Nav lokalt

Innhold

NAV Drangedal - kontorinformasjon

Besøksadresse

Strandgata 7, Drangedal

Åpningstid

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl 12.00 - 14.00

Onsdag: Lukket, men tilgjengelige for avtalte samtaler og møter

Telefontid: alle dager kl 09.00 - 15.00

55 55 33 33  

Sosiale tjenester: 412 04 976

Andre henvendelser: 971 60 505

Innsending av skjemaer

Skal du sende inn skjemaer, må du bruke NAVs skjemaveileder

Skjemaveilederen gir deg hjelp til å velge rett skjema, og rett adresse det skal sendes til.

 

Kontornummer

0817

Organisasjonsnummer

994 754 394

 

 

NAV-logo

 

 

Viktige oppgaver ved kontoret:

Opplysning, råd og veiledning

Hvis du mottar økonomisk sosialhjelp kan råd og veiledning bidra til å støtte opp under mulighetene dine til å klare deg selv.

Hensikten med tjenesten er å løse eksisterende sosiale og økonomiske problemer, og å forebygge at slike problemer oppstår. Du må ikke nødvendigvis være i en vanskelig livssituasjon for å få råd og veiledning. Råd og veiledning skal bidra til å bedre levekårene for den enkelte.

Eksempler på innhold i tjenesten kan være jevnlige samtaler om livssituasjon, hjelp og veiledning mot andre enheter i kommunen og økonomisk rådgivning.

Du kan søke om opplysning, råd og veiledning på NAV Drangedal. Eventuelt be om en timeavtale med saksbehandler.

Taushetsplikt:

Medarbeidere i NAV- kontoret har taushetsplikt. Du kan be om at en rådgivningssamtale blir gjennomført på et skjermet sted.

Midlertidig botilbud (nødsituasjon)

NAV har plikt til å hjelpe deg med å finne et midlertidig botilbud hvis du helt akutt ikke har et sted å sove og oppholde deg neste døgn.

NAV skal finne et midlertidig botilbud til deg i akutte situasjoner hvis du ikke klarer dette selv. Slike nødsituasjoner kan være ved brann, familie- eller samlivsbrudd eller hvis du er blitt kastet ut fra stedet du bodde.

NAV skal finne et konkret og tilgjengelig botilbud. Hvis du ikke har penger til å betale for den midlertidige boligen selv, kan du søke om økonomisk stønad.

Du kan få opphold på pensjonat, hospits eller annet egnet husvære. Et midlertidig botilbud skal hjelpe deg i en akutt situasjon, og bør unntaksvis vare lengre enn 3 måneder. NAV skal sette i gang tiltak for å sikre et varig botilbud.

Hvis du er ien nødsituasjon uten et sted å bo, kan du kontakte NAV Drangedal.

Kvalifiseringsprogrammet (KVP)

Kvalifiseringsprogrammet er for deg somønsker å komme i arbeid, men trenger ekstra oppfølging fo rå klare det.

Hvis du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan et kvalifiseringsprogram være et godt tilbud.

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud om oppfølging og arbeidstrening. Målet med programmet er at du skal få den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller aktivitet.

Du og NAV- veilederen din kan sammen planlegge innholdet i programmet ut fra dine behov og forutsetninger. Du kan for eksempel få veiledning om økonomi og bolig.

Programmet er på fulltid og skal inneholde:

  • arbeidsrettede aktiviteter
  • opplæringsaktiviteter
  • tett individuell oppfølging og veiledning

Programmet kan også inneholde andre aktiviteter som støtter opp under og forbereder deg på overgangen til arbeidslivet. Det kan også settes av tid til nødvendig helsehjelp.

Du har selv ansvar for å følge opp programmet ditt i samarbeid med veilederen din på NAV-kontoret.

For å ha rett til kvalifiseringsprogram, må NAV vurdere behovene dine og omprogrammet vil føre til at du lettere kan komme i arbeid.

Du må:

  • være i yrkesaktiv alder og ha vesentlig nedsatt arbeids- og inntektsevne
  • ha behov for tett oppfølging
  • ha ingen eller svært begrensete ytelser fra NAV
  • ha gjennomgått en arbeidsevnevurdering
  • ha lovlig opphold i Norge

Kvalifiseringsprogrammet er på 37,5 timer pr uke, og har en varighet på intil ett år.

NAV kan forlenge programmet ditt med ett år hvis NAV vurderer det som hensiktsmessig og nødvendig.

Du må ta kontakt med NAV Drangedal for å avklare om du har rett til å delta i Kvalifiseringsprogrammet.

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk sosialhjelp

Økonomisk rådgivning

Økonomisk rådgivning


Publisert: 19.09.2016 10:14
Sist endret: 20.09.2016 11:33