Vei, vann og avløp

Innhold

Veidrift

Du kan melde fra til kommunen hvis det er forhold ved en kommunal vei som svekker fremkommeligheten eller trafikksikkerheten. Det kan for eksempel være hull i veien eller behov for brøyting eller strøing. Kommunen har ansvaret for drift og vedlikehold av kommunale veier. Fylkeskommunen sørger for fylkesveiene og staten for riksveiene. Kommunen kan stenge en vei hvis vær- og føreforholdene gjør det umulig å holde den åpen. Veidrifta kan omfatte lapping av hull, feiing, fjerning av søppel, kantklipp, brøyting og strøing.

Omfanget av disse oppgavene vurderes ut fra behov og kommunens økonomi.

For feil eller mangler på gatelys kan du melde fra til Drangedal everk

Vann og vannkvalitet

Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av vannverk, ledningsnett og bassenger for drikkevann. Opplever du dårlig trykk eller unormal kvalitet på vannet(brunt vann, lukt e.l.) skal du melde fra til: Plan, eiendom og kommunalteknikk: 35 99 70 14/91 68 88 27 mellom 07.30 - 15.30 utenom kontortid vakttelefon 476 85 444 (gjelder hendelser som ikke kan vente til neste dag). Mer om tjenesten finner du her.

Vannmålere

Alle næringseiendommer, offentlige bygg og boliger med svømmebasseng skal ha vannmålere installert. Det er ikke krav om vannmåler for boligeiendommer, men dersom vannforbruket på eiendommen er lite, kan det likevel være lønnsomt å installere vannmåler.

Vannmåleren gir grunnlag for beregning av årsgebyr for vann og avløp. For levering og installering av vannmåler må du ta kontakt med godkjent rørlegger. 

Regler for hagevanning

Kommunestyret i Drangedal har innført faste regler for hagevanning for abonnenter tilknyttet de kommunale vannverk. Dette gjelder Stranda vannverk, Bostrak og Bø vannverk, Neslandsvatn Vannverk, Aakre Vannverk og Henseid Vannverk.

Abonnenter med husnummer med partall (2-4-6 osv.) kan vanne på dager med datoer som har partall og abonnenter med husnummer med oddetall (1-3-5 osv.) kan vanne på dager med datoer som har oddetall. Abonnenter som ikke har husnummer kan vanne på dager med datoer som har partall.

Følgende gjelder for alle vannverk:
På hver eiendom kan det vannes med slange maks diameter ½” tilboblet en spreder. Vanning med slange og spreder er tillatt i tiden fra kl. 16.00 til kl. 22.00 på de respektive eiendommene og dagene. Utenom vanningstidene skal slangen være frakoblet.

Vannverkene er dimensjonert for å produsere og levere vann til abonnenter som er tilkoblet. Ved hagevanning i sommerhalvåret kan kapasiteten ved vannverkene bli utfordret. Følgende kan utfordre vannverkets leveringskapasitet:

 • normalt vannforbruk
 • vannlekkasjer på ledningsnett
 • hagevanning

Det er derfor viktig at hagevanningsreglene blir overholdt.

Det er en realitet at det i tillegg til normalt forbruksvann hos abonnenter, er lekkasjer på ledningsnettet. Dette er et stort problem ved norske vannverk. Vi er svært interessert i meldinger fra personer som observerer eller mistenker at det kan være lekkasjer eller feil på vann- og avløpsledningsnettet. Vi ønsker hjelp fra observante vann- og avløpsabonnenter og andre for eksempel turgåere.

Avløp og rensing

Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av renseanlegg, avløpsnett og pumpestasjoner.

Kommunen skal sørge for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger, får ledet bort sitt avløpsvann til renseanlegg, og renset dette i henhold til statlige krav og lokale mål.

Drangedal kommune har følgende målsettinger og krav gjennom internkontroll og utslippskrav:

 • Lede bort avløpsvannet på en problemfri og hygienisk betryggende måte.
 • Dimensjonere, anlegge og drifte avløpsnettet med tanke på funksjonsgrad og sikkerhet mot tilbakeslag og oversvømmelser.
 • Drifte og vedlikeholde renseanlegget på en slik måte at man oppnår en optimal rensing og slamkvalitet i tråd med utslippskrav og gjeldende forskrifter fra myndighetene.

Som abonnent til kommunens avløpsnett har du plikt til å:

 • Kjenne til rettigheter og plikter for kommunen som eier av hovedanlegg, og abonnenten som eier og bruker av sanitæranlegg fastsatt i avtalevilkårene
 • Etterkomme krav om omlegging på private stikkledninger i forbindelse med omlegging av kommunens hovedledningsnett, se avtalevilkårenes kapittel 6.8
 • Utbedre feil og mangler ved egne stikkledninger og gjennomføre nødvendige tiltak på eget avløpsnett, som eksempelvis separering
 • Ikke kaste miljøfarlig avfall i toalett eller avløp som vil skape problemer på avløpsanlegget og hindre miljøvennlig bruk av slam.

 Priser og gebyrer finner du her.

Sanitæranmeldelser - godkjenning

Før arbeidene settes igang, skal kommunen godkjenne arbeider på private stikkledninger for vann og avløp, samt sanitærinstallasjoner i bygg. Foretak som skal utføre rørleggerarbeid og sanitærinstallasjoner skal være godkjent i nødvendig tiltaksklasse, sentral eller lokal godkjenning i henhold til plan- og bygningsloven.

Søknadspliktige arbeider krever

 • søknad om sanitæranmeldelse
 • søknad om ansvarsrett
 • kontrollplan
 • kontrollplan for viktige og kritiske område
 • kontrollerklæring
 • situasjonskart med ledninger og bygninger inntegnet
 • eventuelle erklæringer ved ledninger over annen manns eiendom (felles ledninger)

Alt arbeid på inn- og utvendig vann- og avløpsledninger skal søkes via gravemelding.no.

Kommunen kan også kreve at eksisterende bebyggelse tilknyttes, der forholdene ligger til rette for det.

Kommunens ansvar begrenser seg til forhold på egne installasjoner og ledningsnett.

Graving

Ved graving, ta kontakt med gravemeldingstjenesten i Geomatikk

Telefon: 09146

Nettside: www.gravemelding.no 

Gravemelding med påvisning av eventuelle ledninger og kabler blir ikke behandlet før sanitæranmeldelse er godkjent.

Her kan du søke grave- og arbeidstillatelse

Utførelse, kontroll og ferdigmelding

Utførelse skal følge teknisk forskrift i plan- og bygningsloven, sanitærbestemmelser og tekniske bestemmelser om vannmålere.

Sanitærmateriell skal tilfredstille gjeldende godkjenningskrav (NIB).

Det er kommunen som utfører (etter regning) tilkobling til vann- og avløpsnett. Kommunen har tilsynsmyndighet i forhold til kontrollplaner.

Ferdigmelding skal sendes inn med målsatt skisse av utvendige ledningsanlegg, eventuelle erklæringer og serviceavtaler.

Mer om tjenesten finner du her.

Gjeldende VA-Norm for Drangedal kommune


Publisert: 04.12.2015 12:58
Sist endret: 24.04.2018 11:08