Rehabiliteringsteamet

Et tverrfaglig team som vil hjelpe deg å være lengst mulig i eget liv - i eget hjem

 

Drangedal kommune har opprettet et rehabiliteringsteam som består av fysioterapeut, rehabiliteringssykepleier, vernepleier og psykiatrisk sykepleier, og de jobber tett med tjenestekontor, hjemmetjeneste, sykehjem, fysioterapitjeneste, friskliv, leger og andre relevante samarbeidspartnere. Teamet har ansvar for all rehabilitering i hjemmet, såkalt hverdagsrehabilitering, men har også ansvar for annen rehabilitering.

 

Kontaktinformasjon: 

Teamet har tilholdssted i Myrveien 4, samme hus som fysioterapitjenesten og frisklivssentralen, og kan kontaktes på tlf. 35 99 71 31 eller 41 50 11 18.

Ønsker du å søke om rehabilitering send søknad til Tjenestekontoret, Gudbrandsveien 7, 3750 Drangedal

Søknadsskjema

 

Hva er rehabilitering:

 

"Rehabilitering er tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører samarbeider om å gi nødvendig bistand til pasientens og brukerens egen innsats for å oppnå best mulig funksjons- og mestringsevne, selvstendighet og deltakelse sosialt og i samfunnet." 

                                                                                                               def. fra Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator (2011)

 

Dette betyr kort sagt at de som har behov for hjelp til å gjenvinne tapt funksjon som følge av alderdom, skade eller sykdom skal få hjelp til dette fra kommunens tjenesteytere.

Pasientens og brukerens behov, ressurser og mål skal være utgangspunktet for tiltak og tjenester i en rehabiliteringsprosess.Tjenestene må tilpasse sine bidrag ut fra hva pasient og bruker definerer som sine mål og opplevelse av helhet og sammenheng. Dette stiller krav til individuell tilnærming og høy grad av pasient- og brukermedvirkning.

Spørsmålet «Hva er viktig for deg?» er sentralt ved kartlegging og utredning av behov. - Hva opplever den som er pasient/bruker som verdifullt og meningsfullt? - Hva erfares som utfordringer og hindringer for selvstendighet og ønsket deltakelse? Dette må ligge til grunn som en felles tilnærming på tvers av fag, nivåer og sektorer. Tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne skal utformes basert på tverrfaglig vurdering av den enkeltes behov og ressurser. 

 

Hverdagsrehabilitering:

 

Hverdagsrehabilitering er rehabiliteringstilbud gitt i hjemmet, hovedsakelig til målgruppen eldre, men også andre voksen som har fått et brått eller langsomt fall i funksjon.
Innbyggerne med rehabiliteringsbehov tilbys strukturerte og målrettede tiltak fra bla. fysioterapeut, sykepleier, vernepleier for å vinne tilbake funksjons- og mestringsevne fremfor kompenserende tjenester fra for eksempel hjemmetjenesten. Valg av tiltak baseres på tverrfaglig kartlegging av behov, ressurser og mål. Tidlig oppstart av intensive treningstiltak er viktig.Det er et mål å styrke brukernes muligheter for egenmestring og opprettholdelse av funksjonsnivå så lenge som mulig.

 

 Brosjyre hverdagsrehabilitering

 

Navn, mail  og tlf. på team-medlemmene
Eldbjørg Lia Ettestad Leder

ele@drangedal.kommune.no 

41 50 11 18
Elin Reiersdal Fysioterapeut

er@drangedal.kommune.no 

90 72 61 22
Kristin Gravir Ergoterapeut

kristin.gravir@drangedal.kommune.no

46 86 58 78
Kjersti Bø Vernepleier

kjersti.bo@drangedal.kommune.no

40 91 91 64
Irene Olsen  Psykiatrisk sykepleier

irene.olsen@drangedal.kommune.no

92 42 54 27