger 50 m ²

101 -200 m²

kr  16 580,-

+ kr  44,- pr. m² som overstiger 100 m²

201- 400 m²

kr  25 260,-

+ kr  27,- pr. m² som overstiger 200 m²

401- 600 m²

kr  31 020,-

+ kr  20,- pr. m² som overstiger 400 m²

over 600 m²

kr  40 930,-

+ kr  14,- pr. m² som overstiger 600 m²

 

For tilbygg/påbygg bolig og fritidsbolig betales 50% av ovennevnte satser maks 

6 670,-

For hovedombygging betales 50%  av ovennevnte satser. 

 

Tilbygg som ikke gir BRA, betales gebyr i henhold til pkt. 2 

3 160,-

For igangsettingstillatelse 

1 040,-

9. Vestentlig endring eller vesentlig reparasjon

Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav b) 

 
 Vestentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt i pbl. § 20-1 første ledd bokstav a  3 160,-

10. Fasadeendring

Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav c) 

 

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

3 160,-

For igangsettingstillatelse

1 040,-

11. Bruksendring

Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav d) 

 

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

 

- Bruksendring som ikke medfører endring av bygning, tekniske installasjoner m.m.

3 160,-

- Bruksendring som krever bygningsmessige endringer betales gebyr etter areal som er angitt i punkt 8

 

For igangsettingstillatelse 

1 040,-

12. Riving

Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav e). Gjelder kun når det ikke skal oppføres ny bygning 

 

Rammetillatelse og ved ett-trinns søknadsbehandling

  

- 0 - 100 m² BRA 

3 160,-

- Over 100 m² BRA 

5 300,-

For igangsettingstillatelse 

1 040,-

13. Oppføring, endring eller reparasjon av byggteknisk installasjoner

Etter pbl.§ 20-1 første ledd bokstav f. Rammetillatelse og ett-trinns søknad:

 

Tiltaksklasse 1

3 160,-

Tiltaksklasse 2 og 3

5 300,-

Igangsettelse

1 040,-

14. Vesentlig terrenginngrep

Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav k) 

 

Rammetillatelse og ett-trinns søknad

3 160,-

Igangsettelse

1 040,-

15. Konstruksjoner, anlegg og separate avløpsanlegg

Etter pbl § 27-1 og 20-1 første ledd bokstav a og l

 

a. Parkeringsplass, forstøtningsmur.  Rammetillatelse og ett-trinns søknad:

- Tiltaksklasse 1

- Tiltaksklasse 2 og 3

3 160,-

5 300,-

b. Veger med tilhørende innretning inntil 500m lengde. Rammetillatelse og ett-trinns søknad:

- Tiltaksklasse 1

- Tiltaksklasse 2 og 3

Ved veger over 500m betales et tillegg på 50% av overnevnte satser.

3 160,-

5 870,-

 c. Damanlegg, basseng. Rammetillatelse og ett-trinns søknad:

- Tiltaksklasse 1

- Tiltaksklasse 2 og 3

3 160,-

6 430,-

 d. Røranlegg (vann, avløp, olje) for inntil 1 km lengde. Rammetillatelse og ett-trinns søknad:

- Tiltaksklasse 1

- Tiltaksklasse 2 og 3 første ledning

                                    ledning nr. 2

                                    ledning nr 3

Ved røranlegg over 1 km betales et tillegg på 50% av overnevnte satser

 

3 160,-

5 300.-

3 160,-

3 160,-

 e. Brygger/kaier. Rammetillatelse og ett-trinns søknad:

- Tiltaksklasse 1

- Tiltaksklasse 2 og 3 første ledning

- Igangsettelse

6 430,-

12 860,-

1 040,-

 f. Behandling av utslippssaker:

- Utslippssøknader for eneboliger, hytter og lignende

Større utslipp vurderes i forhold til utslippsbelastning beasert på PE (personekvivalenter)

- Inntil 10 PE

- Intill 30 PE

- Inntil 100 PE

- Over 100 PE

Søker kan belastes med tgifter til nødvendig resipientundersøkelser, konsulentutredninger, annonsering etc. Inspeksjon/tilsyn utføres etter behov.

Gebyr for tilsyn pr. gang

6 090,- 

 

 

5 530,-

8 460,-

16 920,-

28 300,-

 

1 040,-

 g. Behandling av gravetillatelser 3 160,-
 16. Delingssøknad

Etter pbl § 20-1 første ledd bokstav m) 

 
 Ved tillatelse om fradeling betales det gebyr for hver tomt som skal fradeles  3 160,-

Ved avslag på søknad om fradeling betaltes det gebyr for hver tomt som avslås

3 160,-

17. Dispensasjonsbehandling

Etter pbl. kap. 19. Kommer i tillegg til eventuelt byggesaksgebyr for selve tiltaket.

 

Dispensasjon fra formål i gjeldende plan

11 960,-

Andre dispensasjoner som treffes før tiltak kan gjennomføres etter reglene for søknad i pbl. §§ 20-1 og 20-2

1 920.-

18. Endringer

 

Endring av gitt tillatelse som krever nytt vedtak. Eventuelle dispensasjoner kommer i tillegg.

3 160,-

Endring av søknad/tegning før det treffes vedtak.

1 040,-

19. Godkjenning av personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig

Etter pbl. § 20 -1 og SAK 10 § 6-8

 

Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger

1 040,-

20. Avslag på søknader 

 

Ved avslag betales samme satser som ved godkjenning 

 

21. Overtredelsesgebyr

 

Det betales overtredelsesgebyr i.h.t. kap. 17 i SAK10

 

22. Avviksbehandling ved tilsyn

 

Behandling av rapportert avvik eller avvik som er avdekket gjennom kommunens tilsyn

3 160,-

23. Gebyr etter medgått tid

 

Timepris for saksbehandler

1 340,-

24. Miljøsertifisering

 

Miljøsertifisering av virksomheter (miljøfyrtårn)

 

- Ved første gangs sertifisering

4 510,-

- Ved resertifisering 

2 150,-

25. Øvrig

 
 • Kommunen kan engasjere særskilt kontrollør av statiske beregninger, tilfluktsrom, lydforhold, varmeisolering og tetthet. For slik kontroll kan det kreves gebyr tilsvarende medgått utgifter.
 • Kommunen kan kreve dekning for utgifter i forbindelse med plan- og byggesaker, dersom det påløper utgifter fra andre offentlige myndigheter.
 • Alle gebyrer skal betales til kommunen etter regningsoppgave fra kommunen. Betaling skjer etter de satser som gjelder på det tidspunkt fullstendig søknad registreres av administrasjonen.
 • Krav om gebyrer sendes tiltakshaver.
 • Når spesielle forhold tilsier det, kan regulativet fravikes av formannskapet. I kurante tilfeller kan det fravikes av administrasjonen.
 • Gebyrene reguleres pr. 1. januar hvert år i samsvar med kommunestyrets vedtak. 
 
 Vann og avløp

Les mer om kommunale avgifter og forskrift vann og avløp her.

Vann

 

Årsgebyr ihht § 5 og 6 i forskriftene inkl mva                                                                                                  

 

Boliger og fritidsboliger

5.836,-  

Næring (fastsettes etter inntaksdimensjon pris pr fastledd. Les mer om dette under "hva er nytt")

2.856,-

Forbruksgebyr per m³ inkl mva

 

Boliger og fritidsboliger

11,83,-

Næring

11,83,-

 

 

Avløp

 

Årsgebyr ihht § 5 og 6 i forskriftene inkl mva

    
Boliger og fritidsboliger 6.444,-  

Næring (fastsettes etter inntaksdimensjon pris pr fastledd. Les mer om dette under "hva er nytt")

3.424,-

Forbruksgebyr pr. m³ inkl mva

 

Boliger og fritidsboliger

16,53,-

Næring

16,53,-

 

 

Tilknytningsgebyr

 

ihht § 8 i forskriftene Inkl mva

 

Høy sats for vann (gjelder deler av Gautefallheia VA)

137.500,-

Lav sats for vann 

11.500,-

Høy sats for avløp (gjelder deler av Gautefallheia VA)

137.500,-

Lav sats for avløp

11.500,-
   

Annleggsbidrag Gautefallheia VA

 

A) tilknytning til eksisterende VA-anlegg

 

For fritidsboliger med brukstilltatelse etter 01.08.2011 Fritt for mva.

 

Avløp 

35.000,-

Vann

35.000,-

For eldre fritidsboliger Inkl.mva

 

Avløp

35.000,-

Vann

35.000,-
   

B) For tilknytning til nytt VA-anlegg på Lia, Laukfjell og Brattsbergheia

 

For fritidsboliger med brukstillatelse etter 01.08.2011 Fritt for mva.

 

Avløp

50.000,-

Vann

50.000,-

For eldre fritidsboliger før 01.08.2011 Inkl mva.

 

Avløp

50.000,-

Vann

50.000,-

Ved utbygging av nye anlegg for VA i løpet av året kan kommunen fastsette andre anleggsbidrag og andre satser for tilknytningsgebyr for tilknytning til disse. Når det betales anleggsbidrag ved tilknytning skal lav sats for tilknytninggebyr benyttes

 

 

Årsgebyr feiing og tilsyn

Feiing og tilsyn, inkl mva 500 kr i året. Betales pr. pipeløp.

 

 

Meglerpakker, takstpakke, karter og matrikkelinformasjon

For meglerpakker, takstpakke, karter, matrikkelinformasjon med mer tilbyr kommunen å bestille dette via våre samarbeidspartnere på følgende nettsider.

Infoland

Eplassen

E-torg

Prisen fremgår av deres portal. Kommunens andel er basert på selvkost fra kommunen.

Renovasjon og slamtømming

 

Gebyr - renovasjon bolig

Valg av dunk til restavfall

Årleg gebyr

140L dunk med henting hver 3. uke 

3 330,-

140L dunk med henting hver 6. uke (Bare for enslige alderspensjonister)

2 613,-

240L dunk med henting hver 3. uke 

4 599,-

370L dunk med henting hver 3.uke 

5 795,-

Hjemmekomposteringsfradrag

-421,-

Fradrag felles sorteringsdunker

-308,50,-

Det årlige grunngebyret på kr. 1 554,- inkl. mva. er inkludert i overnevnte priser.

Kommunalt gebyr på kr. 125,- inkl. mva. kommer i tillegg og er ikke inkludert i overnevnte priser.  

 

Gebyr - renovasjon fritidsbolig

Inndeling kategorier

Prisgruppe 1 - Fritidsboliger/koier uten innlagt vann og avløp. Fraflytta gårdsbruk eller hus uten innlagt vann og avløp som benyttes som fritidsbolig.

Prisgruppe 2 - Fritidsboliger med innlagt vann og avløp. Fraflytta gårdsbruk eller hus med innlagt vann og avløp som benyttes som fritidsbolig.             

Prisliste fritidsbolig

Kategori

Grunngebyr

Variabelt gebyr

Gebyr inkl.mva

Prisgruppe 1

915,-

835,-

1 750,-

Prisgruppe 2

915,-

2 935,-

3 850,-

Kommunalt gebyr på kr. 125,- inkl. mva. kommer i tillegg og er ikke inkludert i overnevnte priser. 

 

Slam  

Fast avtale

Årlig gebyr inkl. mva

Tøming av slamavskiljar 0 - 4   m3 hus, kvart år 

2 558,-

Tøming av slamavskiljar 0 - 4   m3 hus, 2. kvart år 

1 478,-

Tøming av slamavskiljar 0 - 4   m3, 4. kvart år 

843,-

 

Kjøp av kommunale bolig- eller næringstomter

Kjøp av boligtomt i kommunle boligfelt

Pris råtomt (tomter med framført infastruktur)

Bråtheia, Prestestranna

100 000,-

Mjelkåsen, Prestestranna

100 000,-

Juvassåsen, Kroken

100 000,-

Løbbedalen, Kroken

100 000,-

Bø, Tørdal

50 000,-

Bostrak

50 000,-

Henseid

50 000,-

Kjøp av næringstomt i kommunalt næringsområde

Pris råtomt pr. m2

Stemmen

80,-

Kåsa/Øverland

80,-

Skole og barnehage

Skolefritidsordning

Drangedal 10 årige og Kroken skole

100 % plass tilsvarer inntil 28 timer per uke 2.185,-
90 % plass tilsvarer inntil 25 timer per uke 1.981,-
80 % plass tilsvarer inntil 22 timer per uke 1.776,-
70 % plass tilsvarer inntil 20 timer per uke 1.570,-
60 % plass tilsvarer inntil 17 timer per uke 1.365,-
50 % plass tilsvarer inntil 14 timer per uke 1.160,-

Tørdal skule

100 % plass  2.185,-
75 % plass 1.639,-
50 % plass  1.092,-

Kostpenger,

SFO Drangedal 10 årige skole 100,-
SFO Kroken skole 100,-
SFO Tørdal skule, 100 % plass 120,-
SFO Tørdal skule, 75 % plass 100,-
SFO Tørdal skule, 50 % plass 100,-

Skoleferieordning

Skoleferieordning ved Drangedal 10 - årige skole. Dagspris 289,- kr per dag med kostpenger.
Minstepris per semester er 1.445,- kr.

Gebyr ved sen henting SFO

Det påløper et gebyr på 500 kr per påbegynte halvtime ved for sen henting ved SFO. 

Barnehage
Heldagsplass 100 %  3.315,-
Heldagsplass 80 % 2.762,-
Heldagsplass 60 %  2.295,-

Søskenmoderasjon 30 % fra barn nr 2. 50 % søskenmoderasjon ved 3 eller flere barn. 

Kostpenger, Tørdal barnehage

100 % barnehageplass, 5 dager 300,-
80 % barnehageplass, 4 dager 240,-
60 % barnehageplass, 3 dager 180,-

Kostpenger, Heirekshaug barnehage

100 % barnehageplass, 5 dager 400,-
80 % barnehageplass, 4 dager 320,-
60 % barnehageplass, 3 dager 240,-

 Kostpenger, Kroken barnehage

100 % barnehageplass, 5 dager 450,-
80 % barnehageplass, 4 dager 360,-
60 % barnehageplass, 3 dager 270,-

Gebyr ved sen henting barnehage

Det påløper et gebyr på 500 kr per påbegynte halvtime ved for sen henting i barnehagen. 

Kulturskolen

Elevplass per år ved Drangedal kulturskole 3.011 kr. 

Idrettshallen og volleyballhall
Hall ABC, inkl garderobe med dusj 228,-
Hall AB, inkl garderobe med dusj 160,-
Hall A/BC, inkl garderobe med dusj 135,-
Hall B/C, inkl garderobe med dusj 103,-
Møterom 126,-
Badstue 77,-
Kjøkken 126,-
Garderobe 77,-
Hall ABC, inkl garderobe for arrangementer 329,-

Volleyballhallen i Kroken og gymsal i Tørdal kr 86,-

Tokestua

Leiepriser finner du her

Helse og omsorg

Egenbetaling institusjon
Maks egenbetaling sykehjem per måned 69.411,-
Dag/nattopphold per dag/ natt      100,-
Kortidsopphold per døgn      180,-
Fribeløp per år 9.100,- 
Egenbetaling hjemmebaserte tjenester
Makspris per time    361,-
Abonnement per måned  
Inntekt fra 0-2 G    215,-
Inntekt fra 2-3 G    578,-
Inntekt fra 3-4 G    975,-
Inntekt fra 4-5 G 1.405,-
Inntekt over 5 G 1.650,-
Andre omsorgstjenester
Trygghetsalarm   340,-
Middag   105,-
Kostpenger eldresenter per dag   143,-
Kostpenger bofellesskap per måned 5.007,-
 Kommunale utleieboliger

Husleie reguleres med 4,1 % (konsumprisindex) i henhold til husleiekontrakt.


Publisert: 10.03.2016 13:24
Sist endret: 10.03.2016 13:26