Vann og avløp

Innhold

 

Vann og vannkvalitet

Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av vannverk, ledningsnett og bassenger for drikkevann. Opplever du dårlig trykk eller unormal kvalitet på vannet(brunt vann, lukt e.l.) skal du melde fra til: Plan, eiendom og kommunalteknikk: 35 99 70 14/91 68 88 27 mellom 07.30 - 15.30 utenom kontortid vakttelefon 476 85 444 (gjelder hendelser som ikke kan vente til neste dag). Mer om tjenesten finner du her.

 

Vannmålere

Alle næringseiendommer, offentlige bygg og boliger med svømmebasseng skal ha vannmålere installert. En vannmåler måler hvor mye vann og avløp som en bolig/fritidsbolig/næring bruker. Har du et stort hus hvor få bor, eller er mye borte kan vannmåler være lønnsomt. Ved å installere vannmåler betaler man for faktisk forbruk og ikke estimert forbruk basert på størrelsen på boligen. Gjennom vannmåler har man mulighet til å påvirke størrelsen på den variable delen av årsgebyret. Bruker man mindre, betaler man mindre. Man forventer at et voksent menneske bruker mellom 40-60 m3 i året.

Fra 1.juni 2020 er den nye forskriften for vann og avløpsgebyrer trådd i kraft i Drangedal kommune. I den nye forskriften er vannmåler pålagt for næring, kominasjonsbygg, nybygg og nye tilkoblinger til vann- og avløp. Det vil si nyoppførte boliger og fritidsboliger er pålagt å installere vannmåler etter ny forskrift.

Du står fri til å installere hvilken vannmåler du selv ønsker. Husk å melde vannmålerinstallasjonen inn til kommunen. Skjema for dette finner du lengre ned på denne siden.

Les mer om vannmåler i den nye forskriften for vann og avløp her.

 

Installering av vannmåler

Drangedal kommune tilbyr ikke kommunale vannmålere. Det betyr at man må betale for vannmåler og innstallering selv. Installering skal skje av godkjent rørlegger, og rørlegger må fylle ut vannmålerskjema og returnere til kommunen. Når skjemaet er mottatt vil kommunen endre de kommunale avgiftene på eiendommen. Det er krav om at det tas bilde av vannmålerplasseringen og at vannmåleren er plombert. Vannmålerskjema

Om man skal bygger og skal koble jeg på vann- og/eller avløp må man huske å sende inn sannitærabonnement i tillegg til vannmålerskjema om boligen skal ha vannmåler. Les mer om tilkobling på det kommunale vann og avløpsnettet her. Vann og avløp tilkobling

 

Vannmåleravlesning

Vannmåleravlesningskort sendes ut av kommunen en gang i året i desember med svarfrist i starten av januar. Man må da lese av vannmåleren og sende inn utfylt vannmåleravlesningskort. Man betaler etter a-konto. Det vil si at man betaler et forskudd basert på forbruket fra året før. Om man bruker mindre vil man få dette tilbakebetalt ved årsoppgjøret på neste faktura. Om man har brukt mer må differansen betales inn på neste faktura etter årsoppgjøret.

Selv om vannmåleren kun leses av en gang i året, kan man enkelt følge med på sitt eget forbruk gjennom året ved å følge med på vannmåleren sin målerstand. Vannlekkasjer gjennom dryppende kraner, eller toaletter som renner eller sildrer over tid kan koste mye da det påvirker det totale vann og avløpsforbruket.

 

Regler for hagevanning

Kommunestyret i Drangedal har innført faste regler for hagevanning for abonnenter tilknyttet de kommunale vannverk. Dette gjelder Stranda vannverk, Bostrak og Bø vannverk, Neslandsvatn Vannverk, Aakre Vannverk og Henseid Vannverk.

Abonnenter med husnummer med partall (2-4-6 osv.) kan vanne på dager med datoer som har partall og abonnenter med husnummer med oddetall (1-3-5 osv.) kan vanne på dager med datoer som har oddetall. Abonnenter som ikke har husnummer kan vanne på dager med datoer som har partall.

Følgende gjelder for alle vannverk:
På hver eiendom kan det vannes med slange maks diameter ½” tilboblet en spreder. Vanning med slange og spreder er tillatt i tiden fra kl. 16.00 til kl. 22.00 på de respektive eiendommene og dagene. Utenom vanningstidene skal slangen være frakoblet.

Vannverkene er dimensjonert for å produsere og levere vann til abonnenter som er tilkoblet. Ved hagevanning i sommerhalvåret kan kapasiteten ved vannverkene bli utfordret. Følgende kan utfordre vannverkets leveringskapasitet:

 • normalt vannforbruk
 • vannlekkasjer på ledningsnett
 • hagevanning

Det er derfor viktig at hagevanningsreglene blir overholdt.

Det er en realitet at det i tillegg til normalt forbruksvann hos abonnenter, er lekkasjer på ledningsnettet. Dette er et stort problem ved norske vannverk. Vi er svært interessert i meldinger fra personer som observerer eller mistenker at det kan være lekkasjer eller feil på vann- og avløpsledningsnettet. Vi ønsker hjelp fra observante vann- og avløpsabonnenter og andre for eksempel turgåere.

Avløp og rensing

Kommunen har ansvar for drift og vedlikehold av renseanlegg, avløpsnett og pumpestasjoner.

Kommunen skal sørge for at alle som er tilknyttet kommunale avløpsledninger, får ledet bort sitt avløpsvann til renseanlegg, og renset dette i henhold til statlige krav og lokale mål.

Drangedal kommune har følgende målsettinger og krav gjennom internkontroll og utslippskrav:

 • Lede bort avløpsvannet på en problemfri og hygienisk betryggende måte.
 • Dimensjonere, anlegge og drifte avløpsnettet med tanke på funksjonsgrad og sikkerhet mot tilbakeslag og oversvømmelser.
 • Drifte og vedlikeholde renseanlegget på en slik måte at man oppnår en optimal rensing og slamkvalitet i tråd med utslippskrav og gjeldende forskrifter fra myndighetene.

Som abonnent til kommunens avløpsnett har du plikt til å:

 • Kjenne til rettigheter og plikter for kommunen som eier av hovedanlegg, og abonnenten som eier og bruker av sanitæranlegg fastsatt i avtalevilkårene
 • Etterkomme krav om omlegging på private stikkledninger i forbindelse med omlegging av kommunens hovedledningsnett, se avtalevilkårenes kapittel 6.8
 • Utbedre feil og mangler ved egne stikkledninger og gjennomføre nødvendige tiltak på eget avløpsnett, som eksempelvis separering
 • Ikke kaste miljøfarlig avfall i toalett eller avløp som vil skape problemer på avløpsanlegget og hindre miljøvennlig bruk av slam.

 Priser og gebyrer finner du her.

Tilkobling kommunalt vann og avløp/Sanitærabonnement - godkjenning

Før arbeidene settes igang, skal kommunen godkjenne arbeider på private stikkledninger for vann og avløp, samt sanitærinstallasjoner i bygg. Foretak som skal utføre rørleggerarbeid og sanitærinstallasjoner skal være godkjent i nødvendig tiltaksklasse, sentral eller lokal godkjenning i henhold til plan- og bygningsloven.

Drangedal kommune innførte "Standard abonnementsvilkår for vann-og avløp - administrative og tekniske bestemmelser" utgitt av Kommunens sentralforbund (KS) 2017. Dette er for å ivareta det gjensidige ansvarsforholde mellom kommunen og den enkelte abonnent som er/blir tilknyttet vann- og avløpsanlegg.

Standard abonnementsvilkår for vann og avløp

Søknadspliktige arbeider krever

 • søknad om sanitærabonnement
 • søknad om ansvarsrett
 • kontrollplan
 • kontrollplan for viktige og kritiske område
 • kontrollerklæring
 • situasjonskart med ledninger og bygninger inntegnet
 • eventuelle erklæringer ved ledninger over annen manns eiendom (felles ledninger)

Alt arbeid på inn- og utvendig vann- og avløpsledninger skal søkes via gravemelding.no.

Kommunen kan også kreve at eksisterende bebyggelse tilknyttes, der forholdene ligger til rette for det.

Kommunens ansvar begrenser seg til forhold på egne installasjoner og ledningsnett. Etter man har fått godkjent sanitærsøkanden og utført det man har søkt om må man sende inn ferdigmelding. Les mer om dette og se skjema under.

 

Utførelse, kontroll og ferdigmelding

Utførelse skal følge teknisk forskrift i plan- og bygningsloven, sanitærbestemmelser og tekniske bestemmelser om vannmålere.

Sanitærmateriell skal tilfredstille gjeldende godkjenningskrav (NIB).

Det er kommunen som utfører (etter regning) tilkobling til vann- og avløpsnett. Kommunen har tilsynsmyndighet i forhold til kontrollplaner.

Ferdigmelding skal sendes inn med målsatt skisse av utvendige ledningsanlegg, eventuelle erklæringer og serviceavtaler.

Mer om tjenesten finner du her. Skjema for ferdigmelding for arbeid knyttet til vann og avløp.

Gjeldende VA-Norm for Drangedal kommune


Publisert: 04.12.2015 12:58
Sist endret: 24.04.2018 11:08