Skolefritidsordning

Innhold

Her finner du oversikt over økter ved SFO på skolene i Drangedal

Oversikt økter finner du her

 Beskrivelse

 Det er mulig å søke skolefritidsordning for elever på 1-4.trinn og for elever med spesielle behov på 5-7.trinn

Søknad om redusert foreldrebetaling i skolefritidsordningen 1.-2. trinn

Kunnskapsdepartementet har vedtatt en ny forskrift for foreldrebetaling i SFO. Forskriften sier at foreldrebetaling i kommunale SFO’er på 1. og 4. trinn maksimalt skal utgjøre seks prosent av husholdningens samlede kapital- og personinntekt.

Ordningen gjelder fra 01.08.2020.

Ordningen må søkes om og det kan søkes i løpet av hele skoleåret. Reduksjon gis fra og med første måned etter at vedtaket er fattet. Vedtaket gjelder for ett skoleår. Inntekten må dokumenteres.

Som dokumentasjon kreves siste mottatte skattemelding. Denne leveres med søknaden. Dersom noen ikke har skattemelding å legge fram, skal det legges fram annen dokumentasjon av inntekt.

Foresatte kan søke underveis i skoleåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten.

For at søknaden skal gjelde fra oppstart av SFO ved nytt skoleår er søknadsfristen 01. juni

Søknadsskjema finner du her:

Det ble innført gratis plass for barn med særskilte behov på 5.-7. trinn fra august 2020.

 (Betaling av mat kommer i tillegg).

Målgruppe

Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Mulighet til å klage

Får du avslag på søknaden, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til kommunens egen klagenemnd, som avgjør om klagen skal tas til følge

Vedtekter

Link til vedtekter.

Rammeplan SFO

Link til plan


Publisert: 04.03.2016 10:52
Sist endret: 04.03.2016 11:40