KiD - Kurs (Kurs i mestring av depresjon)

Innhold

Kurs i Mestring av Depresjon – KiD, er utarbeidet for voksne som i perioder kjenner seg nedstemte eller er deprimerte (fra lett til moderat) på en slik måte at det går ut over evnen til å fungere og på kvaliteten på livet.
Tegn/symptomer på dette kan være:
* Fravær av glede
* Tristhet
* Tilbaketrekking
* Søvnproblemer
* Følelse av å være verdiløs
* Uro
* Lite tiltakslyst/initiativ
* Grubling
* Konsentrasjonsvansker
* Irritabilitet
Målet med kurset:
* å gjøre graden av nedstemthet/depresjon mindre 
* å korte ned på varigheten av depresjon 
* å gjøre de negative følgene av depresjon mindre 
* forebygge nye episoder med depresjon
Hva går kurset ut på?
Dette er et kurs som er bygd på kognitiv, sosial læringsteori. Kursdeltakerne undervises i å bli oppmerksom på tankene sine og å se sammenhengen mellom tanker og følelser. Du lærer å vurdere og å endre dine negative tolkninger av det som skjer, samt å kjenne igjen og forandre negativt mønster på tanker og handlinger. Det er en anerkjent metode som er egnet til å gi hjelp.
Kurset er på åtte samlinger, hver på 2 ½ time. I tillegg er det 2 oppfølgingssamlinger.
Kursdeltakerne får opplæring i hva de selv kan gjøre for å endre mønsteret på tanker og handlinger som holder vedlike og forsterker nedstemthet/depresjon.
Det er ikke nødvendig å fortelle om egne problemer på kurset. Kursdeltakerne arbeider med problemene hjemme ved hjelp av metoder og teknikker som de lærer på kurset. Hjemmearbeidet er en viktig del av kurset.
Praktiske opplysninger
Kurset blir ledet av to godkjente kursledere, hvor en er hovedansvarlig og en assistent. Kurset har 10 kurskvelder, hver gang på 2,5 timer per uke. Det er vanligvis 8-12 deltakere på hvert kurs I vår/sommer har vi 9 kvelder innen utgangen av juni og den siste kurskvelden er over sommerferien. Siste kurskveld er 17. august. Det vil bli enkel servering på møtene Kursheftet «KiD-kurs i depresjonsmestring», blir brukt aktivt på hele kurset. Kurset koster kr 550,- dette er kostpris for kursheftet, som du får til odel og eie.
Kurset er en del av tilbudet ved Frisklivssentralen i Drangedal kommune. Kursdeltakere kan henvises til kurset fra sin fastlege, annet helsepersonell eller NAV. Det er også mulig å ta direkte kontakt på eget initiativ.
KURSLEDERE:
Tone Robertsen
Karina Valbø
Informasjon om oppstart av kurs og påmelding:
Oppstart våren 2022 er onsdag 27.april. Tidspunktet for kurskveldene er kl. 17.00 – 19.30
Påmeldingsfrist: 08.04.22
Besøksadresse: Myrveien 4, 3750 Drangedal
Postadresse: Frisklivssentralen, Myrveien 4, 3750 Drangedal
Telefon: 35 99 71 31 / 41 50 11 18
Se mer informasjon om Kurs i Depresjonsmestring på hjemmesidene til Rådet for Psykisk Helse, www.psykiskhelse.no.

Publisert: 04.04.2022 08:32
Sist endret: 04.04.2022 08:36