Støtteperson/støttekontakt

Beskrivelse

Trenger du noen som kan delta på fritidsaktiviteter sammen med deg eller har du behov for å komme ut av en isolert tilværelse, kan du søke om støtteperson.

En støtteperson kan besøke deg hjemme, gå tur, bli med deg på biblioteket, kafébesøk, kino eller lignende. Ordningen er fleksibel og det er dine ønsker, behov og forutsetninger som avgjør hvor du og støttepersonen møtes og hva dere gjør sammen.

Tjenesten kan organiseres på tre måter:

 • individuell støtteperson
 • deltakelse i en aktivitetsgruppe 
 • individuelt tilbud i samarbeid med en frivillig organisasjon

Målgruppe

Barn, ungdom, voksne og familier som har behov for støtteperson på grunn av: 

 • funksjonshemming
 • alder
 • sosiale utfordringer

Vilkår

Det er dine og ev. din families behov som er avgjørende ved tildeling av støtteperson. Kommunen vil i samarbeid med deg bestemme om du skal få støtteperson eller ev. andre tjenester.

Veiledning

Kommunen kan hjelpe deg med å søke om støtteperson, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Søknadsskjema

Søknadfrist:

   Saksbehandling

   Kontaktinformasjon

   Klage

   Du kan klage på kommunens avgjørelse iht. pasient- og brukerrettighetsloven. Fristen er fire uker fra du mottok svarbrevet. I klagen oppgir du hva du ønsker endret og begrunner dette. Kommunen kan gi veiledning ved behov.

   Klagen sender du til den avdelingen som sendte svarbrevet. De vil vurdere om det er grunn til å gjøre endringer. Dersom beslutningen ikke blir endret, sender kommunen saken videre til Fylkesmannen.

   Annen informasjon

   Fritid for alle - Om tjenestetilbudet støttekontakt

   Ung.no - Hva er en støttekontakt?

   Samarbeidspartnere

   Lover

   Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 3 (Kommunenes ansvar for helse- og omsorgstjenester)

   Helse- og omsorgstjenesteloven kap. 7 (Individuell plan, koordinator og koordinerende enhet)

   Pasient- og brukerrettighetsloven kap. 7 (Klage)


   Kontaktinformasjon:

   Navn: Aud Elin Øygarden

   Tittel: Leder Tjenestekontoret

   E-post: tjenestekontoret@drangedal.kommune.no

   Søkeord

   støttekontakt, fritidskontakt, avlastning, avlasting, støtte, kontakt, fritid, hjelp, samvær, aktivitet, omsorg