Drangedal voksenopplæring

Innhold

Tilbud i Drangedal kommune

Norsk og samfunnsfag

Tilbud om opplæring i norsk og samfunnskunnskap for nyankomne flyktninger og innvandrere (bosatt i Drangedal kommune). Her finner du lovverket for rett og plikt til norskopplæring: Introduksjonsloven For introduksjonsdeltakere: Individuell plan utarbeides sammen med introveileder. Skoletilbud, språkutplassering, samt annen kvalifisering/deltakelse vil ligge innunder denne planen.

 For betalende deltakere: Opplæring i norsk og samfunnskunnskap koster kr 5 000,- i halvåret. Opplæringen tilbys inntil 18 timer i uka (3 skoledager). Betalende innvandrere skal også ha en individuell opplæringsplan. Denne utarbeides av elev, lærer og evt Nav.

 

Prøver i norsk skriftlig, muntlig, samfunnskunnskap og statsborgerprøven: Voksenopplæringa arrangerer disse prøvene i samarbeid med Kompetanse Norge to ganger i året. Kontakt oss for informasjon om påmelding og prøveperioder.

Skolebøker og materiell er gratis.

 
Grunnskoletilbud:

Høsten 2021 vil det starte opp med grunnskoletilbud i Drangedal (grunnskole1). Dette er en forsøksordning på 2 år. Fagene er norsk, matematikk, samfunnskunnskap og naturfag. Opplæringen tar normalt 2 år, og følger vanlig skolerute. For minoritetsspråklige søkere anbefaler vi at søkeren har bestått språktester på A2-nivå og har noe bakgrunn i engelsk og matematikk.

 Søknadskjema finner du her

 

Norskprøver våren 2022

Drangedal voksenopplæring arrangerer norskprøver (skriftlige og muntlige) i perioden

23. mai  – 3. juni.

Frist for oppmelding: 18 april.

Oppmeldingsskjemaer fås ved henvendelse til Drangedal voksenopplæring, Skoleveien 2.

Eller ta kontakt på telefon 35 99 77 11

eller e-mail:

olaf.strand@drangedal.kommune.no

Spesialundervisning

Det gis tilbud om spesialundervisning til innbyggere over 20 år som har behov for dette.

Hvem har rett til spesialundervisning?


Voksne har rett til spesialundervisning på grunnskolens område hvis de ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av det vanlige tilbudet for voksne, eller har særlig behov for opplæring for å utvikle eller holde grunnleggende ferdigheter ved like. Retten gjelder også personer som har behov for opplæring på grunn av sykdom eller skade. Opplæringen blir gitt etter opplæringsloven § 4A-2.

Hvem kan søke? 
Voksne med; hørselshemming, synsvansker, lese- og skrivevansker (dysleksi), ervervet skade, medfødt skade/sykdom, afasi/annet behov for behandling hos logoped, lærevansker, utviklingshemming, omfattende funksjonshemming, psykiske vansker, mangelfull grunnskoleopplæring o.l

Opplæringen blir tilpasset søkerens behov. Individuelle opplæringsmål utarbeides i samarbeid med eleven og sakkyndig instans; Pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Sakkyndig instans kartlegger og gir en uttalelse på behov, omfang og realistiske opplæringsmål Tilbudet blir etter søknad gitt for en bestemt periode og/eller et bestemt antall timer. Spesialundervisning er et gratis deltidstilbud på dagtid. Opplæringen gis i grupper av ulik størrelse eller som enetimer. Undervisningen er i all hovedsak lagt til Voksenopplæringens lokaler, men kan også gis i tilknytning til arbeidsplass, bolig e.l.

Informasjon om rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap på engelsk

Norsk og samfunnskunnskap på engelsk  

Tjenesteanalyse

Rektor VO: Olaf Strand, tlf 35997717 mob 91867621

e-post: olaf.strand@drangedal.kommune.no

 

 

Kontaktinformasjon.


Publisert: 19.11.2015 13:52
Sist endret: 19.11.2015 13:54