Tilskuddsordninger

Drangedal kommune har ulike tilskuddsordninger rettet mot frivillige lag og foreninger innenfor kulturområdet.

Innhold

Lotteri- og stiftelsestilsynet har åpnet for ny søknadsrunde om strømstøtte

Søknadsfristen er 15. februar klokken 13:00. Perioden det kan søkes om strømstøtte for er oktober-desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil utbetale strømstøtte fortløpende etter de har åpnet for søknader, slik at de som søker tidlig kan få pengene raskest mulig.

Strømstøtteordningen gjelder for organisasjoner i prisområder med en månedlig gjennomsnittspris på over 70 øre per kWt i søknadsperioden. Mottakere får dekket 90 prosent av prisforskjellen mellom 70 øre per kWt og den månedlige gjennomsnittsprisen. I de tidligere søknadsrundene har kompensasjonsgraden vært 80 prosent.

For desember kan også Midt-Norge (NO3) og Nord-Norge (NO4) søke om støtte. Her kan du se oversikt over hvilke områder som er omfattet av ordningen.

Hvem kan søke?

Søker må ha organisasjonsnummer for å kunne søke, og følgende organisasjoner har rett til å søke:  

 • Virksomheter som er registrert i Frivillighetsregisteret. Vi oppfordrer organisasjoner som oppfyller kriteriene, til å registrere seg. 
 • Virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan søke dersom eiere/medlemmer med bestemmende innflytelse er registrert i Frivillighetsregisteret. Dette gjelder for eksempel idrettslag som har skilt ut driften i et eget selskap som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, hvor idrettslaget har den bestemmende innflytelse.
 • Andre frivillige virksomheter som ikke er registrert i Frivillighetsregisteret, kan motta støtte dersom virksomheten hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats og det ikke er anledning for privatpersoner eller kommersielle foretak å oppnå økonomiske fordeler fra virksomheten. Med frivillig arbeidsinnsats menes mennesker som bidrar uten lønn eller annen      form for økonomisk motytelse, verken nå eller i fremtiden. For eksempel kan frittstående menighets- og forsamlingshus under Den norske kirke, grendehus og lokale forsamlingshus søke om de hovedsakelig drives av frivillig arbeidsinnsats.

Les mer om vilkårene for ordningen og hvordan du kan søke her.

Tilskudd til mangfolds og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Det er åpnet for ny søknadsrunde i tilskuddsordningen til mangfolds- og inkluderingstiltak i idrett og fysisk aktivitet

Lotteri- og stiftelsestilsynet forvalter tilskuddsordningen som skal legge til rette for økt deltakelse i idrett og fysisk aktivitet. Det kan gis tilskudd til prosjekter eller engangsutgifter i 2023 og 2024.

Det er åpnet for søknader og søknadsfristen er 16. februar, klokken 13.00.

Det er frivillige lag og organisasjoner og kommunale fritidsklubber eller ungdomshus som kan søke tilskudd. Idrett og fysisk aktivitet kan være både organisert idrett og egenorganisert idrett og fysisk aktivitet, som for eksempel friluftsliv.

Tiltakene skal rette seg mot målgruppene for ordningen:

 • Barn og ungdom fra 6-19 år i familier med vedvarende lavinntekt.
 • Jenter med minoritetsbakgrunn fra 6 til 19 år, og jenter fra 6 til 19 år generelt i sammenhenger der jenter er underrepresentert eller opplever særskilte barrierer.
 • Personer med funksjonsnedsetting. Denne målgruppen er ikke aldersavgrenset.
 • Nåværende og framtidige unge ledere og trenere, opp til 26 år, som er jenter/kvinner, personer med funksjonsnedsetting eller personer med minoritetsbakgrunn.

Les mer om ordningen på Lotteri- og stiftelsestilsynet sine nettsider

Informasjon om kontigentkassa 

Drangedal kommune har en tilskuddsordning kalt Kontingentkassa. Søknader behandles fortløpende (ingen søknadsfrist) og midler fordeles inntil kassa er tom. Ordningen administreres av kultursjefen.

For hvem:

Barn og unge i alderen 6 år til de er ferdige med videregående skole, som er berørt av lavinntektsproblematikk og har bostedsadresse i Drangedal.

Hva gis det støtte til:

Kontingenter, aktiviteter og utstyr til enkeltpersoner slik at barn og unge fra lavinntektsfamilier kan delta på organiserte fritidsaktiviteter.

Hvor mye: Inntil kroner 3.000,- i tilskudd per person per år som en engangsstøtte. I særskilte tilfeller kan det gis ytterligere støtte til f.eks. deltagelse i lagturneringer, cuper og leirer.

Hvem kan søke?

Barn/ungdom kan søke selv, men også foresatte eller hjelpeinstanser kan hjelpe barnet/ungdommen til å søke. Barn/ungdom må ha bostedsadresse i Drangedal.

Krav til søknaden:

Søknadsskjema må benyttes. Vær nøye med å fylle ut hele søknadsskjemaet, og husk å legge ved eventuelle fakturaer, kvitteringer eller lignende. Søknadsskjema finner du her

Spørsmål om ordningen: Ta kontakt med Kontingentkassas kontaktperson Hilde Fiskum, kultursjef, hilde.fiskum@drangedal.kommune.no eller 922 20 873.

Aktivitetstilskudd

Alle lag og foreninger tilhørende kulturfeltet kan søke  tilskudd til aktivitet. Ordningen har to søknadsfrister pr. år: 1. mars og 1. september.  

Til søknadsskjema word / søknadsskjema PDF

Søknadene adresseres til:
Drangedal kommune v/kulturkontoret, 3750 Drangedal, leveres til servicekontoret eller sendes til: postmottak@drangedal.kommune.no

Formål med ordningen

Ordningen skal stimulere til aktivitet og i størst mulig grad utadretta virksomhet blant frivillige organisasjoner.

Kriterier for ordningen med aktivitetstilskudd
 • Ordningen gjelder både innadretta og utadretta aktivitet.
 • Aktiviteten må høre inn under kulturkontorets virkeområde.
 • Tilskudd utbetales i etterkant av tiltakets gjennomføring
 • Det kan støttes med inntil 7.000 kroner per enkeltaktivitet
Følgende gis ikke anledning til å søke aktivitetstilskudd
 • Yrkes-/interesseorganisasjoner som primært ivaretar medlemmenes egne særinteresser, yrkes- eller økonomiske interesser.
 • Rene kommersielle tiltak.
 • Idrettslag tilknyttet Drangedal idrettsråd. Disse har en egen tilskuddsordning og har ikke anledning til å søke aktivitetsmidler til ordinær virksomhet. Unntak er tiltak av ekstraordinær karakter, som faller utenfor idrettsrådets fordelingsnøkkel.
Forpliktelser
 • Alle tiltak som får tilsagn om aktivitetstilskudd, skal gjennomføres innen ett år etter tildeling.
 • Lag, foreninger og institusjoner som mottar kulturmidler, forplikter seg til å følge kommunens ordning med ledsagerbevis.
 • Alle åpne arrangement må meldes inn til kommunens kulturkalender i god tid før arrangementene. Arrangementer som er registrert her, blir i tillegg til kommunens hjemmesider, formidlet på www.visitgrenland.no og hjemmesidene til Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan kommuner.
 • Alle lag/foreninger som mottar aktivitetstilskudd, plikter på forhånd å registrere seg i Drangedal kommunes registreringsskjema på lag og foreningsregisteret.
 • I tilfeller der tiltak ikke har blitt gjennomført i samsvar med forutsetningene for tildelingen, skal gitt tilskudd tilbakeføres Drangedal kommune.
 • Der de ulike tiltak og arrangementer markedsføres, skal det fremgå at tiltaket blir støttet av Drangedal kommune. Dersom dette ikke følges, kan gitt tilsagn bli inndratt.
Prioriterte grupper

Barn og unge opp til 20 år, funksjonshemmede og flyktninger/ innvandrere.

Prioriterte aktiviteter

Tiltak som er direkte aktivitetsretta, som bidrar til egenaktivitet og holdningsskapning og som dekker hele kommunen.

Løypekjøring

Skjema for refusjon av utgifter til løypekjøring finner du her

 

Spillemidler

Det er mulig å søke om spillemidler til ordinære anlegg for idrett og friluftsliv, nærmiljøanlegg, rehabilitering av idrettsanlegg, helsesportsanlegg, ombygging til handikapriktige anlegg og regionale og lokale kulturbygg.

Krav i forbindelse med tildeling av spillemidler er satt av Kulturdepartementet.

Tidsløp og frister

15. september: Melde inn anlegget til kommunen, for innarbeiding i kommunedelplan for idrett og friluftsliv.
Sept til okt: Jobbe med godkjenninger og vedlegg (alle anlegg skal forhåndsgodkjennes av kommunen).

1. oktober: Endelig søknadsfrist (alle vedlegg skal ligge ved).
Oktober til juni: Vente på svar, følge med på politiske prioriteringer
November og desember: Politisk behandling og prioriteringer

15. januar: Kommunen oversender alle søknader til fylkeskommunen
Juni påfølgende år: Svar med endelige prioriteringer fra Telemark fylkeskommune

Da har søker 2 år på seg til å ferdigstille anlegget og oversende revidert regnskap til kommunen.

Elektroniske søknadsskjema

Alle skal fylle ut søknadene elektronisk på nett! Til elektronisk søknadsskjema (link). 

Forutsetter at anlegget er med i kommunens planer 

I Drangedal er det ”Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet (2012 – 2024)” som gjelder. Denne inneholder et handlingsprogram med prioriteringer for utbygging av idretts- og friluftsanlegg, som årlig rulleres og vedtas av kommunestyret.

For å forenkle saksgangen, skal alle som søker, fylle ut et særskilt skjema innen 1. september (gjelder kun nye anlegg og ikke fornyelser av søknader): Innmeldingsskjema

 

Ordningene

Det kan søkes om tilskudd til bygging og/eller rehabilitering av idrettsanlegg som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for alle), og som ikke er underlagt kommersielle interesser.

Bestemmelser for tilskudd til anlegg og områder for fysisk aktivitet

Det gis tilskudd av spillemidler til idrettsformål i to hovedkategorier:

Ordinære idrettsanlegg
Dette gjelder bygging og rehabilitering av anlegg, som er åpne for allmenn idrettslig virksomhet (idrett og fysisk aktivitet for alle). Tilskuddene skal knyttes direkte opp mot aktivitetsareal. Anleggseier plikter å holde anlegget åpent for idrettslig aktivitet i 30 år fra ferdigstillelse av anlegget (før 2014 var kravet 40 år. Det er ikke tilbakevirkende kraft på anlegg som tidligere har mottatt spillemidler).

Nærmiljøanlegg
Defineres som anlegg eller område for egenorganisert fysisk aktivitet, primært for barn og ungdom, men også for lokalbefolkningen for øvrig. Det er et krav at nærmiljøanleggene som hovedregel er tilgjengelige for funksjonshemmede. Hovedsakelig beliggenhet i tilknytning til bo-/og eller oppholdsområder. Området skal være fritt allment tilgjengelig. Nærmiljøanlegg skal ikke dekke behovet for anlegg til organisert idrettslig aktivitet eller ordinære konkurranser i idrett. Anlegget pliktes å holde åpent for idrettslig aktivitet i 20 år fra ferdigstillelse av anlegget.

Ikke tilskuddsberettiget

Det ytes ikke tilskudd til drift av anlegg. Det ytes heller ikke tilskudd til følgende:
*Løst utstyr, dersom ikke annet er bestemt
*Leie
*Erverv av grunn
*Publikumstribuner
*Veier og parkeringsplasser
*Tilknytningsavgifter
*Finansieringskostnader med unntak av renter på byggelån i byggeperioden, dvs. inntil ferdigsstillelse av anlegget
*Flytting av høyspentledninger
*Eiendomsgjerder
*Reguleringsarbeider

Tilskuddenes størrelse

Kulturdepartementet opererer med tilskuddsatser for spillemidler til idrettsformål, der Drangedal får dekket 1/3 (33,3 %) av kostnadene til ordinære anlegg med hovedsats inntil kr. 1 000.000,- av godkjent kostnad og 50% til nærmiljøanlegg, begrenset oppad til kr. 300.000,- (maksimalt godkjent kostnad er dermed begrenset oppad til kr. 600.000,-). Nedre godkjente kostnadsramme er kr. 50.000,-. Det kan søkes om spillemidler i flere omganger totalt. Dette gjelder først og fremst større anlegg der det er naturlig å dele inn i ulike delobjekter.

Krav til søker

 

Forhåndsgodkjenning planer/tegninger

Alle søknadene skal forhåndsgodkjennes, jf. departementets krav om sikring av behovsriktige og gode idrettsfunksjonelle løsninger og ivaretaking av estetiske og miljømessige forhold, i tillegg til teknisk godkjenning.

Når søknad om spillemidler leveres kulturkontoret (1. oktober), skal forhåndsgodkjenningene være i orden. Søknader der dette mangler/evt. der forhåndsgodkjenningen er mangelfull, kommer ikke i betraktning. Krav til forhåndsgodkjenning framkommer i søkerhefte til de ulike ordningene. For de fleste anleggene er det kommunen som står for dette. Forhåndsgodkjente planer vil være et godt grunnlag for anbudsbeskrivelser.

Behandling av søknad

Innmeldingsskjema som gjelder forhåndsgodkjenning være innlevert innen 1. september. Når det gjelder endelig frist, med ferdig utfylte søknader (med alle vedlegg), er denne 1. oktober. Her skal elektronisk søknadsskjema benyttes.

Søknadene sendes til uttalelse til Drangedal idrettsråd, før den legges fram til politisk behandling, først i formannskapet, så i kommunestyret (vanligvis i desember). Søknadsfrist for videre behandling i Telemark fylkeskommune er 15. januar påfølgende år. Søknadene er vanligvis ferdigbehandlet i mai/juni. Det tar så lang tid pga påvente av departementets fordeling av midler til hvert fylke. Departementets fordeling avhenger igjen av informasjon om hvor mye hvert fylke har søkt om.

Ledsagerbevis

Hvis du har behov for følge eller assistanse for å gå på kultur- og fritidsarrangementer, kan du søke om ledsagerbevis. 

Hvem kan få ledsagerbevis

Ledsagerbevis er beregnet på personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for bistand for å kunne delta på arrangementer.
Ledsagerbevis vil blant annet være aktuelt for personer med:

 • Bevegelseshemning
 • Hørselshemming
 • Synshemming

 •  

  Utviklingshemming
 • Allergier
 • Andre typer funksjonshemminger, som psykiske lidelser og hjerte-lunge-sykdommer og annet
Hvordan søke ledsagerbevis

Send søknaden til Drangedal Servicekontor. Husk å legge ved passfoto, samt uttalelse fra primærlege, legespesialist, offentlig godkjent helseinstitusjon eller kommunens helse- og sosialetat.

Behandlingstiden er 3 uker.

Kommunal strømstøtte til lag og foreninger

I årets budsjett avsatte politikerne kroner 200.000,-, til kommunal strømstøtte til lag og foreninger i Drangedal. Siden midlene ikke ble brukt opp i søkerrunden vi hadde i vinter, kommer det en ny mulighet til å søke kommunal strømstøtte til lag/forening. Selv om de søkte og fikk støtte ved forrige tildeling, kan de selvsagt søke igjen. Denne gang er det strømregningene fra august og september 2022 som må ligge til grunn for å søke kommunal strømstøtte.

Søknadsfrist er 1.november.

Utfylt søknadsskjema og vedlegg sendes postmottak@drangedal.kommune.no

Søknadsskjema  

 

Følgende kriterier gjelder:

1. Må være registrert i kommunens register over frivillige lag og foreninger (kulturkontoret) - Må ha organisasjonsnummer - Må eie eller leie anlegg, klubbhus eller lokaler - Kunne dokumentere økte strømutgifter i gjeldende periode

3. Søknadsgrunnlag er strømkostnad etter mottatt statlig støtte.

4. Administrasjonen får i fullmakt til å fordele tilskuddet på de innkomne søknadene etter skjønn og på en slik måte at søkerne relativt sett får lik tilleggsbelastning.

Spørsmål om ordningen sendes hilde.fiskum@drangedal.kommune.no

 

 


Publisert: 11.11.2015 11:56
Sist endret: 11.11.2015 11:56