Verdt å vite om kommunale avgifter

Innhold

 

Kommunale avgifter

Kommunale avgifter består av områdene vann, avløp, renovasjon og feiing.

 

Vann

Om man er tilkoblet kommunalt vann betaler man årsgebyr pr eiendom som består av en fast del, og en variabel del. Fast delen er lik for alle, mens den variable delen er basert ut i fra det beregnet arealet (BA) til boligen regnet om til m3, eller faktisk forbruk gjennom vannmåler.

Verdt å vite: Om man har privat vann betaler man ikke noen avgift.

 

Avløp

Om man er tilkoblet kommunalt avløp betaler man årsgebyr pr eiendom som består av en fast del, og en variabel del. Fast delen er lik for alle, mens den variable delen er basert ut i fra det beregnet arealet (BA) til boligen regnet om til m3, eller faktisk forbruk gjennom vannmåler. Vann målt inn i boligen tilsvarer brukt m3 på avløp.

Verdt å vite: Om man har privat avløpsløsning, som septik, tett tank eller minirenseanlegg betaler man for tømming utført av IATA.

 

Renovasjon

Det er tvungen renovasjon i Drangedal kommune. Det vil si at om du eier en bolig eller fritidsbolig må man betale for renovasjon. IATA utfører tjenenesten og gebyrsatser kan sees på iata.no.

Verdt å vite: Om man har hjemmekompost kan man søke IATA om årlig fradrag på renovasjonsavgiften. Om man har barn under 3 år kan man bestille større restavfallsbeholder uten å betale mer. Det vil si at man betaler for en 140L, men får en 240L beholder så lenge barnet er under 3 år.

 

Feiing

Feiing og tilsyn er en lovpålagt tjeneste. Man betaler avgift per pipeløp på boligen. Feiing er en behovsprøvd tjeneste, det vil si at man betaler ikke for et stykk feiing i året. Det er feieren som vurderer hvor ofte det er behov for at det skal feies og det kan ta opptil fire år mellom hver gang. Tilsynsdelen av avgiften består av kontroll av røykvarsel og slukkeutstyr, og informasjon og veiledning. Feier kan nåes på mobil: 950 51 993

Verdt å vite: Fritidsboliger betaler ikke for feiing og tilsyn, men kan ta kontakt med feier ved behov for feiing.

 

 

Hvordan kommer kommunen frem til prisene på gebyrene?

Tjenester knyttet til vann, avløp, renovasjon og feiing er basert ut i fra selvkost. Det vil si at man som innbygger betaler det som det koster kommunen å tilby disse tjenestene. Kreves det inn mer i kommunale avgifter enn hva det koster kommunen må overskuddet settes på fond og tilbakeføres innbyggerne i løp av fem år enten gjennom reduserte kommunale avgifter eller ved at avgiftene ikke økes. Det samme gjelder ved et underskudd, da må underskuddet inntjenes ved å øke avgiftene.

Det vil si at et eventuelt overskudd fra kommunale avgifter kan ikke brukes på andre tjenester eller områder i kommunen, men kun tilbakeføres til innbyggerne gjennom lavere avgifter.

 

 

Hvor ofte kommer faktura for kommunale avgifter?

 

Man kan velge om man vil ha de kommunale avgiftene fordelt over 1 (årlig), 4 (kvartal) eller 12 (månedlig) fakturaer i året. Om du ønsker å endre hvor ofte du mottar faktura ta kontakt med servicekontoret på 35 99 70 00 eller gjennom epost på ssm@drangedal.kommune.no.

 

 

Hvordan endrer jeg måten jeg mottar fakturaen for kommunale avgifter?

Faktura for kommunale avgifter sendes ut i følgende rekkefølge

1) Avtalegiro / eFaktura / EHF

2) Vipps

3) Digipost

4) Papir

 

Har du f.eks avtalegiro vil du motta den der. Har du ikke avtalegiro men f.eks. sagt ja til å motta fakturaer i Vipps, vil du få fakturaen i Vipps. Om du ikke har Vipps vil du da motta den i Digipost osv. Har du ingen av de 3 valgene, vil du motta fakturaen på papir. Det samme hvis du har reservert deg mot digital kommunikasjon.

Drangedal kommune kan ikke endre måten du mottar fakturaen på. Om man ønsker å endre måten man får fakturaen på må man selv gå inn på hver alternativ og enten avslutte eller deaktivere den aktuelle tjenesten. Mer om hvordan man gjør dette kan leses på infobrevet som tidligere er sendt ut til alle innbyggere. 

 

 

Vannmåler

En vannmåler måler hvor mye vann og avløp som en bolig/fritidsbolig/næring bruker. Har man vannmåler betaler man for det man har brukt og ikke etter størrelsen på boligen/fritidsboligen. Gjennom vannmåler har man mulighet til å påvirke størrelsen på den variable delen av årsgebyret. Bruker man mindre, betaler man mindre. Man forventer at et voksent menneske bruker mellom 40-60 m3 i året.

Drangedal kommune tilbyr ikke kommunale vannmålere. Det betyr at man må betale for vannmåler og innstallering selv. Installering skal skje av godkjent rørlegger, og rørlegger må gå inn på Drangedal kommune, fylle ut og sende inn vannmålerskjema  Når skjemaet er mottatt vil kommunen endre de kommunale avgiftene på eiendommen. Det er krav om at det tas bilde av vannmåleren og at vannmåleren er plombert.

Vannmåleravlesningskort sendes ut en gang i året i desember. Man betaler etter a-konto. Det vil si at man betaler et forskudd basert på forbruket året før. Om man bruker mindre vil man få dette tilbakebetalt ved årsoppgjøret på neste faktura. Om man har brukt mer må differansen betales inn på neste faktura.

Verdt å merke seg: Selv om vannmåleren kun leses av en gang i året, kan man enkelt følge med på sitt eget forbruk gjennom året ved å følge med på vannmåleren sin målerstand.  

 


Publisert: 05.12.2019 10:21
Sist endret: 05.12.2019 10:24