Barnehagene i Drangedal

Innhold

Generell informasjon

Barnehagene i Drangedal har egne kommunale vedtekter og drives etter barnehageloven og forvaltningsloven.

Barnehagen hører til kommunalområde for kunnskap, mangfold og kultur.

Barnehageåret er fra 15.august til 14.august neste år.
Barnehagene i Drangedal er åpne 9,5 time pr. dag. Åpningstiden i barnehagene er mellom kl. 07.00 og kl. 16.30. De foreldre som har behov for utvidet åpningstid fra 06.30 og/eller til 17.00 skal få det gjennom å informere barnehagen om dette ved oppstart eller ved endret behov gjennom året.

Ferieavvikling er de tre siste hele ukene i juli.

Det foretas et samordnet opptak av barn i alle barnehagene til nytt barnehageår 15.august.

Dette opptaket gjelder for barn som har lovfestet rett til barnehageplass.

Søknadsfrist er satt til 1.mars.

Det foretas også løpende opptak når det blir ledige plasser i løpet av barnehageåret. Dette gjelder for barn med og uten barnehageplass som søker utenom fristen 1.mars.

Følgende §§ i Lov om barnehager gjelder:

§ 16 Rett til plass i barnehage

§ 17 Samordnet opptaksprosess i kommunen

§ 18 Prioritet ved opptak

Alle søknader skjer via kommunens internettløsning her. Hovedopptaket skal være foretatt innen 10.mai.

 

 

Barnehagen skal i samarbeid og forståelse med hjemmet ivareta barnets behov for omsorg og lek og fremme læring og danning som gir grunnlag for allsidig utvikling. Det skal tas hensyn til:

barnas alder
funksjonsnivå
kjønn
sosial, etnisk og kulturell bakgrunn
Søknadsfristen i barnehagen er 1 mars.
Ellers vises det til vedtektene for de kommunale barnehagene for Drangedal Kommune.

Målgruppe
Barn 0-6 år som er bosatt i kommunen

Pris for Tjenesten
Stortinget fastsetter hvert år en maksimalpris, et øvre tak for hvor mye foreldre må betale for en barnehageplass. I Drangedal kommune er det 30 % søskenmoderasjon for barn nr. 2, og 50 % for barn nr. 3 og flere.

Reduksjon i foreldrebetalingen

Det kan søkes om redusert foreldrebetaling i barnehagen. Foreldrebetalingen skal for det første barnet utgjøre maksimalt seks prosent av husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. For andre, tredje og flere barn settes foreldrebetalingen til henholdsvis 70 og 50 prosent av foreldrebetalingen for det første barnet. 

For 2-, 3-, 4- og 5-åringer kan det også søkes om gratis kjernetid. Barn i denne aldersgruppen som bor i husholdninger med lav inntekt har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehagen pr. uke. Det gjelder også barn med utsatt skolestart. 

Søknadskjema finner du her:

 

Søknad

Kommunen skal legge til rette for en samordnet opptaksprosess og sikre likebehandling av barn og av offentlige og private barnehager. Søknad om barnehageplass fylles ut på eget skjema som er felles for alle barnehagene. Du sender ett skjema for hvert barn du søker for.

Disse blir prioritert ved opptak:

Barn med nedsatt funksjonsevne.

Barn som barneverntjenesten har overtatt omsorgen for.

Barn som har behov for hjelpetiltak fra barneverntjenesten.

I tillegg har barnehagene egne opptakskriterier

Vedlegg
Legg ved søknaden en uttalelse fra sakkyndig instans hvis barnet ditt har rett til prioritet.

Søknadsfrist
Søknadsfristen i barnehagen er 1 mars.
Ellers vises det til vedtektene for de kommunale barnehagene for Drangedal Kommune.

Søknadsbehandling
Tildeling av plass skal skje i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene som gjelder for barnehagen. Dine ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved opptaket. Ved det årlige hovedopptaket skal du varsles skriftlig om hvorvidt og i hvilken barnehage du har fått tilbud om plass. Har du ikke fått ditt første ønske oppfylt, har du rett til å bli satt på søkerliste ved denne barnehagen.

Ved supplerende opptak i løpet av barnehageåret skal først søkere fra søkerlisten tilbys plass i samsvar med de fastsatte opptakskriteriene. Tildeling skal skje skriftlig. Blant de søkerne som ikke tilbys plass ved supplerende opptak, er det bare søkere med rett til prioritet som skal underrettes om at plassen er tilbudt en annen.

Har du ikke har fått oppfylt verken ditt første eller andre ønske om barnehageplass ved hovedopptaket, kan du kreve en skriftlig begrunnelse.

Mulighet til å klage
Ved hovedopptak kan du klage over avslag på søknad om barnehageplass. Du kan også klage hvis du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt. Ved supplerende opptak kan bare søkere til barnehagen som har rett til prioritet, klage. Klagefristen er normalt tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har fattet vedtaket.

Hvis kommunen finner at barnet ditt skulle vært tilbudt den ønskede plassen, skal det tilbys første ledige plass etter at barn med lovfestet rett til prioritet er tilbudt plass. Hvis du ikke får medhold, går saken videre til klagenemnda i kommunen, som er Formannskapet.

Heirekshaug barnehage

Heirekshaug barnehage er en kommunal 9 avdelingsbarnehage, som ligger i flotte naturomgivelser med nær tilknytning til lysløype, idrettsarena og Bygdetunet.

Vi er opptatt av lek/ lekekloke voksne, rommet som den 3 pedagog, det språklige og mangfoldet i samfunnet, uteliv og fysisk aktivitet. (se årsplan)

Det pedagogiske tilbudet kvalitetssikres gjennom refleksjon over det praktiske arbeidet vi gjør. Dette gjør vi systematisk ved hjelp av praksisfortelling og veiledning der refleksjonen knyttes opp mot Rammeplanen.  

Vi får veiledning av Læringsmiljøsentret i forhold til å sikre et trygt og godt barnehagemiljø uten mobbing og andre krenkelser.

Barnehagestyrer: Stig Esborg

 

Kontaktinformasjon.    

Vår visjon finner du her:

                 

Kroken barnehage 

Kroken barnehage ble åpnet i 1997 som en to-avdelings barnehage og har til i dag vokst til å bli en fire-avdelings barnehage fra høsten 2014. Barnehagen ligger fint plassert i flotte omgivelser bak Kroken skole på Neslandsvatn.

Vi i Kroken barnehage har fokus på barnets personlige utvikling, sosiale kompetanse, læring gjennom lek, språk og kommunikasjon, kropp og bevegelse, og opplevelser i naturen. Det pedagogiske tilbudet kvalitetssikres gjennom observasjon og refleksjon over det praktiske arbeidet vi gjør. Vår visjon er; Kroken barnehage skal være et godt sted å leike, lære og være.  

Kroken barnehage er en kommunal barnehage som legger vekt på å være en brukertilpasset barnehage.  Vi serverer 2 måltider gjennom dagen, og legger vekt på et sunt og variert kosthold. Vi er både en "fiskesprell"-barnehage og en "5 om dagen"-barnehage.

 

Barnehagestyrer: Kathrine Tørnes

Kontaktinformasjon

Tørdal barnehage

Tørdal barnehage er en en avdelings barnehage og holder til ved skolen på Bø i Tørdal. Barnehagen er lokalisert i lyse og fine lokaler, som ble åpnet 15.08.2011.

Det er flott uteområde på Bø, der barnehagen bruker skogen i nærmiljøet som turområder. Bronåsen og Solhaug blir brukt mye. Vi bruker også gymsalen til skolen, spesielt på vinterstid.

Et sunt og variert kosthold med frukt og grønnsaker hver dag blir vektlagt til hvert måltid.

Tørdal barnehage er opptatt av leken til barna samt voksenrollen i leken. Vi jobber også med forebyggende tiltak for å sikre et trygt og godt barnehagemiljø. Dette får vi veiledning og kompetansebygging på fra Læringsmiljøsenteret. Ellers har vi også fokus på språk via kompetanseheving fra Språkløype prosjektet.

 

Barnehagestyrer: Lene Furunes

Kontaktinformasjon.

 

Vedtekter

Link til vedtekter for barnehagene i Drangedal finner du her

Barnehagepolitisk plattform

Barnehagepolitisk plattform finner du her

 


Publisert: 20.11.2015 15:11
Sist endret: 20.11.2015 15:14