Hjemmetjenester

Innhold

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten i Drangedal kommune yter tjenester til hjemmeboende som f.eks. hjemmesykepleie, hjemmehjelp (praktisk bistand), trygghetsalarm, matombringing osv.

Tjenestene fås etter søknad og en individuell vurdering. Ta kontakt med Tjenestekontoret.

Hjemmetjenesten er bemannet 24 timer i døgnet, med fagpersonell. Hjemmetjenesten har base i Drangedal sentrum, på sykehjemmet - Myrveien 5.

Hjemmesykepleien treffes på tlf 35 99 72 05 gjennom hele døgnet, foruten mandag til fredag kl 08:00 - 13:00 Da kan hjemmesykepleien nås på tlf 41 67 63 44. 

Hjemmehjelpstjenesten nås mandag til fredag på tlf 35 99 72 00.

Feriegjester - midlertidig opphold i kommunen

Dersom du trenger hjelp fra hjemmetjenesten under ferie eller annet midlertidig opphold ta kontakt med Tjenestekontoret. Send søknadsskjema

Hjemmesykepleie

Hjemmesykepleie er hjelp og veiledning til den som trenger pleie og omsorg i hjemmet, samt medisinsk behandling i samarbeid med lege. Hjemmesykepleie kan gis til personer som selv ikke er i stand til å utføre sårstell, medisinering og medisinsk behandling som er foreskrevet av behandlende lege. Hjemmesykepleie innvilges etter en individuell vurdering. Mottar du allerede tjenesten og har spørsmål eller beskjeder, ta direkte kontakt med hjemmesykepleien i din sone.

Mer om tjenesten

Praktisk bistand - Hjemmehjelp

Praktisk bistand (PB) (hjemmehjelp)

Hjemmehjelp (praktisk bistand) er en fellesbetegnelse for hjemmehjelp og annen hjelpevirksomhet til personer som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker. Formålet er først og fremst å yte hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet. Hjemmehjelp innvilges etter en individuell vurdering.

Praktisk Bistand og opplæring (PBO)

Mer om tjenesten

Brukerstyrt personlig assistent - BPA

Dette er en alternativ måte å organisere personlig assistanse på beregnet på personer med store og sammensatte behov. Ordningen fungerer slik at tjenestemottakeren (brukeren) selv organiserer arbeidet til dem som yter bistand (assistenten). Det må søkes om tjenesten

Mer om tjenesten

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm kan innvilges til personer med fallfare grunnet sykdom eller som ikke greier å bruke vanlig telefon på grunn av kommunikasjonsvansker. Trygghetsalarmen kobles til telefonnettet og går direkte til alarmsentralen. Bruker får en alarmknapp de kan trykke på for å oppnå kontakt. Trygghetsalarm innvilges etter en individuell vurdering. Forutsetter samtykke til å montere nøkkelboks ved inngangsdør. Kan kobles på både fast og mobil telefon.

Mer om tjenesten

Omsorgslønn

Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan det søkes om omsorgslønn. Omsorgslønn gis ikke time for time, men skal gi en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet som utføres. Omsorgslønn skal stimulere til fortsatt å yte omsorg til person med hjelpebehov. Kommunen avgjør om du får omsorgslønn og for hvor mange timer.

Omsorgslønn vurderes helhetlig sett i forhold til andre Helse- og Omsorgstjenester den omsorgstrengende ellers ville hatt rett på.

Mer om tjenesten

Avlastning

Har du særlig tyngende omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp, dagtilbud eller avlastningsopphold i sykehjem, avlastningsbolig eller hos private avlastere. Avlastningen skal gi deg rom for normal fritid, mulighet for å reise på ferier og tid til å bevare ditt sosiale nettverk.

Det er kommunen som i samarbeid med deg som søker bestemmer hvilke tjenester som skal gis

Mer om tjenesten

Støttekontakt

Støttekontakttjenesten er et tilbud til deg som trenger hjelp til en meningsfull fritid og sosialt samvær med andre.

Det kreves ingen formell utdannelse for å være støttekontakt eller assistent for barn, ungdommer og voksne, men vi øsker at:

  • Du er en stabil og pålitelig person
  • Du kan binde deg til en avtale for minimum et år
  • Du evner å samarbeide og sette grenser
  • Du ønsker og har glede av å hjelpe en annen person til en aktiv og meningsfull fritid
  • Du må beherske norsk, og dersom du behersker flere språk eller tegnspråk i tillegg er dette en fordel
  • Det er en fordel at du er over 18 år
  • Du må ha godkjent politiattest
  • Det er ønskelig at du disponerer bil, men dette er ikke et krav

Er dette noe for deg så kan du ta kontakt med tjenestekontoret på 35 99 70 55/ 35 99 70 54 og melde din interesse.

Mer om tjenesten

Middagsombringing - bestille middag hjem

Hjemmeboende som selv ikke er i stand til å ivareta sitt ernæringsbehov på grunn av sykdom, alder eller av andre årsaker har problemer med å få laget middag til seg selv. Tilbudet består av varm middag som bringes hjem til deg en eller flere ganger i uken, dersom ikke annet er avtalt.

Mer om tjenesten


Publisert: 01.12.2015 11:01
Sist endret: 14.12.2015 09:56