Helsestasjonen

Kommunen skal, som et ledd i å tilby nødvendige helse- og omsorgstjenester, tilby helsefremmende og forebyggende tjenester, herunder helsetjenester i skoler (skolehelsetjeneste), helsestasjonstjeneste for både barn 0-5 år og for ungdom 13-23 år, jf. Helse- og omsorgstjenesteloven §3-2 første ledd nr. 1

Innhold

Helsestasjon, skolehelsetjeneste og helsestasjon for ungdom

Innholdet i helsestasjons- og skolehelsetjenesten er nærmere regulert i «Forskrift om kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjons- og skolehelsetjenesten.»

Formålet med helsestasjons- og skolehelsetjenesten er å fremme psykisk og fysisk helse, fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader, jf. Forskriften §1-1.
Tjenesten skal så tidlig som mulig fange opp barn og unge, gi dem et tilbud og henvise videre ved behov. Tilbudet i tjenesten skal være universelt, og tilnærmingen skal både være individuell og befolkningsrettet.
Tilbudet er gratis og alle som jobber hos oss er underlagt taushetsplikt, samarbeid med andre etater skjer i samråd med foreldrene eller ungdommene. Ungdommer over 16 år har krav på helserettslig taushetsplikt.

Helsestasjon for barn 0-5 år

Har du nettopp fått barn, eller har barn opp til skolealder, får du tilbud om oppfølgig av barnet på helsestasjonen. Vi tilbyr:

 • Hjemmebesøk til nyfødte
 • Barseltreff for foreldre med nyfødte barn
 • Helsestasjon med legen til stede hver torsdag, etter avtale
 • Ammeveiledning
 • Helsekonsultasjoner ihht helsestasjonsprogrammet, med bl.a. registrering av vekt og lengde og vurdering av utvikling og trivsel (Skjema 1)
 • Foreldreveiledning
 • Veiledning og rådgivning om f.eks. søvn, mat, samspill og atferd hos barnet
 • Vaksinasjon av barnet ihht vaksinasjonsprogrammet (skjema 2)
 • Henvisning til andre kommunale tjenester eller spesialister ved behov

Helsesykepleiere:

Eva Strand mobil 409 19 153

Stine Dalen mobil 953 32 990

Helsestasjonslege:

Lise Marita Moen: tlf. 35 99 71 00

Jordmortjenesten

Jormortjenesten gir helsehjelp i forhold til kvinnehelse, svangerskap, fødsel og barseltid.

Gravide kvinner kan fritt velge om de vil gå til fastlege og/eller jordmor i svangerskapet. Er du gravid, er det smart å ta kontakt med jordmortjenesten tidlig i svangerskapet for en oppstartsamtale, og helst så tidlig som mulig etter graviditetsuke 6 for å få full blodprøvestatus. Svangerskapsomsorgen er gratis.

Jormortjenesten ønsker å bidra til at alle får en trygg og god opplevelse av å være gravid. Jordmora gir veiledning og bistår foreldrene i å kunne ta de beste valgene for både seg selv og det ufødte/nyfødte barnet. Vi tilbyr:

 • Helsekontroller for gravide
 • Samtaler og veiledning i forhold til bl.a. kostvaner, psykisk helse, levevaner, snus, røyking, medisinbruk, foreldrerolle og vold i nære relasjoner
 • Fødselsforberedelse
 • Barselbesøk 1-3 dager etter hjemkomst
 • Ammeveiledning
 • Samtaler om familieplanlegging og prevensjon

Jordmor:

Stine Hoppestad Galvan: Tlf. 47 90  62 58

På nettstedet til Helsedirektoratet finner gravide og helsepersonell kvalitetssikrede råd som de kan stole på.

Skolehelsetjenesten i grunnskolen (Barneskolene og Ungdomsskolen)

Skolehelsetjenesten er en fortsettelse av småbarnsoppfølgingen på helsestasjonen og finnes på alle barneskoler og ungdomsskolen. Tjenesten består av helsesykepleier og miljøterapeut (på Drangedal 10-årige). Vi tilbyr:

 • Drop-in. Vi holder til i lærerbygget på Ungdomstrinnet
 • Individuelle støttesamtaler og psykologisk førstehjelp. I samtalene har vi fokus på å kjenne igjen sine egne og andres reaksjoner og hvordan nyttiggjøre seg ulike mestringsstrategier
 • Undervisningsopplegg knyttet til folkehelse og livsmestring, i samarbeid med skolen
 • Bistand i ulike prosjekter knyttet til elevenes psykososiale miljø
 • Helseundersøkelser og individuell rådgivning/veiledning til helserelaterte temaer
 • Faste tjenester ihht nasjonale faglige retningslinjer (Skjema 3)
 • Vaksinasjoner etter barnevaksinasjonsprogrammet (Skjema 4)
 • Samtaler med alle nye elever

 

Helsestasjon for ungdom

På helsestasjon for ungdom kan du komme og prate om alt som kan være vanskelig og utfordrende. Det er en helsetjeneste for undom fra 13-23 år med tilpasset rådgivning, veiledning, undersøkelser og behandling. Tilbudet er et tillegg til, og ikke en erstatning for, den vanlige skolehelsetjenesten. Vi tilbyr:

 • Råd og veiledning om blandt annet samliv, seksualopplysning, prevensjon, abort og kjønnssykdommer
 • Samtaler om for eksempel: Spiseproblemer, kropp og helse, problemer på skolen - hjemme eller venner, angst, stress, tristhet
 • Graviditetstester
 • Chlamydiatester
 • Problemer i forhold til rus, alkohol, AAS, røyk og snus

Åpent hver tirsdag fra 17.00 - 19.00.

Influensavaksinering, spesielt for disse risikogruppene:

 • Alle fra fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester)
 • Diabetes mellitus, type 1 og 2
 • Kronisk luftveissykdom
 • Kronisk hjerte- / karsykdom
 • Kronisk leversvikt
 • Kronisk nyresvikt
 • Kronisk nevrologisk sykdom eller skade
 • Nedsatt infeksjonsforsvar
 • Svært alvorlig fedme (BMI over 40)

Ved spørsmål angående vaksinasjon ta kontakt med helsesøster

 


Publisert: 11.11.2015 10:37
Sist endret: 11.11.2015 10:43